Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Славянството преживява едни от най-тежките си изпитания

Славянството преживява едни от най-тежките си изпитания

Славянството преживява едни от най-тежките си изпитания

При нас вече идват хора и от други организации, които ратуват за славянската идентичност и идея, похвали се председателят Стоил Фердов

Отминалите две години бяха време на много кризи и насилие, и твърде малко радости, заяви пред­седателят на Славян­с­кото дружес­тво в Бъл­гария Стоил Фер­дов по време на редов­ното двегодишно отчетно съб­рание. Продъл­жава политиката на глобализма, която отс­тоява род­нополюс­ното уст­ройс­тво на света, без да е решен нито един глобален проб­лем, а точно обрат­ното – съз­дават се нови тежки и сериозни проб­лми в раз­лични региони по света. Широко рек­ламирания неолиберален модел търпи провали нав­сякъде. Терориз­мът и джихада станаха инс­т­румен­тариум за прек­рояването на света. Има и брутална ескалация на неоос­манизма, а и нес­пирни емиг­ран­т­ски вълни заливат Европа. Специфична проява на тези процеси в славян­с­кия свят се изразява в брутални опити за дес­лавянизация на исконни славян­ски земи. У нас сме свидетели на оставки на правител­с­тва, пред­с­рочни избори, реки от популис­тки обещания. И ето резул­тата – излъгани надежди, икономическа криза и демог­раф­ска катас­т­рофа. Стотици хиляди хора под прага на бед­ността, Бъл­гария на дъното на Европа. Славян­с­т­вото сега преживява едни от най-тежките си изпитания. При нас вече идват хора и от други сродни организации, които ратуват за славян­с­ката иден­тич­ност и идея, пох­вали се пред­седателят на дружес­т­вото. Фер­дов отчете и сериоз­ната издател­ска дей­ност, като отличи алманаха „Славян­ски свят” и ежегод­ния Славян­ски кален­дар. Меж­дународ­ната дей­ност изцяло е насочена към сът­руд­ничес­т­вото и задъл­бочаване на връз­ките между славян­с­ките народи. Основен проб­лем ост­вав прив­личането в редиците на дружес­т­вото на млади хора от интер­нет поколението, призна Стоил Фер­дов. Една от пред­с­тоящите ни цели е да съз­дадем нов устав и организация с единно ръковод­с­тво и цели. В момента членовете на Славян­с­кото дружес­тво у нас са 115 през 2015 и 112 година по-късно. Икономичес­ките данни показ­ват приходи от за 2015 г. 47 850 лв. и 48 257 лв. за 2016 г., отчетоха док­ладите на Кон­т­рол­ния съвет.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...