Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП запозна европосланиците с антикорупционния законопроект

БСП запозна европосланиците с антикорупционния законопроект

БСП запозна европосланиците с антикорупционния законопроект

Не водим разговори с Марешки, вотът на недоверие не е реклама, а сериозно политическо действие, обяви Валери Жаблянов

Ако може да се говори за припок­риване на антикоруп­цион­ните закони на БСП и ГЕРБ, то е най-много 25%. Това заяви на прес­кон­ферен­ция на “Позитано“ 20 депутатът от БСП за Бъл­гария Крум Зар­ков.

Според Зар­ков, основ­ната раз­лика между двата проекта е, че този на левицата се върти около наказател­ното прес­лед­ване на коруп­цион­ните прак­тики, докато управ­ляващата пар­тия се фокусира върху граж­дан­с­ката кон­фис­кация. 

Тази сут­рин лидерът на БСП Кор­нелия Нинова проведе работна закуска с пос­ланиците на дър­жавите от ЕС в Бъл­гария, чиято цел беше запоз­наване със законоп­роекта за съз­даване на специализирана аген­ция по антикоруп­ция.

Зар­ков уточни, че са пред­с­тавени идеите за струк­турата и раз­с­лед­ващите правомощия на звеното и раз­ликите с пред­ложенията на пар­ламен­тар­ната група на ГЕРБ. Той каза, че целта на срещата не е била дис­кусия за критики и препоръки по отношение на документа. На жур­налис­тически въп­рос дали тек­с­тът е пред­с­тавен пред пос­ланиците на САЩ и Русия в Бъл­гария, народ­ният пред­с­тавител под­черта, че тепърва пред­с­тоят срещи с пратениците на дър­жави извън ЕС.

Според Зар­ков, пред­с­тои законоп­роек­тът да бъде изп­ратен и до Венециан­с­ката комисия, което ще гаран­тира съг­ласувани права на лицата, попадащи под дей­ността на аген­цията. Депутатът отх­върли обвиненията, според които адвокати извън БСП под­гот­вят новия закон, като каза, че проек­тът е дело на членове на пар­ламен­тар­ната комисия на опозицион­ната пар­тия. Той допълни, че по-късно докумен­тът е изп­ратен за кон­сул­тация до кан­тората „Илиев и пар­т­ньори”, с която фор­мацията си сът­руд­ничи от 56 години. Крум Зар­ков каза още, че по-късно днес социалис­тите ще проведат среща по повод избора на членове на Вис­шия съдебен съвет. Той напомни, че БСП е излъчила най-много кан­дидати – 6 от общо 18, като добави, че всички учас­т­ници в изс­луш­ванията са се пред­с­тавили добре.

БСП не води раз­говори с Веселин Марешки за общ вот на недоверие към правител­с­т­вото.

Това заяви категорично в ефира на БНР членът на Изпъл­нител­ното бюро на БСП и зам.-председател на Народ­ното съб­рание Валери Жаб­лянов. Той бе гост в предаването „12 плюс 3“ на прог­рама “Хоризонт“.

“Няма как БСП да поеме такава инициатива с г-н Марешки“, каза Жаб­лянов, в комен­тар на изяв­лението на Марешки пред медиите миналата сед­мица, че пар­тия ВОЛЯ може да инициира искане на недоверие към кабинета “Борисов 3“.

“Г-н Марешки може да даде всякакви изяв­ления. Въп­росът за обсъж­дането на вот на недоверие към правител­с­тво в БСП все още не се е със­тоял. За нас вот на недоверие към правител­с­т­вото не е самоцел. Вотът на недоверие ще се със­тои тогава, когато и бъл­гар­с­кото общес­т­вено мнение, и БСП сме нап­равили онази необ­ходима под­готовка, за да може този вот на недоверие да проз­вучи сериозно и задъл­бочено – за цялос­тна политика или по някоя от основ­ните политики на правител­с­т­вото. Поводи за такова нещо има много, но за да се под­готви един такъв вот на недоверие – той не може да бъде просто плод на емоционално изяв­ление на един или друг политически деец. Под­готов­ката на вот на недоверие срещу правител­с­т­вото е сериозен въп­рос. Темата трябва да бъде под­б­рана, аргумен­тите трябва да бъдат намерени и в същото време и пар­ламен­тарна под­к­репа за това дейс­т­вие. То не е политическа рек­лама, а е дейс­т­вие със сериозни пос­лед­с­т­вия за със­тоянието на правител­с­т­вото и изпъл­нител­ната власт в Бъл­гария. Пар­тия „Воля“ може да инициира как­вото пожелае“, каза Валери Жаб­лянов в ефира на национал­ното радио.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...