Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Формира се широк фронт срещу позорната Истанбулска конвенция

Формира се широк фронт срещу позорната Истанбулска конвенция

Формира се широк фронт срещу позорната Истанбулска конвенция

БСП категорично против ратификацията

• Срещу са и десни фор­мации и пат­риоти

• Скан­дал­ният документ може да бъде приет с гласовете на ГЕРБ и ДПС, но виси на косъм в НС заради несъг­ласия в редиците на мнозин­с­т­вото

БСП не под­к­репя ратификацията на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция”. Това стана ясно от позиция на Изпъл­нител­ното бюро на пар­тията, пуб­ликувано на сайта на БСП. В документа на социалис­тите още се казва: Винаги сме се борили против насилието над жени и деца. Организирали сме и сме се включ­вали в национални кам­пании в защита на тех­ните права. Зас­тъп­вали сме се за рав­нопос­тавеност на мъжете и жените. И занап­ред ще отс­тояваме тези позиции. Но няма как да приемем тек­с­тове в Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, които задъл­жават: “страните да пред­п­риемат мерки за насър­чаване на промени в социал­ните и кул­турни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на пред­раз­съдъци, обичаи, традиции и всякакви други прак­тики, основани на стереотипни роли за жените и мъжете“. Както и: “социален пол“ и “включ­ване на съоб­разен с раз­виващите се въз­мож­ности на учащите се учебен материал по въп­роси като нес­тереотипни роли на пола“.

Обръщаме внимание, че при обсъж­дане проекта на Кон­вен­цията тя получава неед­ноз­начна оценка в Комитета на минис­т­рите на Съвета на Европа. Именно поради това решението на Комитета на минис­т­рите за приемането на Кон­вен­цията е фор­мулирано като прието “без гласуване“ (а не с кон­сен­сус), въп­реки утвър­дената традиция кон­вен­циите да бъдат приемани с кон­сен­сус от всички страни членки. Очевидно поради това от отк­риването на Кон­вен­цията за под­пис­ване през месец май 2011 до нас­тоящия момент е ратифицирана от 28 от 47 страни членки на Съвета на Европа. От дър­жавите членки на ЕС 17 са ратифицирали Кон­вен­цията, а 11 не са.

Бихме отбелязали също, че прин­ципно решението за присъединяване към определен меж­дународен договор е суверенно право на всяка дър­жава. Няма автоматично задъл­жение на дър­жавите членки да ратифицират дадена кон­вен­ция. Изненад­ващо е внасянето на Кон­вен­цията от правител­с­т­вото на Бойко Борисов  на пър­вото заседание на МС за 2018 г. и пър­вото по време на пред­седател­с­т­вото.

Очевидно то раз­деля общес­т­вото, противопос­тавя пар­тиите в коалицията

и дори минис­т­рите на ГЕРБ на прага на пред­седател­с­т­вото. Един от неговите приоритети, одоб­рен от кабинета “Борисов“, е кон­сен­сус. С това дейс­т­вие правител­с­т­вото прави точно обрат­ното. То минира въз­мож­ността да тър­сим единение по важни за народа ни въп­роси и пред­лага теми, които съз­дават нап­режение и омраза. Призоваваме правител­с­т­вото да оттегли решението си и то да не се раз­г­лежда в НС”, завър­шва позицията на социалис­тите.

В дек­ларация на най-старата дясна фор­мация СДС се казва: „Противопос­тавяме се на решението на бъл­гар­с­кото правител­с­тво. Ние сме за единна Европа, но и за съоб­разяване със спецификата на народоп­сихологията на всяка нация. В нашата вяра и традиция има само два пола – мъже и жени. Бъл­гар­с­кото общес­тво е кон­сер­вативно, а не либерално, както се опит­ват да внушат някои политически и неп­равител­с­т­вени организации”, пишат сините. 

За БНТ депутатът от Обединени пат­риоти Иск­рен Веселинов съобщи, че 26 страни са ратифицирали Кон­вен­цията, две от които искат да се откажат от под­писите си, защото тече дебат в общес­т­вото. 17 дър­жави не са ратифицирали кон­вен­цията и там също тече дебат. А

7 страни от ЕС са отказали да я под­пишат точно заради спор­ните тек­с­тове

, а не защото са против домаш­ното насилие. Веселинов е категоричен, че в пленарна зала ОП ще гласува против.

Лична позиция срещу срам­ното решение на правител­с­т­вото изрази и народ­ният пред­с­тавител от ГЕРБ и бивш кон­с­титуционен съдия Георги Мар­ков. Той съобщи за „Епицен­тър”, че въп­реки лоял­ността си към пар­тията и премиера, ще гласува против по примера на унгар­с­кото правител­с­тво на Вик­тор Орбан, което отс­тоява хрис­тиян­с­кия харак­тер на Унгария. Ако Мар­ков и други пред­с­тавители на ГЕРБ гласуват против приемането на срам­ната кон­вен­ция става доста проб­лемно, тъй като тя би могла да стане факт само с гласовете на пар­тията на Борисов в пълен със­тав и тези на ДПС, които прин­ципно под­к­репят документа. Общо ГЕРБ и ДПС имат 120 депутати (95 на ГЕРБ и 25 на ДПС, като в момента едно от мес­тата на управ­ляващите е вакан­тно), но това би се случило един­с­т­вено при пълна мобилизация на управ­ляващите за ратификация на скан­дал­ния документ.

Политологът и прог­рамен дирек­тор на БНТ Емил Кош­луков също изрази категорично несъг­ласие с кон­вен­цията. Той критикува „нат­рап­чивото желание на някои политици да регулират сфери, които са лични и дъл­боко интимни, води до тежки обър­к­вации, които не са безобидни” и допълва: „Тази кон­вен­ция е излишна в този си вид. Ако искаме да спрем насилието над жени, което е целта, нека се занимаваме с това. Не с нес­тереотип­ните роли на пола, както са написали. С тях се занимават друг вид специалисти, медицин­ски включително“. Кош­луков е категоричен: “

Раз­бира се, трети пол няма

, или поне аз не съм виж­дал. А докато не ми покажат половите органи на третия пол, ще продължа да смятам, че не същес­т­вува”.

Бив­шият шеф на ДАНС и вът­решен минис­тър и нас­тоящ преподавател в УниБИТ Цвет­лин Йов­чев също изрази негативно отношение към темата: „Това е сериозно посегател­с­тво срещу хората и същес­т­вуващите общес­т­вени норми което няма да остане без пос­ледици“, комен­тира той и допълни: „Опитите всичко това да се пред­с­тави, като защита на човеш­ките права и въз­питаване на толеран­т­ност са брутални, нагли и тол­кова нес­ръчни, че е чак драз­нещо. Все пак правата на лич­ността свър­ш­ват там, където започ­ват правата на другите“, комен­тира той.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...