Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП ще направи програмата за саниране по-прозрачна

БСП ще направи програмата за саниране по-прозрачна

БСП ще направи програмата за саниране по-прозрачна

БСП не е против санирането, а против цените по които се прави“, заяви Кирил Доб­рев, водач на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ в Габ­рово на среща с пред­с­тавители на Камарата на строителите. “Когато стар­тира Национал­ната прог­рама за саниране, строител­ното минис­тер­с­тво определи предел­ните цени, над които не се сключ­ваха договори — 290 лв. на квад­ратен метър. Някъде в хода на прог­рамата тази цена беше коригирана и стана 148 лв. на квад­ратен метър. През октом­ври м.г. с решение на минис­тер­с­т­вото цената стана 115 лв. на квад­ратен метър за сгради до осем етажа и 130 лв. за сгради над осем етажа. Един­с­т­веният въп­рос, който може да зададем в момента, е къде отиде раз­ликата. Как може едни и същи дей­ности да се извър­ш­ват на раз­лични цени“, под­черта водачът на лис­тата на коалиция „БСП за Бъл­гария“. “След като спечелим изборите, ще продъл­жим тази прог­рама за саниране, правайки я по-прозрачна и по-достъпна като процедура“, допълни още Кирил Доб­рев.

От строител­ния бранш нас­тояват мес­тни фирми от мал­кия и среден биз­нес да строят пътища, така ще излезе и по-евтино на бюджета – аргумен­тираха се присъс­т­ващите. Кирил Доб­рев се съг­ласи, като под­черта, че може да бъде помис­лено как да се отк­рият въз­мож­ности повече мес­тни фирми да учас­т­ват в текущите ремонти и под­дръж­ката на общин­с­ките и пътищата от национал­ната пътна мрежа. Факт е, че в момента въп­реки многото европейски сред­с­тва, които са усвоени в Габ­рово, мес­т­ният биз­нес не можа да се въз­пол­зва и да работи по раз­лич­ните проекти – комен­тира още Доб­рев.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...