Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66016 BGN1 GBP = 2.23971 BGN1 CHF = 1.66128 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Ще отразим идеите на държавното обвинение по Закона „Антикорупция”

Корнелия Нинова: Ще отразим идеите на държавното обвинение по Закона „Антикорупция”

Корнелия Нинова: Ще отразим идеите на държавното обвинение по Закона „Антикорупция”

Левицата обсъди със Сотир Цацаров идеите си, той гледа с оптимизъм на бъдещите дебати в парламента

Според глав­ния прокурор не е противокон­с­титуционно учас­тието на президента в бъдещата Аген­ция за борба с коруп­цията. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пред жур­налисти в Народ­ното съб­рание след срещата си с глав­ния прокурор Сотир Цацаров във връзка с под­гот­вения от пар­тията Антикоруп­ционен закон, предаде „Фокус“. „Що се отнася до това може ли президен­тът да има учас­тие в този орган – мнението на глав­ния прокурор е, че не е противокон­с­титуционно. Както и звеното да има раз­с­лед­ващи фун­к­ции. Препоръката е да раз­пишем отново процедура за проз­рач­ност при дейс­т­вията на президента за наз­начаване на пред­седателя“, обясни Нинова. „В Закона не сме пред­видили как става номинирането, издигането, казали сме, че президен­тът го наз­начава. Препоръч­ват ни да раз­пишем тези процедури, за да има проз­рач­ност. Да се засилят тек­с­товете по кон­т­рола на този орган — дават му се силни фун­к­ции, а кон­т­ролът не е силно засег­нат“, комен­тира Нинова. 

Глав­ният прокурор препоръча професионално да прецизираме кръга лица, които законът пред­вижда да бъдат раз­с­лед­вани от Аген­цията. Нап­ример – воен­ните. Те под­лежат на друг ред. Както и да прецизираме кръга прес­тъп­ления, защото в НПК са изб­роени коруп­цион­ните прес­тъп­ления, тук ние даваме по-различен със­тав. Глав­ният прокурор препоръча да ги съг­ласуваме с тези, които са по НПК – които могат да се дек­ларират и които могат да се раз­с­лед­ват професионално и разумно“, обясни тя. Нинова уточни, че глав­ният прокурор се препоръчал Аген­цията да не притежава тех­никата на Специални разуз­навателни сред­с­тва, така се дуб­лират други органи, които я имат. „Може да иска да пол­зва и да прилага в раз­с­лед­ването си. Препоръка е да прецизираме тек­с­товете по прех­вър­лянето на дирек­цията от ДАНС – как точно ще се уреж­дат правомощията на хората, които от ДАНС влизат в Аген­цията“, поясни лидерът на БСП.

Както виж­дате

един много сериозен професионален анализ, който ни е много полезен.

Благодарни сме и ще отразим препоръките в законоп­роекта преди окон­чател­ното му внасяне“, комен­тира тя. 

На въп­рос с какви очи раз­говаря с глав­ния прокурор след ЦУМ-гейт, Нинова заяви: „Никога не съм обиж­дала глав­ния прокурор или отп­равяла нелицеп­риятни реп­лики. Взаимно уважително проведохме днес раз­говора с очак­ване за тези професионални съвети. Благодарим му, ще го отразим“. 

Във връзка с това, че утре започва обсъж­дането на антикоруп­цион­ния законоп­роект на ГЕРБ и дали Нинова ще вземе учас­тие, тя поясни: „Аз лично не, но ще има наши пред­с­тавители от Пар­ламен­тар­ната група“. Нинова припомни, че утре ще се срещне с президента по повод антикоруп­цион­ния законоп­роект на пар­тията. 

Всички препоръки, които приемаме, ще бъдат отразени в събота на Национален съвет. Ще ги отразим в нашия законоп­роект, пред­с­тавяме го пред европейс­ките пос­ланици, внасяме го в пар­ламента.

Двата законоп­роекта – на БСП и ГЕРБ, тръг­ват заедно на първо четене

“, обясни Нинова и уточни, че ще се със­тои среща в началото на сеп­тем­ври с европейс­ките пос­ланици, за да им бъде пред­с­тавен законоп­роекта лице в лице. 

Относно това, какво ще се раз­г­лежда БСП на Пленума си в събота, Нинова поясни: „Началото на политичес­кия сезон, антикоруп­цион­ния закон и одоб­ряване на кан­дидати за кметове, където пред­с­тоят избори – Вълчи дол и Трън“, каза още тя.

Кръгът лица, който ще бъде раз­с­лед­ван от органа за борба с коруп­цията, трябва да бъде по-тесен. Това каза пред жур­налисти в НС глав­ният прокурор Сотир Цацаров след срещата си с лидера на БСП Кор­нелия Нинова. „Кръгът на лицата, които са обх­ванати от този законоп­роект е прекалено голям. Той е изк­лючително широк. Тази широта на списъка е оправ­дана от гледна точка на режима на дек­лариране и проверка на имущес­т­вото на тези лица, но тя не е оправ­дана от гледна точка на това, че същият този кръг от лица под­лежи на раз­с­лед­ване“, допълни глав­ният прокурор. Цацаров обясни, че проек­тът на БСП пред­вижда въз­мож­ности за раз­с­лед­ване и дек­лариране на длъж­ности от облас­тно ниво до ръководители на дър­жавни гор­ски пред­п­риятия, дори и до ръководителя на Бъл­гар­с­кия спор­тен тотализатор, а не пред­вижда нап­ример същия режим за членовете на КЕВР. Според него това под­лежи на прецизиране. Цацаров посочи, че втората му забележка по законоп­роекта на БСП е относно това раз­с­лед­ващите правомощия на аген­цията за борба с коруп­цията да се син­х­ронизират с раз­поред­бите на НПК. „Към нас­тоящия момент, те не са син­х­ронизирани“, обясни Цацаров. Той заяви, че изразява категорично отрицателно становище по отношение на това една такава аген­ция да притежава тех­нически потен­циал за изпол­з­ване на СРС. „Има Дър­жавна аген­ция за тех­нически операции. Има специализирана дирек­ция в ДАНС, която се занимава с това. Ако и тази аген­ция или комисия, както е в проекта на Минис­тер­с­тво на правосъдието, има въз­мож­ност да притежава тех­нически въз­мож­ности за СРС, мисля, че това ще бъде изк­лючително вредно“, допълни Цацаров. По думите му

СРС трябва да бъдат прилагани само от един един­с­т­вен цен­тър

, защото това е въз­мож­ност за кон­т­рол. Глав­ният прокурор поясни, че е обър­нал внимание на БСП във връзка със служителите от нас­тоящата дирек­ция в ДАНС, които трябва да преминат към новата аген­ция за борба с коруп­цията. „Пред­видено е те да преминат към аген­цията, да запазят статута си, но след това, трябва да минат тест за поч­теност. Ако не го минат, автоматично тех­ните правоот­ношения ще бъдат прек­ратени“, каза той. Според него трябва да има дефиниция що е тест за поч­теност. Попитан дали е противокон­с­титуционно президен­тът да наз­начава ръководителя на органа за борба с коруп­цията, Цацаров отговори: „Дали едно нещо е противокон­с­титуционно или не преценява Кон­с­титуцион­ният съд“. Не мисля, че трябва да гледаме на законоп­роек­тите за Антикоруп­ционен закон с опасения, а с оптимизъм, допълни глав­ният прокурор Сотир Цацаров. „С оптимизъм, че от двата законоп­роекта трябва да отпад­нат негативите и да се тър­сят само позитив­ните решения. В този смисъл си мисля, че мъд­рост и политическа воля не са само празни лозунги“, комен­тира Цацаров. По думите му обявения вчера КСНС по темата ще бъде форма на диалог. „Мисля, че

диалогът ще даде разум­ното решение.

Иска ми се да вяр­вам, че е така. Ако се стигне само до едно политическо противопос­тавяне законоп­роект А срещу законоп­роект Б – резул­татът, едва ли ще е най-добрият“, допълни той. Според него в законоп­роекта на БСП не е пред­видена как­вато и да е форма на кон­т­рол за органа. „Такава трябва да има. Ако трябва това да бъде ежегоден отчет пред президента. Внасяне на този отчет в Народ­ното съб­рание. Прос­тата дек­ларация, че работата на аген­цията се кон­т­ролира съоб­разно Кон­с­титуцията и законите и просто един лозунг“, допълни Цацаров. 

Припом­няме, че ден по-рано бе срещата на Кор­нелия нинова с пред­седателя на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд Георги Колев. Лидер­ката на БСП определи пред­ложенията и препоръките на съдиите като изк­лючително полезни. Нинова заяви, че пред­ложенията са да се извадят евродепутатите от кръга лица, защото са в европейска инс­титуция и не могат да бъдат раз­с­лед­вани от новата Аген­ция „Антикоруп­ция”, както и да се раз­пише ясен механизъм за съх­ранение и унищожаване на съб­раната инфор­мация, за да не се злоупот­ребява с нея е било обсъдено още на срещата, обясни пред­седателят на БСП.

Кор­нелия Нинова посочи, че по време на раз­говора пред­с­тавителите на ВАС са споделили, че обик­новено до тях не се допит­ват преди да се приеме някой закон. „Когато ние внасяме законоп­роект, първо ще се допит­ваме до професионалисти, за да можем да внесем качес­т­вени и работещи такива“, под­черта лидерът на левицата и посочи, че окон­чател­ният вариант на законоп­роекта ще бъде гледан в събота на заседанието на НС на БСП.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Черно море на бараж за Лига Европа

Черно море на бараж за Лига Европа

Треньорът на Бруно Акрапович остава, категоричен е собственикът на Локомотив (Пд)

Черно море измъкна 2:2 при гос­туването на Локомотив (Пл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Бунт на розопроизводителите

Бунт на розоп­роиз­водителите

Изкупната цена са срина тотално, дестилериите дават по 1,60 за килограм набран цвят

Розоп­роиз­водители блокираха в ран­ния съботен ден пътя към…

Прочети още:

Loading...