Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова към кметове и общински съветници: Бъдете ярка алтернатива на порочния модел ГЕРБ

Корнелия Нинова към кметове и общински съветници: Бъдете ярка алтернатива на порочния модел ГЕРБ

Корнелия Нинова към кметове и общински съветници: Бъдете ярка алтернатива на порочния модел ГЕРБ

Градоначалниците социалисти доказаха, че могат да водят политика в интерес на хората, подчерта лидерката на БСП

Макар и пред­варително планирана, тази среща се провежда в момент, когато дър­жавата ни се тресе от скан­дали и от ярки примери– как ГЕРБ прев­ръща бъл­гар­с­ките общини в семейни фирми, как се  заемат пос­тове и раз­п­ределят общес­т­вени пари на род­нин­ски фирми. Не е само Хас­ково, виж­дате какво става в Ботев­г­рад, Габ­рово, можем да изреж­даме още много общини. Това е част от целия порочен модел. Това, което става в Хас­ково е след­с­т­вие на умиш­лено заложена политика от правител­с­т­вото на Бойко Борисов и тази политика си има лице – премиерът Борисов. А тя е – правител­с­т­вото реже парите на всички общини със закон — Закона за бюджета, но след това с пос­танов­ление на МС, субек­тивно,  финан­сира общини, управ­лявани от ГЕРБ. Когато там се излеят парите, идват вече общин­с­ките фирми и наз­наченията. Тази род­нин­ска админис­т­рация бива изпол­з­вана после за избори. Изп­равят се пред нас и каз­ват: Вие ще мъл­чите, защото ви бихме на мес­тни избори. Не, няма да мъл­чим. Каз­ват: Нас народът ни иска, а вас – не и затова няма да каз­вате нищо. Ще каз­ваме! Защото не народът ги иска, а този политически октопод е задушил свобод­ната воля на народа. И вие, защото сте по места, най-добре го знаете това. Този модел се въз­п­роиз­вежда пос­тоянно. И ако това продъл­жава, те ще печелят тези избори. Но пак каз­вам, не по свобод­ната воля на народа, който ги харесва, а

заради октопода на ГЕРБ, който е стис­нал за гушата този народ.

затова нашата задача оттук нататък  е да дадем на този народ смелост, че има кой да зас­тане до него, да го защити, поведе. Както виж­дате, ние го правим на национално рав­нище, но трябва, като екип, да го нап­равим и по места – национално ръковод­с­тво, общин­ски пред­седатели, кметове, депутати, всички в екип да разоб­личим този порочен модел. Ето защо ви моля, тук има общин­ски пред­седатели на общини, които са управ­лявани от ГЕРБ – бъдете ярка и категорична опозиция на този модел по места! Не мъл­чете и не се страхувайте. Защото имате нас зад гърба си. Но ние имаме нужда от вашата опора по места. Народът ни се страхува дос­татъчно. Ние не бива да го правим. Нап­ротив. Трябва да говорим и да дадем смелост на хората да изразяват свободно волята си. Доказали сте, че можете да бъдете лидери.

Тук има кметове с по три, четири, пет ман­дата. Доказали сте, че можете да водите политика в интерес на хората. Ние обик­новено скромно премъл­чаваме успехите си. И все оправ­даваме някакви неус­пехи. Край и на това:

Община Троян – Фонд за под­к­репа на граж­дани с тежки здравос­ловни проб­леми, Фонд за асис­тирана  реп­родук­ция, Фонд за осигуряване на стипен­дии на медицин­ски специалисти, за да останат там.

Община Тун­джа – без такси в дет­ски градини, дет­ски ясли за всички деца. Дос­тъп до общес­т­вена трапезария и социален пат­ронаж на всички жители на 44 села. Без­п­латно обедно хранене и целод­невна организация на всички ученици.

Асенов­г­рад –

без­п­латни ясли за 150 деца от общината. Лятна академия за 200 деца.

Под­помагат се двойки с реп­родук­тивни проб­леми с финан­сова помощ от 2000 лева. Болярово – Цен­тър за въз­рас­тни хора, Общес­т­вена трапезария с топла храна, топъл обяд за 160 души, дет­ски градини без такси.

Правец – домашен социален пат­ронаж с топла храна по домовете. Лет­ница – финан­сирана от общината социална услуга – без­п­латен топъл обяд.

Гоце Дел­чев– 5 милиона, за да си спасят общин­с­ката бол­ница, която беше пред зак­риване. 

И мога да изреж­дам всеки от вас. Моля да ме извините, че не споменавам всяка община поименно, но всички сте такива – доказани лидери и хора, доказали се, че могат да правят политика, въп­реки натиска на дър­жавата, въп­реки ограниченията, които се налагат над вас, защото се финан­сират избирателно едни общини, а нашите – не. Въп­реки това, заради политиката, която правите и лич­ните ви качес­тва, вие сте лидери по места. И това оттук нататък трябва да си го говорим всеки ден.

Искаме тази промяна на модела на управ­ление да започ­нем с нещо кон­к­ретно.

Промяна в модела на бюджетиране на мес­т­ната власт.

Преди да започна за бюджета, бих искала да отчета изпъл­неното от мен обещание при пър­вата ни среща преди няколко месеца. Обещахме ви, че ще внесем в Кон­с­титуцион­ния съд обжал­ване на процедурата, по която се раз­дават сред­с­тва с пос­танов­ление на МС на определени общини. Това обещание е изпъл­нено и Законът за пуб­лич­ните финанси в тази му част, която беше променена и дава основание на Борисов да финан­сира субек­тивно свои кметове, се намира вече в КС и чакаме решение от там.  Така че, на прага на процедурата за бюджета, моля да обсъдим всички проб­леми, които сте пос­тавяли досега– за израв­нителна суб­сидия, общин­ска пътна мрежа, общин­ски бол­ници и училища, ВиК асоциации, идва зима– снегопочис­т­ването в нашите общини винаги е било недофинан­сирано. Защо правител­с­т­вото, което уж е пър­венец по усвояване на еврос­ред­с­тва, забавя с тол­кова време прог­рамата „Сел­ски райони” и „Регионално раз­витие”. Загубиха се години от новия прог­рамен период без никакво движение по тези прог­рами и редица други въп­роси, които трябва да обсъдим. Всички ваши пред­ложения ще обсъдим за бюджет 2018 г., които депутатите от ПГ ще внесат в пар­ламента. Но бюджетът е пър­вата стъпка, която трябва да обсъж­даме.

С днеш­ната дис­кусия обаче, бих искала да обявим и намерението ни,

да излезем с едно пред­ложение за абсолютно нов Закон за мес­тото самоуп­равение и мес­т­ната власт.

Мисля, че можем да си дадем една година срок, той е разумен, и преди мес­т­ните избори да излезем с цялос­тно нов закон, който да даде нова философия на мес­т­ната власт. Защото не може да продъл­жава моделът, по който общините предос­тавят 80% от услугите срещу 15% от финан­совия ресурс. Много раз­читаме за изгот­вянето на този нов закон на вас, като хора, които поз­нават материята, всеки ден се сблъс­к­вате с тези проб­леми и да го офор­мим в една национална дис­кусия, която днес стар­тираме с бюджета, да бъде обсъж­дана по всички региони. Да питаме и хората, и граж­дан­с­ките обединения, произ­водители,  лекари, учители. С днеш­ната среща стар­тираме кам­пания Бюджет 2018. Нап­равили сме много ясен график за дис­кусии по региони, за теми, който ще ви бъде предос­тавен и моля всички да се включат в тези дис­кусии. Целта е да излезем в края на октом­ври, когато се гледа бюджетът в пар­ламента, с наш алтер­нативен бюджет по всички политики, една от които е и може би най-важна – мес­т­ната власт и самоуп­рав­ление. Мес­т­ната власт е най-важна — от клише става реал­ност. Благодаря ви!

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...