Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Награждават полицаите, овладели бежанския бунт

Награждават полицаите, овладели бежанския бунт

293 полицаи, недопус­нали ескалация на нап­режението в РПЦ — Хар­манли, ще бъдат наг­радени. Със заповед на вът­реш­ния минис­тър в оставка Румяна Бъч­варова те са отличени за професионално изпъл­нение на служеб­ните си задъл­жения, съоб­щиха от МВР. Те ще бъдат наг­радени с индивидуална парична наг­рада. Мотивът за това е своев­ремен­ното съз­даване на организация за въз­с­тановяването и опаз­ването на общес­т­вения ред на територията на Регистрационно-приемателния цен­тър в Хар­манли, както и за проявения висок професионализъм при изпъл­нение на задъл­женията. Благодарение на тех­ните дейс­т­вия не бе допус­нато извър­ш­ване на правонарушения в цен­търа, както и раз­рас­т­ване на ескалиралите протес­тни дейс­т­вия на близо 2000 чужди граж­дани, изразяващи се в палене на огньове, унищожаване и увреж­дане на дър­жавно имущес­тво, хвър­ляне на камъни и пред­мети срещу полицейс­ките служители. Не бе допус­нато и ескалирането на нап­режението сред граж­даните на Хар­манли.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...