Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Мюсюлманите у нас подкрепят заедността, сочи проучване

Мюсюлманите у нас подкрепят заедността, сочи проучване

Мюсюлманите у нас подкрепят заедността, сочи проучване

Високото одобрение към Меркел и Путин и недоверие към САЩ на Обама, характерни сред българските граждани, изповядващи Исляма

Сред мюсюл­маните в Бъл­гария не същес­т­вуват радикални нас­т­роения. Това сочат резул­татите от пред­с­тавително проуч­ване, осъщес­т­вено от аген­ция „Алфа Рисърч“ с финан­совата под­к­репа на Фон­дация „Кон­рад Аденауер“ и качес­т­вено проуч­ване, осъщес­т­вено с под­к­репата на Нов бъл­гар­ски универ­ситет, през 2016 г. Това е второто проуч­ване по темата, след „Наг­ласи на мюсюл­маните в Бъл­гария — 2011“. Изс­лед­ването очер­тава след­ните основни тен­ден­ции в наг­ласите на мюсюл­маните в Бъл­гария: Запаз­ващ се нисък социален статус, който стимулира преминаване от сезонна към пос­тоянна семейна емиг­рация. Съжител­с­тво на модер­ност и традиция с извес­тно връщане към пат­риар­хал­ния модел на семейни отношения, особено по отношение на раз­вода, съжител­с­т­вото без брак, аборта, раж­дането на извън­б­рачни деца, влиянието на въз­рас­т­ните върху решенията на тех­ните деца. Ясно изразена религиозна иден­тич­ност, с тен­ден­ция за по-голямо придър­жане към правилата — пост по време на Рамазан, въз­дър­жане от алкохол и свин­ско месо и пр. Редом с придър­жането към Исляма обаче, проуч­ването отчита ясно изразено преимущес­тво на общочовеш­ките, нерелигиозни критерии за добро и зло и запаз­ване на добри меж­дулич­нос­тни отношения с хрис­тияните. Отчетени са както ясно изразени наг­ласи в полза на свет­с­кото уст­ройс­тво на дър­жавата, така и висока степен на неодоб­рение към терорис­тични организации — още по-голямо неп­риемане на тероризма в срав­нение с 2011 г. Най-голямо доверие сред светов­ните лидери от страна на бъл­гар­с­ките граж­дани, изповяд­ващи Исляма, се отчита към Ангела Мер­кел и Владимир Путин. На този фон изс­лед­ването отчита преоб­ладаващо негативно отношение към САЩ и тогаваш­ния президент Б. Обама. И през 2016 г., както през 2011 г., сред мюсюл­маните в Бъл­гария не същес­т­вуват радикални нас­т­роения. Опас­ността от попадане на отделни лица под влиянието на ислямизма, включително в край­ните му форми, не може да бъде изк­лючена, но той не се под­държа от мнозин­с­т­вото пред­с­тавители на тази общ­ност.

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...