Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон28052018

Брой 103, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Близо половината шестокласници готови да избягат от училище

Близо половината шестокласници готови да избягат от училище

Около 45% от шес­ток­лас­ниците са готови да избягат от час при първа въз­мож­ност. Това показва национално пред­с­тавително проуч­ване на шес­ток­лас­ниците в Бъл­гария преди началото на новата учебна година. Училището не е адек­ватно към изис­к­ванията на съв­ремен­ните деца, обоб­щават тази тен­ден­ция в Цен­търа за приоб­щаващо образование, които са автори на изс­лед­ването. Почти една чет­върт (23%) от децата в шести клас живеят в семейс­тва в крайна бед­ност. 18% от анкетираните деца имат труд­ности с бъл­гар­с­кия език в училище. На 14% от шес­ток­лас­ниците им се налага да работят, за да изкар­ват пари, 12% пътуват до училище в друго населено място. 10% от децата в шести клас не живеят с родителите си, показва изс­лед­ването. Това са фак­тори, които пос­тавят децата в допъл­нителен риск от отпадане. Най-добрата новина е, че 95% от шес­ток­лас­ниците у нас смятат, че е важно да се ходи на училище, а 79% харес­ват учителите си, комен­тират от Цен­търа. Особено ясно това се вижда при въп­росите за харес­вани и нехарес­вани пред­мети. Любимите на децата пред­мети са физическо въз­питание и спорт (76%), рисуване (57%) и музика (56%). Това не е изненад­ващо, тъй като там децата са активни учас­т­ници в процеса. А най-важните пред­мети за тях­ното раз­витие са най-нехаресвани от децата — историята (43%), математиката (40%), геог­рафията (35%) и анг­лийс­кият (31%). Почти половината шес­ток­лас­ници (46%) ги обявяват за безин­тересни. Това означава, че класно-урочната форма, в която те все още масово се преподават, не вдъх­новява учениците. От Цен­търа пред­лагат като решение след­ните препоръки: Често да се демон­с­т­рира на децата защо това, което учат, е важно и как може да се приложи в живота; Да се въведат повече прак­тически занятия и уроци, свър­зани с учене чрез правене; Да се преподава извън клас­ната стая, в среда, свър­зана с темите на урока.

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...