Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП ще работи за отпадане на допълнителните плащания на гражданите за здраве

БСП ще работи за отпадане на допълнителните плащания на гражданите за здраве

БСП ще работи за отпадане на допълнителните плащания на гражданите за здраве

Като неот­ложна мярка пред­лагаме внимателно да се коригират и премах­нат допъл­нител­ните плащания в областта на здравеопаз­ването, които затор­мозяват бъл­гар­с­ките граж­дани.” Това заяви по Нова телевизия в дебат за проб­лемите в сек­тора Георги Михай­лов — кан­дидат за народен пред­с­тавител от граж­дан­с­ката квота на „БСП за Бъл­гария”. Той добави, че по данни от Светов­ната банка около 50% от пуб­лич­ните сред­с­тва, които се израз­ход­ват в здравеопаз­ването, идват от джоба на обик­новения бъл­гарин, а страната ни е изк­лючително бедна. „Това е абсолютно неп­рием­ливо за нас. На второ място трябва да се доб­лижат раз­лич­ните раз­ходи в тази област до европейс­ките стан­дарти”, добави Георги Михай­лов. „Раз­ходите на граж­даните за лекар­с­тва у нас са 37%, срещу 25% усред­нено за ЕС”, каза лекарят.

По проб­лемите със Спеш­ната помощ, според Георги Михай­лов, е нужна децен­т­рализация. „Необ­ходимо е подоб­ряване на въз­мож­ността за мак­симално бързо пренасяне на бол­ния до мяс­тото, където може да му бъде оказана спешна помощ”. Док­торът цитира  пример, показан в новинар­с­ките емисии на телевизиите, с линейка, която е прис­тиг­нала от Цен­търа за спешна помощ в района на Сточна гара в София до училище, отс­тоящо на километри, а същев­ременно то се намира на 500 метра от Пирогов и 600 метра от ВМА.

Като изк­лючително важен проб­лем, док­тор Михай­лов изтъкна лекар­с­т­вената политика. „Това е  Ахилесова пета. Мога да ви покажа листи с важни медикаменти, които лип­с­ват. Трябва да се нап­равят законови и под­законови промени, за да имат бъл­гарите дос­тъп до медикаменти. Нужен е политически и професионален кон­сен­сус по темата, защото реек­с­пор­тът на лекар­с­тва е легализиран в рам­ките на ЕС. И бъл­гар­с­ката дър­жава не може да нап­рави много, за да го спре. Натис­кът върху здрав­ните сис­теми е тол­кова голям от много бър­зите форми на лечение, че ако не нав­лязат генерич­ните медикаменти масово в бъл­гар­с­ката лекар­с­т­вена прак­тика, то здрав­ната сис­тема много трудно ще издържи”, категоричен бе д-р Михай­лов.

Съоб­разно БВП на страната, това на което трябва да се обърна внимание е кон­т­ролът върху течове на сред­с­тва в здравеопаз­ването. Сегаш­ната сис­тема на оценка на медицин­ска дей­ност в лечеб­ните заведения и извън тях, пос­ред­с­т­вом клинич­ните пътеки, не отговаря на изис­к­ванията и съз­дава условия за лоши прак­тики, някои от които узаконени, които могат да  обез­кър­вят НЗОК”, каза още д-р Михай­лов. Като пример той посочи, че един пациент може да бъде лекуван по няколко клинични пътеки на месец в едно лечебно заведение.

Да допус­неш да печелиш от онкологията, която е социално-медицинска дей­ност, е рав­носилно да печелиш от полицията”, въз­мути се д-р Георги Михай­лов. Той добави, че по времето на бив­шия здравен минис­тър Петър Мос­ков са отк­рити много час­тни онкологични заведения.

Май­чиното и дет­с­кото здравеопаз­ване в страна, в тежка демог­раф­ска криза, трябва да бъде издиг­нато в култ. Нямаме модерна дет­ска бол­ница. Социално значимите заболявания, трябва да бъдат осъв­ременени– като док­т­рини, като национална онкодок­т­рина,  автоимун­ните заболявания, в областта на ендок­рин­ните заболявания и други. Все още това не се е случило. Смисълът на тези док­т­рини е да раз­пишат правилата”, посочи док­тор Георги Михай­лов. По думите му е необ­ходимо дос­тойно зап­лащане на кад­рите, които работят в здрав­ната сис­тема, а в момента то е унизително. 

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...