Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Абсурдна държава! Убиецът от Нови Искър се е криел, но никой не го търсил!?

Абсурдна държава! Убиецът от Нови Искър се е криел, но никой не го търсил!?

Абсурдна държава! Убиецът от Нови Искър се е криел, но никой не го търсил!?

След присъда за педофилия чудовището Росен Ангелов е наел квартира и е работил като шофьор на такси

Сед­мица след като шес­тима души бяха хлад­нок­ръвно раз­с­т­реляни в Нови Искър, докато всички въз­можни специализирани части на МВР и армията са по следите на прив­лечения задочно като обвиняем, две съдебни решения от 2009 г. раз­к­риват сериозни пропуски на ред инс­титуции, които кос­вено са довели до случилото се в кър­вавата нощ на Нова година. 

“Правен свят“ успя да отк­рие съдеб­ните решения на Софийс­кия окръжен съд и на Вър­хов­ния касационен съд по третата присъда за Росен Ангелов, която обаче той така и не изтър­пява. От съдеб­ните решения се раз­бира, че преди 11 години “Гор­с­кият човек“ е заловен да извър­шва блуд­с­т­вени дейс­т­вия с 11-годишно момиче не другаде, а във вила край село Луково. Където се е под­визавал, очевидно, необез­покояван и без да е обект на издир­ване и през изминалите години, в които успява да влезе в кон­такт с Кети Кюхова. 

Раз­бира се още, че преди десет години Ангелов е бил адресно регис­т­риран в блок 325 на ж.к “Надежда 3“ и по това време е работил като так­симет­ров шофьор, нищо, че в свидетел­с­т­вото му за съдимост е пишело “осъж­дан“. 

На 12 фев­руари 2007 г. двама полицаи от район­ното управ­ление в Своге нах­луват във вила край Луково, обитавана от Росен Ангелов. Унифор­мените отк­риват голи в лег­лото 45-годишния към онзи момент мъж и 11-годишно почти без­п­ризорно момиче, гледащи пор­ног­раф­ски филм. Жер­т­вата е раз­питана пред съдия. Установено е, че не за първи път посещава къщата, обитавана от Ангелов. Ден по-късно полицията установява, че педофилът вече е осъж­дан за изнасил­ване, а докато е вой­ник и за кражби. 

На 11 октом­ври 2007 г. прокуратурата обвинява “Гор­с­кият човек“ за това, че при условията на опасен рецидив на блуд­с­т­вени дейс­т­вия спрямо 11-годишната тогава В. В. Г. чрез съб­личането й и чрез опип­ването й в половата област – прес­тъп­ление, наказуемо с лишаване от свобода от 5 години до 20 години. Прокурорът нас­тоява за наказание около сред­ното пред­видено в закона. 

Адвокатът на Ангелов заявява, че поради недоказаност на извър­ш­ването на твър­дените блуд­с­т­вени дейс­т­вия, под­съдимият следва да бъде оправ­дан, а алтер­нативно – да му се наложи наказание, близко до минимал­ното — пред­вид лип­сата на вредни пос­ледици за жер­т­вата. 

Съдия Калинка Геор­гиева от Софийс­кия окръжен съд приема за доказано, че Ангелов е извър­шител на деянието, за което е обвиняем. При определянето на присъдата съдията не отчита присъдата на Ангелов от 1985 г. за кражба, поради реабилитацията му. При определяне на наказанието съдията отчита факта, че през 1997 г. “Гор­с­кият човек“ има присъда и за изнасил­ване. Става ясно, обаче, че въп­реки 7-годишната присъда, Росен Ангелов изтър­пява реално четири години и половина, след което е пред­с­рочно условно освободен. Съдът не приема искането на прокуратурата към присъдата за блуд­с­т­вото да бъде добавен и срокът за неиз­тър­пяното от Ангелов наказание за изнасил­ването. 

Съдът намери, че следва да определи продъл­жител­ността на наказанието ЛС по нас­тоящото дело близко до, но под средата, между минимума (5 г.) и средата (12,5 г.), а именно – 8 години лишаване от свобода. От решението на Вър­хов­ния касационен съд се раз­бира, че със­тав на Софийс­кия апелативен съд на 10 юли 2009 г. пот­вър­ж­дава присъдата на първа инс­тан­ция. Росен Ангелов не се примирява и нас­тоява за отмяна на ефек­тив­ната си присъда и пред със­тав на Второ наказателно отделение – съдиите Савка Стоянова, Юрий Кръс­тев, Жанина Начева. 

Рецидивис­тът твърди, че “наложеното наказание е явно нес­п­равед­ливо, поради което иска да бъде намалено около минимално пред­видения раз­мер.“ 

В съдебно заседание прокурорът от Вър­хов­ната касационна прокуратура изразява становище, че наложеното наказание е справед­ливо. 

Два дни преди Бъдни вечер, на 22 декем­ври 2009 г., ВКС намира жал­бата на Росен Ангелов за неос­нователна. 

В изпъл­нение на процесуал­ните изис­к­вания на чл. 339, ал. 2 НПК решението съдържа законосъоб­разен и ясен отговор, мотивиран с обс­тойни, верни и логични съоб­ражения. Ето защо, наложеното наказание в раз­мер на осем години лишаване от свобода е съоб­разено с всички обс­тоятел­с­тва на прес­тъп­лението, лич­ността на под­съдимия и целите на наказанието по чл. 36, ал. 1 НК. Жал­бата е неос­нователна и въз­зив­ното решение следва да бъде оставено в сила.“ 

Решение № 293 на Софийс­кия апелативен съд по дело 419/09 г. не е качено в интер­нет страницата на съда. А от пуб­ликуваните решения на Софийс­кия окръжен съд и на Вър­хов­ния касационен съд не става ясно каква мярка за неот­к­лонение е била наложена на Росен Ангелов. 

За момента не е извес­тно и дали след като правоох­ранител­ните органи са установили “бяг­с­т­вото от зат­вора“ и укриването на “Гор­с­кият човек“, той е бил обект на активно издир­ване, особено в района на село Луково, където, както става ясно, е бил заловен да блуд­с­тва, а само преди сед­мица вече и да убива.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...