Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67911 BGN1 GBP = 2.23108 BGN1 CHF = 1.69571 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Фонд или нисколихвени кредити може да подпомагат болниците

Фонд или нисколихвени кредити може да подпомагат болниците

Опитваме се да променим модела на управление, да се правят икономии, да се предоговарят дългове и лихви, коментира здравният министър Николай Петров

Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването, заедно с финан­совия минис­тър, обсъжда въз­мож­ност за съз­даване на фонд или целева суб­сидия за под­помагане на лечеб­ните заведения, които имат финан­сови зат­руд­нения, съобщи в Плов­див минис­търът на здравеопаз­ването Николай Пет­ров, предаде БТА. По думите му това може да стане чрез осигуряване на кредити срещу малка лихва или без лихва, с които сред­с­тва бол­ниците да могат да предоговорят някои от задъл­женията си. Пет­ров уточни, че това трябва да стане законово и без да съз­дава пред­пос­тавки за дис­к­риминация на едни здравни заведения спрямо други. Минис­търът припомни, че зап­латите в лечеб­ните заведения и дъл­говете са си проб­лем на самото тър­гов­ско дружес­тво и здрав­ното минис­тер­с­тво няма законово право да отдели ресурс за която и да е бол­ница.

Към момента общо дъл­говете на бол­ниците — дър­жавни и общин­ски, са малко над 0,5 млрд. лв., припомни Пет­ров, за което „Земя” писа вчера. Като най-затруднени той посочи бол­ниците в Ловеч, където по думите му продъл­жава “спасител­ната акция“, Враца, Видин, много зле според него е Универ­ситет­с­ката бол­ница в Стара Загора, в Бур­гас също изпит­вали зат­руд­нения. За преодоляване на кризата на първо място се опит­ваме да променим модела на управ­ление, да се правят икономии, да се предоговарят дъл­гове и лихви, комен­тира Пет­ров. По отношение на неосигурените граж­дани той добави, че освен спеш­ната и бол­нич­ната помощ остава непок­рита финан­сово добол­нич­ната помощ, за което със социал­ния минис­тър имат идея да се осигури ресурс чрез специален фонд. Става дума за сред­с­тва в рам­ките на 23 млн. лв. годишно, което е на база на раз­четите за преминали такива пациенти, обясни здрав­ният минис­тър като добави, че става въп­рос за неосигурени, но доказано бедни пациенти.

Минис­тър Пет­ров бе в Плов­див по повод отк­риването на Универ­ситет­ски инфор­мационен цен­тър, който ще пред­лага инфор­мационни услуги на бъл­гар­с­ките и чуж­дес­т­ранни студенти и ще помага за по-бързото адап­тиране на новоп­риетите.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

САРА с мрачни прогнози за житото

САРА с мрачни прог­нози за житото

Пшеницата от новата реколта може да поевтинее до 232 лв. за тон, а средните добиви да падат със 17 %

С около 18% ще намалеят през 2018 година…

Прочети още:

Loading...