Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов тушира полицейското недоволство с още 100 милиона

Борисов тушира полицейското недоволство с още 100 милиона

Борисов тушира полицейското недоволство с още 100 милиона

Парите не се отпускали, за да бъдат спрени протестните действия, а защото това е наболял проблем, смятат полицаите

Допъл­нителни 100 млн. лв. да бъдат отпус­нати за увеличение на зап­латите в МВР обещал премиерът Бойко Борисов по време на срещата си с протес­тиращите полицейски син­дикати и част от ведом­с­т­веното ръковод­с­тво в Минис­тер­с­кия съвет (МС) вчера. Премиерът и лидер на управ­ляващата пар­тия не се вслуша в ароган­т­ните реп­лики на две от ГЕРБ-ерските „ост­риета” Лиляна Пав­лова и Росен Плев­нелиев срещу протес­т­ните справед­ливи искания. Според Пав­лова протес­тите точно в деня на отк­риване на пред­седател­с­т­вото били насочени към „армен­с­кия поп”, а бив­шият президент насочи стрелите си против недовол­ните и „роб­с­ката им психика”. Сякаш полицаите сами можеха да си дадат сто милиона от дър­жав­ните пари, за да са доволни. Борисов обаче щедро раз­т­вори дър­жав­ната кесия, заб­равяйки мотивите си отп­реди години, че с исканите от полицаите милиони могат да се ремон­тират пътища, да се ремон­тират магис­т­рали и да се строят пречис­т­вателни стан­ции. Новата стотица милиони щели да дадат въз­мож­ност за вдигане на въз­наг­раж­денията в сис­темата с 10 %, стана ясно след срещата при Борисов, комен­тира Медияпул. Зам.-вътрешният минис­тър Красимир Ципов побърза да уточни, че това не било сделка между правител­с­т­вото и недовол­ните полицаи, за да няма протести. След срещата в Минис­тер­с­кия съвет, пред­с­тавителите на протес­тиращите и ръковод­с­т­вото на силовото ведом­с­тво отидоха в МВР, вероятно за да обсъдят как точно да бъдат раз­п­ределени новите 100 млн. лв. в сис­темата Това е поред­ната финан­сова инжек­ция във вът­реш­ното минис­тер­с­тво, след като в края на м.г. бяха заделени 55 млн. лв. за полицейски зап­лати. Отделно от това, по-рано през 2017 г. правител­с­т­вото отпусна и 17.5 млн. лв. за изп­лащане на стари задъл­жения към служителите за неполучени униформи през пос­лед­ните няколко години. За праз­ниците пък бяха раз­дадени и бонуси от по 480 лв. на човек, което не се бе случ­вало от години в МВР, припомни Медияпул. Шефът на Син­дикал­ната федерация на служителите в МВР (СФС­МВР) Вален­тин Попов обаче заяви, че колегите му ще проведат планираните демон­с­т­рации, въп­реки обещанието на премиера. Планираните протести засега не се отменят, но ще се помисли дали да бъдат прек­ратени идните дни. Отпус­каните пари обаче намирисва на сделка. Попов обаче ще предаде на Управител­ния съвет на син­диката думите на Борисов, за да се вземе решение какви ще бъдат по-нататъшните дейс­т­вия на унифор­мените. СФС­МВР на свой ред пък излезе с благодар­с­т­вена дек­ларация, в която оцени “изк­лючително високо“ жеста на премиера. Попов предуп­реди, че служителите на МВР искат по-високи зап­лати, защото увеличението е малко — между 30 и 55 лв. Освен това унифор­мените нас­тояват за промяна на Закона за МВР и изгот­вянето на нов. Премиерът Борисов пое ангажимент в бюджета за 2019 година с още 10 % да бъдат повишени зап­латите на полицаите.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...