Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67911 BGN1 GBP = 2.23108 BGN1 CHF = 1.69571 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Бойчев: С комисията за самолетите искахте да уязвите Радев, но вместо това се самопростреляхте

Бойчев: С комисията за самолетите искахте да уязвите Радев, но вместо това се самопростреляхте

Бойчев: С комисията за самолетите искахте да уязвите Радев, но вместо това се самопростреляхте

След Хасковогейт БСП разкри и Габровогейт, замесен е братът на Томислав Дончев, бивш кмет на града

С Времен­ната комисия за проуч­ване изпъл­нението на процедурата по избор на нов тип боен самолет искахте да уяз­вите Радев, но вместо това вие се самоп­рос­т­реляхте, заяви Жельо Бой­чев от БСП от пар­ламен­тар­ната трибуна по време на дебат относно Док­лад на Времен­ната комисия за проуч­ване изпъл­нението на процедурата по избор на нов тип боен самолет и проект за решение по док­лада, предаде БГНЕС. Много ясно се вижда, че политичес­ката отговор­ност за целия процес е била носена от минис­т­рите в кабинета „Борисов2“ и мнозин­с­т­вото, което стои зад тях. БСП няма да под­к­репи този док­лад, категоричен е Бой­чев. Той под­черта, че минис­тър Николай Нен­чев и кабинетът „Борисов“ 2 са виновни за изк­ривяването на край­ните резул­тати при избора на нов тип боен самолет. Ще се опитам да говоря по изводите, които бяха пред­с­тавени от док­лада на Времен­ната комисия. Започ­вам с най-основния от тях. Лип­сата на политическо ръковод­с­тво и кон­т­рол на процеса и съз­даденият нор­мативен вакуум съз­дават реални условия за изк­ривяване на край­ните резул­тати при избора на нов тип боен самолет. Времен­ната комисия кон­с­татира със съжаление, че начинът на въвеж­дане на проек­т­ното управ­ление в МО не съз­дава нуж­ната яснота и неед­ноз­нач­ност по отношение на отговор­нос­тите, правомощията на струк­турите, ангажирани в този процес. Това е извод, записан в док­лада на комисията,заяви Бой­чев и припомни, че преди три години със заповед на минис­търа на отб­раната се въвежда проек­тно управ­ление на процеса по придобиване на нов самолет. „Със заповед от 16 фев­руари 2015 г. на минис­тър Нен­чев за ръководител на борда за управ­ление на проекта е определен ген. Румен Радев. Забележете обаче, паралелно с това със заповед от 2 ноем­ври 2015 г. се съз­дава работна група, която има за цел да под­готви и проведе кон­сул­тации с дър­жавите, пред­лагащи тези многоцелеви изт­ребители, комен­тира социалис­тът. С този док­лад управ­ляващите каз­ват ясно, че модер­низация на бъл­гар­с­ката армия няма да има. За пореден път излъгахте, допълни депутатът от БСП. След Хас­ковогейт, БСП раз­кри и Габ­ровогейт, където е замесен братът на Томис­лав Дон­чев, предаде още БГНЕС. В пос­лед­ните дни в цен­т­ралата на БСП има над 70 сиг­нала за груби нарушения по места, шуроба­джанащина, кад­руване, раз­п­ределяне на общин­ски сред­с­тва и общес­т­вени поръчки, които пос­тъп­ват от цялата страна, предуп­реди в пар­ламента Жельо Бой­чев. Депутатът от БСП от Габ­рово Крис­тина Сидорова заяви, че в Габ­рово моделът „батко и братко“ е в сила от няколко години. Братът на вицеп­ремиера Томис­лав Дон­чев — Мом­чил Дон­чев, е наз­начен лично от кмета на Габ­рово за управител на общин­ско звено „Озеленяване“. Той управ­лява бюджет от над 1 млн. лв. и е наз­начен без кон­курс и ясни критерии, на които трябва да отговаря, уточни Сидорова. Един­с­т­веното условие, на което трябва да отговаря един човек, е да бъде член на ГЕРБ. Братът на бив­шия народен пред­с­тавител от ГЕРБ Цветомир Михов от година и половина не работи в габ­ров­с­ката бол­ница, но това не му пречи да бъде част от Съвета на дирек­торите и за тази си длъж­ност да получава зап­лата от няколко хиляди лв., допълни тя.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

САРА с мрачни прогнози за житото

САРА с мрачни прог­нози за житото

Пшеницата от новата реколта може да поевтинее до 232 лв. за тон, а средните добиви да падат със 17 %

С около 18% ще намалеят през 2018 година…

Прочети още:

Loading...