Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Руският посланик приветства възможността за нормализиране на двустранните отношения с България

Руският посланик приветства възможността за нормализиране на двустранните отношения с България

Анатолий Макарова категорично отх­върли всякакви инфор­мации за наличието на руски намеси във вът­реш­ните дела на страната н

Мос­ква е готова да учас­тва в съв­мес­тни енер­гийни проекти на наша територия, но само при ясно правила

Искам да поз­д­равя целия бъл­гар­ски народ с освобож­даването на Бъл­гария от тур­ско роб­с­тво. За нас този праз­ник, 3 март, също е свещена дата, защото за Освобож­дението на Бъл­гария са загинали десетки хиляди руски бой­ници. По този начин новият руски пос­ланик Анатолий Макаров се обърна към бъл­гар­с­кия народ в пър­вото си телевизионно интервю на бъл­гар­ска земя, пред камерите на bTV. „Аз като руски пос­ланик виж­дам с каква грижа са заобиколени рус­ките памет­ници на нашата обща история. За това съм ви благодарен“, каза още той. Помолен за оценка на със­тоянието на двус­т­ран­ните отношения между Бъл­гария и Русия по времето на президента Росен Плев­нелиев, Макаров заяви, че му е сложно да даде комен­тар, защото не е работил с него. „Но, за съжаление, има голям пропуск през тези години. Нямаше близък диалог, специални посещения. Икономичес­ките отношения не бяха на необ­ходимата висота. Жалко за изгубеното време. Но този президент вие го изб­рахте, оцен­ката трябва да му дадете вие и историята“, каза Макаров и добави, че всичко това е много жалко, но ситуацията може много бързо да се промени. Говорейки за пер­с­пек­тивите да работи с новия бъл­гар­ски президент Румен Радев, Макаров заяви, че новият дър­жавен глава има много умерени претег­лени изяв­ления. „Те винаги предиз­вик­ват уважение. Хареса ми неговата наг­ласа за праг­матич­ната посока на нашите отношения. Аз му вяр­вам“, каза още той. Рус­кият пос­ланик категорично отрече кан­дидатурата на Румен Радев да е съг­ласувана с Кремъл и отх­върли всякакви инфор­мации за наличието на руски намеси във вът­реш­ните дела на Бъл­гария. „Това са елемен­тарни политически тех­нологии, които много се изпол­з­ват, когато се правят опити да се провалят или под­к­репят кан­дидатите“, поясни той. „Президен­тът Радев има отношението на политик, който раз­бира ситуацията. Говорих с него час. Това бе сериозен раз­говор. Ние обсъдихме какво можем да нап­равим за подоб­ряване на отношенията“, раз­кри Макаров и призова: „Оставете Русия намира. Ние си имаме свой живот. Където има въп­роси, по които трябва да работим съв­мес­тно, ще работим. Изкус­т­вени проб­леми не ни тряб­ват. Не съм получил указания да се меся във вашия политически живот. Вие избирате вашия президент, а аз ще работя с него“. Анатолий Макаров раз­кри още, че с президен­тът Радев са обсъж­дали въз­мож­ността за посещение на Владимир Путин у нас за след­ващия 3-ти март, когато ще се навър­шат 140 години от освобож­дението на Бъл­гария. „Обсъдихме бъдещото раз­витие на политичес­кия диалог. Обсъж­дахме, че би било много интересно и полезно, като един сим­вол на брат­с­ката ни дружба и изпитанията през вековете, дейс­т­вително да има едно посещение на рус­кия президент в Бъл­гария по случай 140-тата годиш­нината от Освобож­дението на Бъл­гария. Но това е само на теоретична основа, аз такива указания нямам. Това бяха само едни раз­миш­ления какво може да се нап­рави“, поясни Макаров. Макаров отбеляза, че е „дос­тойно за съжаление“, че от близо 10 години у нас не е идвал руски дър­жавен глава. „Просто президен­тът да прис­тигне да пие чай или кафе с бъл­гар­с­кия президент е несериозно — това е приятно, но не мога да кажа, че това е основна цел на посещението. Обсъж­даме, че трябва да се под­готви работ­ната част на визитата, да се раз­г­ледат кон­к­ретни проекти“, обясни дип­ломатът. Що се отнася до въз­мож­ността за общи газови проекти, рус­кият пос­ланик комен­тира, че между двете страни има комисия за научно-техническо и икономическо раз­витие, но тя не е работила в продъл­жение на пет години. „Пос­лед­ното й заседание бе едва през януари 2016 година. След­ващото заседание на комисията е планирано за тази година, но сега няма правител­с­тво, комисията няма пред­седател и няма как да бъдат обсъж­дани въп­росите, за които тя отговаря — вар­нен­с­кият хъб и други проекти“, припомни Макаров. По думите му Русия има интерес от газови проекти в Бъл­гария, но първо трябва да е ясно, че няма да има същия под­ход, който бе спрямо „Южен поток“, а гаран­ции от страна на ЕС за реализирането на този проект. Анатолий Макаров раз­кри още, че ако има интерес, Русия може да се включи към „Белене“ или „Коз­лодуй“, но това трябва да бъде обсъдено. „Може и да намерим инвес­титор, но трябва да има готов­ност и от бъл­гар­с­ката страна“, каза Макаров. Рус­кият пос­ланик също така изрази сил­ното си недовол­с­тво от ескалацията на нап­режението пок­рай рус­ките граници, визирайки въп­роса с натов­с­ката флотилия в Черно море. Той определи като неверни твър­денията, че Русия е източ­ник на опас­ност и обвини за това Запада. „Черно море е море на друж­бата. Миналата година Бъл­гария бе посетена от 600 000 туристи. Никога не сте имали тол­кова руски туристи. Вместо натов­ски кораби, трябва да отк­рием път­нически ферибот Новоросийск-Варна-Бургас, за да могат хората от Бъл­гария и Русия да пътуват. Точно това ни трябва, а не военни кораби, които да обикалят морето. Балан­сът на силите е нарушен. Вър­нали сме се към мис­ленето от Студената война“, добави той. „За мен е голямо удовол­с­т­вие, че съм пос­ланик в Бъл­гария и смятам, че всичко ще се раз­вие добре в нашите отношения“, завърши оптимис­тично Макаров.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...