Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БАН: Парите за здраве не стигат на всеки трети българин

БАН: Парите за здраве не стигат на всеки трети българин

БАН: Парите за здраве не стигат на всеки трети българин

Здравеопазването се разпада, 24 % от населението е без лекарска и фелдшерска помощ, алармираха учени от БАН

Заради прев­ръщането на здрав­ните заведения в тър­гов­ски дружес­тва резул­татите показ­ват, че здравеопаз­ването в Бъл­гария се раз­пада. Не може 24% от населението да оставиш без лекар­ска или фел­д­шер­ска помощ — хората по селата не ходят на лекар и не си купуват лекар­с­тва, предуп­реди доц. д-р Здравка Тонева от БАН, член на екипа на проекта „Здраве, качес­тво на живот, неравен­с­тва”, осъщес­т­вен от Инс­титута за изс­лед­ване на общес­т­вата и знанието при БАН, предаде БГНЕС. Сел­с­кото здравеопаз­ване е посечено — да, има тел.112, но кога ще прис­тигне екипът е под въп­рос, би тревога доц. д-р Тонева. Раз­ходите за медицин­ски изделия още в началото на рефор­мата бяха извадени от реим­бур­сирания списък на НЗОК и бяха оставени за зап­лащане от самите пациенти, даде пример тя. Те струват невероятно скъпо без реално тях­ната цена да е такава. Допус­каните пропуски не са случайни и ми се струва, че това е нап­равено, за да се осигуряват свръх­печалби за определени среди в медицин­с­кото със­ловие, комен­тира още екс­пер­тът. Това малко лоби с определено влияние не поз­волява тази тен­ден­ция да се промени, обясни доц. Тонева. Проб­лем са и неосигурените пациенти, Тонева даде пример с извес­тен политик, който е лекуван в бол­ница от тежко заболяване, чието лечение е струвало 23 000 лв., а нак­рая се оказва, че не е здрав­ноосигурен. Не си е платил лечението и е заявил на лекарите, че това е неговият протест срещу здрав­ната реформа, но парите са останали за сметка на бол­ницата, лишавайки я от други неот­ложни нужди, предуп­реди още тя. Според резул­татите от изс­лед­ването 45 % от бъл­гар­с­ките граж­дани оценяват качес­т­вото си на живот, свър­зано със здравето като добро, заяви доц. д-р Божидар Ивков, ръководител на проекта „Здраве, качес­тво на живот, неравен­с­тва. Със­тояние, взаимни влияния, тен­ден­ции и предиз­викател­с­тва (от емпирия към теория)”. Проек­тът е продъл­жил 3 г. и е пос­ветен на изс­лед­ване и установяване със­тоянието на здравето и качес­т­вото на живот на бъл­гар­с­ките граж­дани и свър­заните с тях неравен­с­тва в общес­т­вото. Раз­ходите за здраве, които зап­лащат от джоба си бъл­гарите са значителни. Наб­людава се тен­ден­ция дър­жавата да прех­върля върху гърба на данъкоп­лат­ците раз­ходите за соб­с­т­веното им здраве. Водещо място заемат раз­ходите на бъл­гарите за бол­нична медицин­ска помощ, за медицин­ски продукти за извън­бол­нично лечение и за рехабилитационни медицин­ски услуги. Раз­ходите от джоба на хората говорят за силни социални неравен­с­тва. Високите раз­ходи при болест заемат катас­т­рофално високи раз­мери при силно уяз­вимите групи, при някои дос­тигат между 5090 % от зап­латата и пен­сията, дори при други пациенти и болни над­вишават доходите им и те са принудени да тег­лят заеми, за да зап­латят сред­с­т­вата за лечение и лекар­с­тва. Пред­с­тавената инфор­мация за качес­т­вото на живот, свър­зано със здравето, е наб­рана на базата на 800 домакин­с­тва у нас, обх­ваща определени периоди от време през 2014 г. и 2015 г. Изс­лед­ването за социал­ните неравен­с­тва е нап­равено на базата на извадка от 2340 лица през 2017 г. Политичес­ките лица обаче не се интересуват какво правят общес­т­вените организации по тази тема и от резул­татите от социологичес­ките изс­лед­вания, кон­с­татират учените. Съм­нявам се, че политичес­ките пред­с­тавители ще приведат тези данни в бъдещи политики, раз­г­неви се доц. д-р Здравка Тонева.

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...