Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 124, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67911 BGN1 GBP = 2.23108 BGN1 CHF = 1.69571 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Комплекс „Камбаните” получи дарение от Австралия

Комплекс „Камбаните” получи дарение от Австралия

Комплекс „Камбаните” получи дарение от Австралия

Синдикалисти от далечния континент заяви, че ценностите на единството, творчеството и красотата са и тяхна кауза

Нова кам­бана, дарена от Авс­т­ралийс­кия моряшки син­дикат, заз­въня в София, предаде БГНЕС. Младежи от Съюза на тран­с­пор­т­ните син­дикати в Бъл­гария, столич­ният кмет Йор­данка Фан­дъкова и гости пос­тавиха нова кам­бана в столич­ния парк-комплекс „Кам­баните”. Поводът е 12 август-Международния ден на младежта. Генерал­ният сек­ретар на Меж­дународ­ната тран­с­пор­тна федерация Стивън Котън предаде поз­д­рави от всички 16 млн. члена на федерацията и изрази под­к­репа за един­с­т­вото и твор­чес­т­вото, което е и девиз на парка. Не сме спирали бор­бата си за свобода, мир и равен­с­тво, заяви Котън. Съз­дателят на ансам­бъл „Бъл­гаре“ Христо Димит­ров посочи, че Бъл­гария е била сим­вол на мира и твор­чес­т­вото и е нап­равила невероятно пос­лание за обединение в целия свят, допълни Димит­ров.

ЗЕМЯ припомня, че уникал­ният за Европа, а може би и за света Ком­п­лекс „Кам­баните” е част от инициативата за Меж­дународ­ната дет­ска асам­б­лея “Знаме на мира” на дет­с­кото изкус­тво, осъщес­т­вявана под егидата на ЮНЕСКО по идея на Люд­мила Жив­кова (19421981 г.), която е минис­тър на кул­турата и е идеолог на отбеляз­ването на 1300-годишнината на бъл­гар­с­ката дър­жава, Всенарод­ната прог­рама за естетическо въз­питание, строежа на НДК и духов­ното ни отваряне към света.

Бъл­гария е домакин на пър­вата асам­б­лея през 1979 г., в която учас­т­ват деца от 79 дър­жави. Пос­тавени са 68 раз­лични кам­бани в парк-комплекс „Кам­баните“. Чет­вър­тата асам­б­лея от 1988 г. пос­тига рекорд с учас­т­ници от 135 дър­жави.

Асам­б­леята е приета от ООН и ЮНЕСКО като нова форма за дип­ломация и сът­руд­ничес­тво в името на мира, а ООН удос­тоява „Знаме на мира“ със званието „Вес­тител на мира“. До 1989 г. в София се провеж­дат четири асам­б­леи и четири срещи на деца от целия свят. В тях са учас­т­вали общо 3900 деца от 138 дър­жави и 14 000 деца от Бъл­гария.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

САРА с мрачни прогнози за житото

САРА с мрачни прог­нози за житото

Пшеницата от новата реколта може да поевтинее до 232 лв. за тон, а средните добиви да падат със 17 %

С около 18% ще намалеят през 2018 година…

Прочети още:

Loading...