Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67911 BGN1 GBP = 2.23108 BGN1 CHF = 1.69571 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Арест за висш полицай, подозират го в чадър над ало измамници

Арест за висш полицай, подозират го в чадър над ало измамници

Арест за висш полицай, подозират го в чадър над ало измамници

Прокуратура предстои да повдигне обвинение срещу заместник-началник на Районно управление в Пловдив

Прокуратурата ще пов­дигне обвинение за под­куп срещу заместник-началника на Трето районно управ­ление в Плов­див Стоян Пав­лов. Това каза в предаването “Денят започва“ по БНТ говорителят на глав­ния прокурор Румяна Арнаудова. Стоян Пав­лов беше задър­жан по подоз­рение, че е учас­т­вал в схема за телефонни измами. Арес­тът беше извър­шен от служители на Вът­решна сигур­ност, след като за десетина дни бяха регис­т­рирани серия от случаи с въз­рас­тни хора, измамени с хиляди левове в Плов­див и региона.

При акция на полицията нас­коро бяха задър­жани шес­тима телефонни измам­ници, като двама от тях остават в ареста. Задър­жаният полицейски начал­ник дълги години е бил служител на сек­тор “Издир­ване“, а след това е прех­вър­лен в Трето районно управ­ление. През 2012 г. са запалени двата автомобила на семейс­т­вото му. През това време той е работел като районен инс­пек­тор. Според дър­жав­ното обвинение полицаят вместо да уведоми за телефонни измами, за които е знаел, е прик­ривал измам­ниците. “Миналата сед­мица само от едната телефонна измама, след получаване на сумата от 1300 лева, провеж­дат среща с него и му плащат 300 лева за две неща. Първо — защото са го уведомили преди това за извър­ш­ване на измамата и евен­туално са поис­кали зак­рила от него преди да я извър­ш­ват. И след получаването на 1300 лева отиват и, ако мога така да се изразя, се отчитат 300 лева за тази измама“, комен­тира Румен Попов, окръжен прокурор на Плов­див. Извър­шените измами срещу въз­рас­тни хора от сеп­тем­ври досега са за над 180 000 лева.

Телефон­ните измами – терор срещу нашите майки и бащи

Властта се пох­вали с намаляване на този вид прес­тъп­ност, но дали е така?

Телефон­ните измами намаляват. Това увери глав­ният сек­ретар на МВР Младен Маринов преди три месеца. Като причина за това той изтъкна, че все повече хора сиг­нализират, когато има телефонни измами. Съв­мес­т­ната работа на полицията и медиите също доп­ринасяла за това.

Относно инфор­мацията, че има полицейски чадър над “ало“ измам­ниците, Маринов заяви, че тече проверка в Русе, но нямали категорични данни техни служители да пок­ровител­с­т­ват този вид прес­тъп­ления.

През 2015 година МВР, отчете увеличение на броят на телефон­ните измами. За пър­вото шес­т­месечие на годината са извър­шени 496 телефонни измами. Броят им е със 114 повече в срав­нение със същия период на миналата година, съоб­щиха от Главна дирек­ция “Национална полиция“. Служителите на реда отчитат и повишена раз­к­риваемост. 

Пред­с­тавяме една малка част от извър­шените в Бъл­гария телефонни измами през годините.

• През 2014г. пер­ничанка на 74 г. е измамена с 10 000 лева. Мъж, пред­с­тавил се за лекар, поз­вънил на домаш­ния телефон на въз­рас­т­ната жена и заявил, че дъщеря й си е счупила крак и се нуж­дае от спешна операция, която струва скъпо.

• Петима души са задър­жани за телефонни измами на при акции в пет области. На 20 август тази година в Нова Загора е задър­жан криминално проявен на 24 години, след извър­шена телефонна измама за 1600 лева и златни накити. Младежът е изпол­з­ван като куриер-муле. В коор­динация със сек­тор “Измами“ на Национал­ната полиция, служители от трите облас­тни дирек­ции са установили, че младежът е учас­т­вал в още три телефонни измами. Едната е за 11 хил. лева, извър­шена през месец март в Стара Загора, а другите две са за общо 7 хил. лева, осъщес­т­вени през месец юни в Плевен.

• В три отделни случая пен­сионери са се прос­тили със значителни суми, измък­нати им от измам­ници в началото на 2017 година. В Плевен 84-годишен мъж е изх­вър­лил през бал­кона на апар­тамента си 2150 лева. Той бил измамен по най-новия и раз­п­рос­т­ранен в момента сценарий. Обадили му се по телефона и непоз­нат се пред­с­тавил за “ченге“. Обяс­нил му, че са по следите на банда измам­ници и те щели да го потър­сят, за да се опитат да го измамят.

• През 2016 година в Благоев­г­рад­ско е регис­т­риран истин­ски бум на телефон­ните измами. Схемата, по която се осъщес­т­вяват, е нова — тър­сят пари за покупка на мас­лени радиатори. Четири въз­рас­тни жени от Раз­лог и Бан­ско само за няколко часа са попад­нали в капана на измам­ниците и са били под­лъгани да си дадат спес­тяванията.

• През 2012 година полицаи от Бур­гас задър­жаха 20-годишен “рекор­дьор“ на телефонни измами. Той успял да отнеме суми от порядъка на 15003000 лв. от шес­тима въз­рас­тни бур­газ­лии на въз­раст от 65 до 80 години, които лъжел без­раз­борно по изпитания сценарий за катас­т­рофирал близък, нуж­даещ се от спешна операция. Раз­к­ритите измами показ­ват, че той е успял да вземе общо над 10 000 лв. от въз­рас­т­ните хора.

• През 2009 година полицейски инс­пек­тори посетиха жителите на Ямбол и областта с подарък кален­дари за 2010 година, в които са описани всички досега изпол­з­вани схеми на измами по телефона. Кален­дарът се сгъва лесно под фор­мата на пирамида, за да може да се пос­тави на видно място в домовете. Отпечатани са 3000 екзем­п­ляра.

На гърба на календара-пирамида са описани осем схеми на телефонни измами — убит при катас­т­рофа, болен от свин­ски грип, печалби от големите тър­гов­ски вериги, колети от чуж­бина, зареж­дане на ваучери и други. Същата година и община Велико Тър­ново също провежда разяс­нителна кам­пания срещу зачес­тилите телефонни измами.

Повече от 10 години медии и полиция предуп­реж­дават общес­т­веността за случите на телефонни измами. Намаляват ли измамите или измам­ниците стават все по изоб­ретателни?

Най-разпространени схеми за извър­ш­ване на телефонни измами:

• Измам­ници се пред­с­тавят за служители на реда и изфаб­рикуват провеж­дане на полицейска операция и необ­ходимост от предос­тавяне на сума, която да пос­лужи за задър­жане на извър­шителите на телефонни измами.

• Обаж­дат се за тежко пос­т­радал род­нина и необ­ходимост от спешна скъпос­т­руваща операция, лъжат за заразени близки и род­нини с птичи/свински грип и искане на пари за скъпос­т­руващи вак­сини, мамят за реализирано пътно-транспортно произ­шес­т­вие от близък род­нина с починал човек или малко дете.

• Опит­ват да Ви излъжат с освобож­даване на колетна пратка или за закупуване на ваучери във връзка с печалба от том­бола на голям магазин. Има измамна схема и за необ­ходимост от преводач.

• Измам­ниците обещават жер­т­вите си по-големи социални помощи.

• И не на пос­ледно място, случайни пот­ребители получават кратко съоб­щение (SMS) с текст на телефоните си “Спешно обади се“ и посочен телефонен номер.

НЮЗ.БГ съветва граж­даните да не дават пари на непоз­нати за тях хора при никакви случаи!

Да не се доверяват на непоз­нати лица, както и да не предос­тавят лични данни по телефона.

Да запазят самооб­ладание при получаване на обаж­дане от човек, който се пред­с­тавя за техен род­нина, изпад­нал в беда.

Ако все пак имат съм­нение, че се обажда техен близък човек, първо да проб­ват да се свър­жат с него или с друг род­нина чрез свой съсед или поз­нат.

В случай, че получат такова обаж­дане и спрямо тях се нап­рави опит за извър­ш­ване на телефонна измама, незабавно да подадат сиг­нал на тел. 112 и да се свър­жат с влас­тите. Често след своев­ременно подаден сиг­нал за извър­ш­ваща се телефонна измама, извър­шителите много бързо са задър­жани от органите на полицията.

От сайта НЮЗ.БГ

(заг­лавието и под­заг­лавието са на ЗЕМЯ)

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

САРА с мрачни прогнози за житото

САРА с мрачни прог­нози за житото

Пшеницата от новата реколта може да поевтинее до 232 лв. за тон, а средните добиви да падат със 17 %

С около 18% ще намалеят през 2018 година…

Прочети още:

Loading...