Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Как ни вижда Европа?

Как ни вижда Европа?

Как ни вижда Европа?

Със своя годишен БВП на глава от населението, който въз­лиза на едва 6500 евро (в Гер­мания: 40 000 евро), Бъл­гария е не само най-бедната, но и най-корумпираната страна в ЕС, пише нем­с­ката жур­налис­тка Бар­бара Йор­тел

“Неот­давна Иван Кръс­тев пред­с­тави в София новата си книга “След Европа“. Залата беше пълна, а въп­росите и комен­тарите на пуб­ликата бяха поне тол­кова интересни, кол­кото и самата книга. Един от присъс­т­ващите отсече: “Бъл­гария винаги е била зад­никът на Европа“. И е прав, за съжаление“, пише в началото на корес­пон­ден­цията си от Бъл­гария Бар­бара Йор­тел.

По-нататък автор­ката припомня колко големи бяха очак­ванията на бъл­гарите в навечерието на присъединяването на страната им към ЕС през 2007 година. “Тогаваш­ният министър-председател Сер­гей Станишев беше заявил в едно интервю за ТАЦ след­ното: Никой не бива да се заб­луж­дава, че на 1 януари 2007 ще се събуди в друга страна. И въп­реки това очак­ванията бяха наис­тина огромни“, пише Йор­тел.

10 години по-късно

“Днес, 10 години по-късно, рав­нос­мет­ката е по-скоро отрез­вяваща. Със своя годишен БВП на глава от населението, който въз­лиза на едва 6500 евро (Гер­мания: 40 000 евро), Бъл­гария е не само най-бедната, но и най-корумпираната страна в ЕС“, посочва гер­ман­с­ката жур­налис­тка и цитира едно проуч­ване на американ­с­ката организация “Global Financial Integrity“, според което заради коруп­цията Бъл­гария губи годишно между 6 и 10 милиарда евро. Бъл­гария отбелязва негативен рекорд и по отношение на сен­чес­тата икономика, заради която дър­жавата губи годишно по около 1 милиард евро, пише още Йор­тел.

По-нататък автор­ката се спира на нис­ките зап­лати и пен­сии в Бъл­гария. “При средна зап­лата от 500 евро на месец и раз­ходи за живот, които се  доб­лижават до запад­ноев­ропейс­ките, много бъл­гари едва свър­з­ват двата края. А повечето пен­сионери са зависими от под­к­репата на близ­ките си“, посочва Йор­тел.

Гер­ман­с­ката жур­налис­тка се спира и на този проб­лем: изтичането на мозъци.

Емиг­рацията обез­кър­вява Бъл­гария.

Според данни на БАН, през след­ващите пет до десет години на 7-милионната страна ще ѝ лип­с­ват около 400 000 квалифицирани кадри“, посочва Йор­тел и преминава към инф­рас­т­рук­тур­ните проб­леми. “През след­ващата година София ще получи 800 милиона евро от бюджета на ЕС за доиз­г­раж­дане на инф­рас­т­рук­тур­ната мрежа на страната, по която има още много, много работа. Улиците в София нап­ример, с изк­лючение на основ­ните пътни артерии, са в ужасяващо със­тояние“, пише гер­ман­с­ката жур­налис­тка.

От разочарованието на бъл­гарите ползи изв­личат най-вече дяс­нопопулис­т­ките фор­мации, посочва по-нататък Бар­бара Йор­тел. “Любима мишена на “Обединените пат­риоти“, които от изборите през март управ­ляват заедно с ГЕРБ, са миг­ран­тите и бежан­ците. (…) Нищо, че броят на тър­сещите зак­рила в Бъл­гария е спад­нал драс­тично през 2017 г., а бежан­с­ките лагери са запъл­нени едва на 20 процента“, пише Йор­тел и цитира проуч­ване, според което 84% от запитаните са на мнение, че на бежан­ците от Близ­кия изток трябва да бъде заб­ранено да влизат в Бъл­гария.

По-нататък Йор­тел посочва, че дес­ните популисти не си мерят думите и по адрес на тур­с­кото мал­цин­с­тво в страната. В тази връзка жур­налис­т­ката припомня след­ното изказ­ване на депутата Вален­тин Касабов: “Тези депесар­ски хлебарки да внимават, защото можем да ги смач­каме“.

Далеч от реал­ността

“На този фон човек неиз­менно се пита как ли ще протече пър­вата половина на 2018 година, когато Бъл­гария ще поеме пред­седател­с­т­вото на ЕС“, пише Йор­тел и добавя: “Доста странно звучат думите на пред­седателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, изречени на 8 ноем­ври по време на среща с бъл­гар­с­кия премиер Бойко Борисов. Тогава Юнкер каза, че Европа била част от ДНК-то на Бъл­гария. Още от пър­вия си ден в ЕС Бъл­гария се дър­жала като един от основателите на Съюза“.

“Подобна оценка е не само далеч от реал­ността, но е и кон­т­рап­родук­тивна, що се отнася до тър­сенето на решения за посочените проб­леми на Бъл­гария. А това е крайно належащо, както се вижда и от док­лада, изгот­вен от служ­бата на Юнкер. В пос­лед­ния мониторин­гов док­лад на ЕК за пореден път се изтъква, че нап­редъкът на Бъл­гария в бор­бата срещу коруп­цията и организираната прес­тъп­ност е крайно недос­татъчен“, пише Бар­бара Йор­тел в корес­пон­ден­цията си от Бъл­гария.

От  “Дойче веле“.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...