Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът: Началникът на отбраната трябва да живее с проблемите на войската

Президентът: Началникът на отбраната трябва да живее с проблемите на войската

В съв­ремен­ната тревожна геополитическа обс­тановка ролята на въоръжените сили за гаран­тиране на суверенитета, териториал­ната цялост и независимостта на страната ще расте все повече. Това каза президен­тът и вър­ховен глав­нокоман­д­ващ на Въоръжените сили Румен Радев по време на удос­тояването на Анд­рей Боцев с висше офицер­ско звание генерал-лейтенант, предаде „Фокус“. „Следва да си дадем ясна сметка, че новите рис­кове и зап­лахи налагат да раз­виваме ефек­тивни отб­ранителни способ­ности, които да гаран­тират не само ролята ни на надеж­ден учас­т­ник в Алианса, но и да гаран­тират нашата соб­с­т­вена сигур­ност“, заяви президен­тът. „Начал­никът на отб­раната трябва да бъде офицер и професионалист с богат опит, преминал през всички так­тически и оперативни нива на коман­д­ване. Да живее с проб­лемите на войс­ката и да се пол­зва с ней­ното доверие”, допълни вър­хов­ният глав­нокоман­д­ващ. Президен­тът се обърна към ген.-лейтенант Анд­рей Боцев с думите: „Благодарение на вашия професионализъм и без­с­порно лидер­с­тво лич­ният със­тав от Сухопът­ните войски решаваше успешно всички предиз­викател­с­тва в меж­дународен и национален план“.

Правител­с­т­вото пред­лага на Президента на Репуб­лика Бъл­гария да издаде указ за наз­начаването на бригаден генерал Михаил Попов за временно изпъл­няващ задъл­женията на коман­дир на Сухопът­ните войски до наз­начаването на титуляр, но за срок не по-дълъг от една година. Това съоб­щиха от правител­с­т­вената инфор­мационна служба.

Бригаден генерал Попов е заместник-командир на Сухопът­ните войски от 2015 г. Роден е през 1963 г. в Сливен. В редовете на Бъл­гар­с­ката армия е от 1985 г. и е преминал през цялата йерар­хия – от коман­дир на взвод до коман­д­ващ бригада. Завър­шил е ВНВУ във Велико Тър­ново, Военна академия „Г. С. Раков­ски” и специализация в САЩ.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...