Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Волгин: ГЕРБ изпуска нервите си

Петър Волгин: ГЕРБ изпуска нервите си

Петър Волгин: ГЕРБ изпуска нервите си

Румен Радев има едно нетипично за българските политици качество – изпълнява обещанията си, пише журналистът

В свой комен­тар за сп. „А-спекто” извес­т­ният жур­налист Петър Вол­гин пише: „До края на миналата година ГЕРБ си имаха президент-мечта. Стоеше си кротко бив­шата дър­жавна глава на “Дон­дуков“ 2, не се обаж­даше много-много, освен за да наругае Русия или за да озвучи някоя също тол­кова без­с­мис­лена дирек­тива, изоб­ретена в любимия му „Капитал“-ен мозъчен тръст. Само че от началото на тази година нещата рязко се промениха. Г-н Плев­нелиев ни освободи от присъс­т­вието си и се зае с глобал­ните проб­леми, ставайки част от “светов­ното правител­с­тво в сянка“ (!?), как­вото и да означава това. Президент стана човек със съв­сем друг начин на мис­лене. Да, Румен Радев е военен, но от самото начало показа, че няма намерение да козирува на никой от управ­ляващите. Нещо повече, ще им се противопос­тавя винаги, когато сметне, че те не дейс­т­ват правилно. Управ­ляващите, свик­нали през пос­лед­ните пет години президен­тът да играе ролята на пос­лушен пудел, когото те сниз­ходително могат да галят зад ушите, се изнер­виха. И започ­наха да нанасят удари. Полетяха какви ли не обвинения към президента Радев, включително в коруп­ция, включително в изневяра на семей­ните цен­ности. Абсур­дът стигна абсолют­ния си връх, когато на ост­рието на атаката срещу президента зас­тана вече бив­шият депутат Антон Тодоров. Най-сигурният начин да станеш сим­патичен на огром­ната част от общес­т­вото е да те напада подобен пер­сонаж. В този кон­к­ретен  случай ГЕРБ се усетиха, че са прекалили и скоропос­тижно изп­ратиха този човек в политичес­кото небитие.

Изненад­ващо е как не могат да се усетят за нещо много по-важно. За това, че война с президента Радев не им трябва. А не им трябва, защото ще я загубят.

Дъл­боко грешат всички онези, които слагат знак на абсолютно равен­с­тво между президента и БСП. Да, гласоподавателите на БСП гласуваха за Радев, но за него гласуваха и много други хора. Така че базата на президента е огромна и на прак­тика няма как да се топи. Пък и Румен Радев притежава едно, нетипично за повечето бъл­гар­ски политици, качес­тво. Изпъл­нява предиз­бор­ните си обещания. Каза в предиз­бор­ната кам­пания, че ще ревизира русофобията на пред­шес­т­вениците си и го прави. При пос­лед­ното си посещение в Полша отново заяви, че антирус­ките сан­к­ции не могат да продъл­жават вечно и че вредят на бъл­гар­с­ката икономика. Ситуацията при управ­ляващите е съв­сем раз­лична. Те имат много, ама наис­тина много въз­мож­ности за тежки грешки, заради които ще се свива под­к­репата за тях. Казано съв­сем прос­тичко, г-н

Радев може до утре да изб­роява гафовете на управ­ляващите, докато ако те рекат да му отвър­нат със същото, ще срещ­нат големи зат­руд­нения. Явно това ги изнервя и пред­п­риемат неособено смис­лени ходове като опита за нег­лижиране на КСНС онзи ден. Ако са си мис­лели, че по този начин ще унижат президента, силно са се излъгали. У пуб­ликата остана усещането, че става дума за ученици, избягали от час, понеже не са под­гот­вени за урока. А урокът беше важен — бор­бата с коруп­цията. Да избягаш от такъв час е тежък пиар гаф. Това означава, че не знаеш как да се бориш с коруп­цията, или, още по-лошо, че си част от нея. Активирането впос­лед­с­т­вие на близки до властта анализатори, които да обяс­няват как не било работа на президента да обсъжда такива въп­роси, беше още по-глупава идея. Именно работа на президента е да обсъжда най-наболелите въп­роси. Като коруп­цията. Или бед­ността. Или неадек­ват­ната вън­шна политика. Или огром­ната пропаст между елита и обик­новените хора. Да, президен­тът не може да реши тези проб­леми, но може да посочи начини за справянето с тях. Управ­ляващите са тези, които трябва да решават проб­лемите. Властта не е просто тупане в гър­дите и зап­лахи срещу жур­налис­тите, че ще им изс­тине стол­чето. Истин­ски отговор­ните хора изпол­з­ват властта, за да правят живота на съг­раж­даните си по-добър. И ще бъде много по-добре, ако управ­ляващите се със­редоточат върху тази си мисия. И да не се раз­сей­ват, водейки война срещу президента. Да си губиш времето с война, която няма как да спечелиш, не е особено смис­лено”.  

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...