Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП припомни ролята на партията в спасяването на българските евреи

БСП припомни ролята на партията в спасяването на българските евреи

БСП припомни ролята на партията в спасяването на българските евреи

Във връзка с изказ­ване на проф. Иво Хрис­тов от левицата бяха категорични: Той се извини, а за думите на премиера за прос­тите хора и лошия материал извинение и досега няма

От името ПГ на БСП вчера в пар­ламента бе прочетена дек­ларация, в която се дава оценка на народ­ния пред­с­тавител от левицата проф. Иво Хрис­тов. Във втор­ник бе раз­п­рос­т­ранено видео, в което социологът комен­тира темата за спасяването на бъл­гар­с­ките евреи и позицията на говорител­ката на рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво Мария Захарова. Във видеото Хрис­тов дава оцен­ката, че 80% от бъл­гар­с­ката пуб­лика „са дебили”. По този повод от ГЕРБ поис­каха остав­ката на Хрис­тов или изк­люч­ването му от групата на левицата. Професор Иво Хрис­тов вчера в пар­ламента зас­тана пред жур­налис­тите и под­несе иск­рените си извинения към всички, които са се почув­с­т­вали засег­нати от думите му. В дек­ларацията на социалис­тите, прочетена от зам.-председателя на 44-тото НС Валери Жаб­лянов се казва: „В теж­ките години на Втората световна война, бъл­гар­с­кият народ, неговите духовни водачи, смели и чес­тни граж­дани, раз­лични политически сили зас­танаха в защита на бъл­гар­с­ките евреи. Със съв­мес­т­ните усилия на раз­лични по своите идейни и политически убеж­дения, но демок­ратично мис­лещи общес­т­вени слоеве, беше извър­шено дело, нес­рав­нимо по своя мащаб и краен резул­тат – спасяването на бъл­гар­с­ките евреи. Тази историческа истина не може да бъде под­менена, пренаписана или изк­ривена от заин­тересовани политически среди и дър­жави. Тя намери своето подобаващо място в отношенията между бъл­гар­с­кия и еврейс­кия народ и се превърна в цен­ност на нашето меж­дудър­жавно общуване. Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия е учас­т­вала в този исторически под­виг чрез свои пред­с­тавители, чрез работ­ничес­ките демон­с­т­рации в Коньовица и Ючбунар. Следователно– напълно несъс­тоятелно е, който и да било да пос­тавя под съм­нение нашата позиция, защото тя не е просто устно изразена, както позицията на редица съв­ременни пар­тии, а за нея са загинали, като членове на БКП, РМС и БОНСС — Натан Зил­бер­щайн, Леон Таджер, Емил Шекер­джийски, Мати Рубенова, Моис Леви, Буко Леви, Вера Рубенова и стотици други бъл­гар­ски евреи.

Ние изразяваме нашето дъл­боко без­покойс­тво и несъг­ласие с опитите политичес­ката дис­кусия в днеш­ното Народно съб­рание да бъде фокусирана неп­рекъс­нато върху периоди от историята, които раз­делят нашата нация. Очевидно това е тър­сено и целенасочено. Убедени сме, че нашата отговор­ност днес, като пред­с­тавители на бъл­гар­с­кия народ, е да уважаваме историята и да не я изпол­з­ваме за нови противопос­тавяния.

По отношение на изказ­ването на народ­ния пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ – Иво Хрис­тов, той вече под­несе своите извинения за нап­равената от него квалификация. Напом­няме, че далеч по-груби квалификации – „лош материал“, „прости“ и подобни– по отношение на бъл­гарите са правени от сегаш­ния министър-председател Бойко Борисов, за които извинения не са под­насяни до този момент.

Изразяваме нашето дъл­боко убеж­дение, че народ­ните пред­с­тавители, независимо от коя пар­ламен­тарна група, имат обща кон­с­титуционна и граж­дан­ска отговор­ност – да работят за по-доброто бъдеще на бъл­гар­с­ките граж­дани и бъл­гар­с­ката дър­жава”.

КАРЕ:

Вежди Рашидов: Не може да бесим човек заради изпус­нати думи

Всеки човек може да се изпусне в нещо. Аз лично като човек смятам, че изпус­натите думи не са повод да обесим един човек”. Това комен­тира за Аген­ция „Фокус” народ­ният пред­с­тавител от ПГ на ГЕРБ и пред­седател на Комисията по кул­тура Вежди Рашидов, във връзка с поис­каната от пар­ламен­тар­ната му група оставка на депутата „БСП за Бъл­гария” проф. Иво Хрис­тов. Рашидв допълни: „Упрекът е към БСП, които стават много активни именно в такива изпус­нати думи и казани изречения”. Той допълни, че в ГЕРБ са се раз­г­раничавали от прег­решили политици: „Професорът е един умен човек, образован. Не може ГЕРБ, когато има нелицеп­риятни за пар­тията и правител­с­т­вото неща, вед­нага да намери фор­мула да се очисти и да има смелостта да го нап­рави, кол­кото и да боли. Това са процеси, които болят”, допълни той.

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...