Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67911 BGN1 GBP = 2.23108 BGN1 CHF = 1.69571 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Навършват се 195 години от рождението на Тодор Живков

Навършват се 195 години от рождението на Тодор Живков

Навършват се 195 години от рождението на Тодор Живков

Днес се навър­ш­ват 105 години от рож­дението на Тодор Жив­ков – пръв ръководител на Бъл­гар­с­ката комунис­тическа пар­тия за периода 19561989 г., пред­седател на Минис­тер­ски съвет от 19621971 г. и дър­жавен глава (пред­седател на Дър­жав­ния съвет) на Бъл­гария от 19711989 г. Тодор Жив­ков е роден в село Правец, Софийско. Бил е печатар­ски работ­ник. Още съв­сем млад става учас­т­ник в бор­бите за социална справед­ливост: син­дикален и младежки активист, сек­ретар на Районен комитет на БКП в София, пар­тизанин и пъл­номощ­ник на пар­тията в пар­тизан­с­ката бригада „Чав­дар”.

След 9 сеп­тем­ври 1944 г. Тодор Жив­ков е пос­ледователно начал­ник на Щаба на Народ­ната милиция в София, сек­ретар на Град­с­кия комитет на БКП и кмет на Столицата, първи сек­ретар на Град­с­кия и Окръж­ния комитет на БКП в София. От 1950 е сек­ретар на ЦК на БКП и кандидат-член, а от 1951 г. и член на Полит­бюро на ЦК на БКП. От 1954 г. е първи сек­ретар на ЦК на пар­тията, и като такъв инициира и провежда извес­т­ния Април­с­кия пленум на ЦК на БКП през 1956 г., на който пар­тията осъжда култа към лич­ността. Тодор Жив­ков е избиран за народен пред­с­тавител в редица със­тави на пар­ламента, носител е на бъл­гар­ски и чужди наг­ради, сред които два пъти „Герой на Народна Репуб­лика Бъл­гария”, „Герой на социалис­тичес­кия труд”, „Герой на Съвет­с­кия съюз” и на висши отличия на социалис­тичес­ките страни, както и на Египет, Япония, Авс­т­рия, Етиопия и други. Името на Тодор Жив­ков е пряко свър­зано в спомена на милиони бъл­гари с периода на социалис­тичес­кото изг­раж­дане и на същес­т­вуването на високораз­вита и меж­дународно приз­ната социална дър­жава по време на Пър­вата бъл­гар­ска Репуб­лика. Социалис­тическа Бъл­гария заемаше 27-о място в глобал­ната класация на ООН за човешко раз­витие, бе дос­тиг­нала ниво на пълна трудова заетост и индус­т­риализация, бе енер­гиен цен­тър и фак­тор за сигур­ност и мир на Бал­каните. След остав­ката му на 10 ноем­ври 1989 г. Тодор Жив­ков, членове на семейс­т­вото и политичес­кото му обк­ръжение бяха под­ложени на съдебно прес­лед­ване и реп­ресии, но никое от делата срещу него не завърши с уличаване в прес­тъп­ление и присъда. И до днес в общес­т­вото се усеща масова нос­тал­гия по годините на социализма, която социолозите изчис­ляват на около и над 50% от пъл­нолет­ното население на Бъл­гария. Това е и реал­ната общес­т­вена оценка за делото на Тодор Жив­ков като политик и дър­жавен деец. Жив­ков почина на 5 август 1998 г. на 86 годишна въз­раст.

Очак­вайте в след­ващия брой на ЗЕМЯ политически пор­т­рет на Тодор Жив­ков, пос­ветен на 105-та годиш­нина от неговото рож­дение.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

САРА с мрачни прогнози за житото

САРА с мрачни прог­нози за житото

Пшеницата от новата реколта може да поевтинее до 232 лв. за тон, а средните добиви да падат със 17 %

С около 18% ще намалеят през 2018 година…

Прочети още:

Loading...