Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66016 BGN1 GBP = 2.23971 BGN1 CHF = 1.66128 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев: Армията ни е зле заради политическа недалновидност и кампанийност

Румен Радев: Армията ни е зле заради политическа недалновидност и кампанийност

Румен Радев: Армията ни е зле заради политическа недалновидност и кампанийност

България твърдо ще следва политиката на постигане на 2% разходи за отбрана от БВП, категоричен бе държавният глава

Въоръжените сили на Репуб­лика Бъл­гария се намират в преломен момент от своето раз­витие в резул­тат на политическа недал­новид­ност, сис­темно недофинан­сиране и кам­паний­ност. Това заяви президен­тът Румен Радев по време на тър­жес­т­веното си слово по повод отбеляз­ването на 105 години от съз­даването на Военна академия „Г. С. Раков­ски“, цитиран от аген­ция „Фокус“. „Пос­лед­ният отчет на Минис­тер­с­тво на отб­раната за със­тоянието на отб­раната и Въоръжените сили е ясен и без­п­рис­т­рас­тен. Вие знаете много добре какво се кон­с­татира там, че Въоръжените сили са в със­тояние само час­тично да изпъл­няват задачите по мисиите, произ­тичащи от кон­с­титуцион­ните задъл­жения по гаран­тиране на сигур­ността, суверенитета и териториал­ната цялост на страната“, припомни дър­жав­ният глава. „Причините са до болка поз­нати — липса на съв­ременна тех­ника и оборуд­ване, липса на сред­с­тва за пъл­ноценна военна под­готовка, нисък социален статус на воен­нос­лужещите и зас­т­рашителен отлив на личен със­тав“, допълни Румен Радев. По думите му дър­жав­ното ръковод­с­тво пред­п­риема мерки за преодоляване на тези негативни тен­ден­ции. „Вече са приети важни проекти за инвес­тиционни раз­ходи и е гаран­тирано тях­ното финан­сиране. Още повече — като членове на най-мощния отб­ранителен съюз, Бъл­гария твърдо ще следва политиката на пос­тигане на 2% раз­ходи за отб­рана от БВП, 20% от които за инвес­тиции“, категоричен бе президен­тът. Той се обърна към слушателите и студен­тите в академията с думите: „На вас се пада огром­ната отговор­ност и привилегия, в след­ващите години, да превър­нете тези сред­с­тва в бойни способ­ности“. В края на словото си той поз­д­рави всички, които по някакъв начин са свър­зани с Воен­ната академия и им пожела успех в раз­витието на воен­ната наука, като не пропусна да отбележи, че Воен­ната академия „Г. С. Раков­ски“ най-старото висше военно училище в Бъл­гария и фун­дамент на нашето военно образование и наука. Президен­тът под­черта, че като неин въз­питаник винаги ще остане емоционално свър­зан с нея. „Нес­лучайно въз­никва тази академия в един исторически момент на национален подем, на драматични геополитически сът­ресения и под­готовка на голяма война. Когато дър­жавата има остра нужда от квалифицирани офицер­ски кадри“, припомни Радев. Според него през тези 105 години славна история Военна академия е устояла на всички исторически прев­рат­ности, „за да се раз­вие в един съв­ременен цен­тър за военна наука и образование“. По думите му академията играе и роля на спой­ващо звено между Бъл­гар­с­ката армия и общес­т­вото чрез множес­т­вото си актуални прог­рами за под­готовка на управ­лен­ски със­тав за дър­жав­ната админис­т­рация.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Черно море на бараж за Лига Европа

Черно море на бараж за Лига Европа

Треньорът на Бруно Акрапович остава, категоричен е собственикът на Локомотив (Пд)

Черно море измъкна 2:2 при гос­туването на Локомотив (Пл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Бунт на розопроизводителите

Бунт на розоп­роиз­водителите

Изкупната цена са срина тотално, дестилериите дават по 1,60 за килограм набран цвят

Розоп­роиз­водители блокираха в ран­ния съботен ден пътя към…

Прочети още:

Loading...