Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) ВАС отмени здравната карта на Москов

ВАС отмени здравната карта на Москов

Вър­хов­ният админис­т­ративен съд (ВАС) отмени Национал­ната здравна карта, реализирана по идея на бив­шия здравен минис­тър д-р Петър Мос­ков. Докумен­тът тряб­ваше да определи нуж­дата от лечебни заведения в отдел­ните райони на страната и на базата на резул­татите от него здрав­ната каса да редуцира договорите си с бол­ниците, предаде „Дарик”.

От Цен­търа за защита на правата в здравеопаз­ването посоч­ват, че кар­тата е отменена, защото не е била обнарод­вана в “Дър­жавен вес­т­ник“ и допъл­ват, че отмяната й премахва и най-съществените пречки за раз­витието на бъл­гар­с­кото здравеопаз­ване.

Национал­ната здравна карта бе атакувана в съда от Цен­търа за защита на правата в здравеопаз­ването и от Сдружението на час­т­ните бол­ници в Бъл­гария.

Правител­с­т­вото прие Национал­ната здравна карта през март 2016 г.

В документа беше посочено, че за гаран­тиране на дос­тъпа на населението до медицин­ски услуги в пър­вична медицин­ска помощ са необ­ходими най-малко 4886 общоп­рак­тикуващи лекари, което над­вишава нас­тоящия им брой. При анализа и планирането е изпол­з­ван еврос­тан­дар­тът — 1 личен лекар на 1500 души население, което определя недос­тиг от над 470 лични лекари.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...