Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67911 BGN1 GBP = 2.23108 BGN1 CHF = 1.69571 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Николай Петров: Болниците дължат повече от половин милиард

Министър Николай Петров: Болниците дължат повече от половин милиард

Министър Николай Петров: Болниците дължат повече от половин милиард

Като директор на ВМА за смърт на пациент съм се разделял с подчинени даже без да е имало официална жалба, потвърди професорът

Задъл­женията на бол­ниците към момента са в раз­мер на повече от 500 млн. лева, като 45 от лечеб­ните заведения са в особено лошо със­тояние, предуп­реди здрав­ният минис­тър Николай Пет­ров пред Би Ти Ви. Като най-проблемни той посочи бол­ниците в Бур­гас, Стара Загора, Видин и Враца. Инфор­мация за нарушения във врачан­с­кото лечебно заведение попадна в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво през пос­лед­ните дни, след като лекари, медицин­ски сес­три и граж­дани излязоха на протести в северозапад­ния град с призив да не се стига до зат­варяне на бол­ницата, припомни Днев­ник. Тър­сим решение, включително имахме среща с кметовете, облас­т­ните управители, почти всекид­невно с дирек­тора на бол­ницата, обясни минис­търът. Ръковод­с­т­вото на минис­тер­с­т­вото решихме да отпус­нем сред­с­тва, но ще трябва да се поеме на ръчно управ­ление тази бол­ница, както нап­равихме с Ловеч, каза той. Преди дни стана извес­тно, че Здрав­ното минис­тер­с­тво ще сезира прокуратурата. Пет­ров се надява, че ще бъде тър­сена отговор­ност за лошото управ­ление на МБАЛ-Враца, но под­черта, че и там, и другаде “години наред са се надували едни балони, които започ­ват да се пукат — нали не си пред­с­тавяте, че за 4 месеца, откакто е това правител­с­тво, са се нат­рупали 20 млн.?“ Проф. Пет­ров посочи няколко причини, поради които бол­ниците зад­лъж­няват извън злоупот­ребите, които в пос­ледно време са били намалени — лечеб­ните заведения нямат право да връщат пациенти, а над­лимит­ната дей­ност не се плаща, не е малък броят на неосигурените, стой­ността на клинич­ните пътеки не е променяна от 2006 г. Ако сред­ната зап­лата тогава е била 600 лв., сега е 800900 лв., но приходът е същият, намери обяс­нение минис­търът. Така в крайна сметка не остават пари за нищо. Като едно от “най-деликатните места в здравеопаз­ването“ минис­търът посочи спеш­ната помощ. Сис­темата е претоварена, обс­лужва страшно много пациенти, страшно много обаж­дания, включително и такива, които не са от спешен харак­тер. Все още не са кой знае какви зап­латите им, средата, апаратурата и тран­с­пор­т­ните сред­с­тва – всичко това е зле. Не е дос­татъчен броят на екипите, призна проф.Петров. Той е категоричен, че с подоб­ряване на средата и вдигане на зап­латите работата в “Спешна помощ“ ще стане по-атрактивна. За увол­нения спешен екип на “Пирогов“ проф. Пет­ров пот­върди, че като дирек­тор на ВМА за подобна ситуация се е раз­делял със свои под­чинени даже без да е имало официална жалба. За бумащината в здравеопаз­ването той обяви, че през пър­вото полугодие на след­ващата година у нас може да започне да дейс­тва здрав­ната карта. Тя ще пред­с­тав­лява плас­тика, чрез която джипита, специалисти и фар­мацевти ще имат дос­тъп до инфор­мация за всеки пациент – в аптеката вед­нага ще става ясно какъв медикамент е изписан. Кар­тата ще е без­п­латна, обясни още минис­търът на здравеопаз­ването.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

САРА с мрачни прогнози за житото

САРА с мрачни прог­нози за житото

Пшеницата от новата реколта може да поевтинее до 232 лв. за тон, а средните добиви да падат със 17 %

С около 18% ще намалеят през 2018 година…

Прочети още:

Loading...