Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Разбиха престъпна група, изнасяла животоспасяващи лекарства за милиони левове

Разбиха престъпна група, изнасяла животоспасяващи лекарства за милиони левове

Шефът на ГДБОП: Арестувани са 7 души, изнасяли лекарства, платени от НЗОК

МВР, ГДБОП и Специализираната прокуратура раз­биха прес­тъпна група, изнасяла животос­пасяващи лекар­с­тва за милиони левове, стана ясно на извън­реден брифинг в МВР, в който взеха учас­тие минис­търът на вът­реш­ните работи Вален­тин Радев, минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев, дирек­торът на ГДБОП Ивайло Спиридонов, админис­т­ратив­ният ръководител на специализираната прокуратура Иван Гешев и говорителят на глав­ния прокурор – Румяна Арнаудова. Проверени са бол­нични заведения и аптеки на територията на София, Шумен, Слив­ница и Плов­див. В ГДБОП са били раз­питани 20 души, като за 7 от тях се счита, че са част от организирана прес­тъпна група за паралелен износ на лекар­с­тва. Минис­тър Радев уточни, че от около пет месеца Минис­тер­с­тво на вът­реш­ните работи заедно с Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването, в коор­динация с премиера и под наб­людението на прокуратурата са осъщес­т­вявали наб­людение над сек­тора на здравеопаз­ването с цел превен­ция и пресичане на недобри прак­тики в някои бол­нични заведения, комен­тира Аген­ция „Фокус”. В ГДБОП е било съз­дадено специално звено за работа във връзка със специализираните задачи в сферата на здравеопаз­ването, като основен мотив за актив­ността им е фак­тът, че за сек­тора продъл­жават да се осигуряват значителни сред­с­тва без това да води до същес­т­вено подоб­ряване на услугите, както и множес­т­вото сиг­нали за недобри прак­тики в редица бол­ници. Говорителят на глав­ния прокурор Румяна Арнаудова допълни, че Специализираната прокуратура води и наказателно произ­вод­с­тво срещу тези недобри прак­тики, които водят не само до нарушаване на закон­ния ред, но и съз­дават опас­ност за хората. По думите й в процеса на раз­с­лед­ването е станало ясно, че става въп­рос за организирана прес­тъпна група, занимавала се с икономически прес­тъп­ления, свър­зани пряко с паралелен износ на лекар­с­тва. Тя уточни, че дейс­т­вията по раз­с­лед­ването продъл­жават, за да се преус­тановят подобни прак­тики с наказателна реп­ресия. Админис­т­ратив­ният ръководител на Специализираната прокуратура Иван Гешев обясни, че произ­вод­с­т­вото е образувано през сеп­тем­ври тази година, но сиг­нали за извър­шени прес­тъп­ления са получени около половин година по-рано, като през този период съв­мес­тно с ГДБОП е започ­нала работата по случая. На 1 декем­ври са били претър­сени над 60 адреса и проведени десетки раз­пити на свидетели. Пред­мет на раз­с­лед­ването са били данъчни прес­тъп­ления с лекар­с­тва за онкоболни и деца, както и пране на пари. В хода на дейс­т­вията по раз­с­лед­ването, в петък при претър­с­ване са иззети лекар­с­тва от споменатите видове на стой­ност милиони левове, като точ­ната стой­ност пред­с­тои да бъде уточ­нена. Стой­ността на актовете, които ще със­тави Изпъл­нител­ната аген­ция по лекар­с­т­вата ще е над 500 000 лв. По думите на Спиридонов част от лекар­с­т­вата са животос­пасяващи и живото под­дър­жащи за онкоболни, за деца, срещу тежки рев­матоидни заболявания. Той под­черта, че като цяло става въп­рос за медикаменти, от които бъл­гар­с­ките граж­дани имат нужда и в резул­тат на осъщес­т­вената прес­тъпна дей­ност, на бъл­гар­с­кия пазар се усеща недос­тиг от тях. „Част от лекар­с­т­вата са били пред­мет на паралелен износ за страни от ЕС, а друга част – на нелегален внос и след препакетиране – отново обект на износ за ЕС. Има данни, че медикамен­тите са били изваж­дани от определени бол­ници и аптеки и с неис­тин­ски документи, така че и този механизъм е пред­мет на раз­с­лед­ването. Инфор­мацията е за много на брой бол­нични заведения и аптеки. Пред­с­тои в близ­ките дни прокурорите и раз­с­лед­ващите да уточ­нят веригата обвиняеми по досъдеб­ното произ­вод­с­тво, като целта на съв­мес­т­ния екип е да дос­тигне до оптимален брой учас­т­ници в прес­тъп­ната дей­ност“, комен­тира Спиридонов. Дирек­торът на ГДБОП главен комисар Ивайло Спиридонов уточни, че при поред­ната изк­лючително успешна операция съв­мес­тно със Специализираната прокуратура е извър­шена огромна по обем оперативна работа от служителите на глав­ната дирек­ция, които работят за противодейс­т­вие на коруп­цията, пране на пари и злоупот­реби с ДДС. Според дан­ните към момента организираната прес­тъпна група е от 7 души, като те са задър­жани за 24 часа. „Изяс­нена е част от схемата на дейс­т­вието им – пос­ред­с­т­вом определени „изкуп­вачи“ от бол­нични заведения и аптеки, „дос­тав­ките“ от медикамен­тите са пос­тъп­вали в склад на групата за окруп­няване. Станаха ясни проб­леми както в законодател­с­т­вото, в някои наредби, така по отношение на етич­ните качес­тва на някои медицин­ски лица, тъй като е ясно, че медикамен­тите няма как да се появят на „чер­ния пазар“, ако те не са изведени от бол­нични заведения и аптеки. Ще пред­п­риемем дейс­т­вия във връзка с инфор­мация и за други схеми за злоупот­реби с лекар­с­т­вени сред­с­тва и общес­т­вото ще научи резул­татите през идните месеци“ , обясни Спиридонов.

Здрав­ният минис­тър Кирил Ананиев уточни, че в случая става въп­рос за източ­ване на бюджета на НЗОК за стотици милиони левове. По думите му това са сред­с­тва, пред­наз­начени за лечението на бъл­гар­с­ките граж­дани и пациенти, които имат нужда основно от онкологично лечение. Ананиев допълни, че целият обем медикаменти, установени при акцията, е пред­наз­начен за страни от Западна Европа, като там са продавани на цени четири пъти над бъл­гар­с­ката стой­ност. В сис­темата на здравеопаз­ването пред­с­тои реформа, която да предот­в­рати подобни схеми. В сът­руд­ничес­тво с национал­ните служби дей­нос­тите за подоб­ряване на услугите в добол­нич­ната и извън­бол­нич­ната помощ, както и в областта на медицин­с­ките изделия ще продъл­жат“, увери Кирил Ананиев.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...