Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Деница Златева: Промяната на Дъблинското споразумение е важна за България

Деница Златева: Промяната на Дъблинското споразумение е важна за България

По време на бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Европейс­кия съвет няма да отс­тъпим по темата за кохезион­ната политика. Сигур­ността също се очер­тава като основен елемент от под­готов­ката ни. Това заяви служеб­ният вицеп­ремиер Деница Златева, която бе пър­вият член на служеб­ния кабинет, изс­лушан от трибуната на НС. По думите й пър­вият основен акцент трябва да бъде раз­витие на пред­п­риемачес­т­вото, засил­ване на кон­курен­тос­пособ­ността и раз­витие на един­ния пазар. „Вторият акцент, според мен, трябва да бъде фокусиран върху темата, свър­зана със сигур­ността, политиката по миг­рация. Ние, като вън­шна граница на ЕС, сме особено заин­тересовани от процеса на реформа на така нареченото Дъб­лин­ско споразумение и солидарно раз­п­ределение на отговор­ността по справянето с миг­ран­т­с­ката, бежан­ска криза“, каза Златева. Вицеп­ремиерът обясни, че във вън­ш­нополитически аспект приоритет, като дър­жава от Югоиз­точна Европа, е европейс­ката пер­с­пек­тива и раз­ширяването й за страните от Запад­ните Бал­кани. Златева обясни, че по отношение на финан­сирането на пред­седател­с­т­вото с пос­танов­ление на Минис­тер­ски съвет от 5 април са осигурили необ­ходимите финан­сови ресурси в предос­тавения бюджет в рам­ките на 50 млн. лв.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...