Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата подготвя обвинения за изтезаване на деца в Габрово

Прокуратурата подготвя обвинения за изтезаване на деца в Габрово

Прокуратурата подготвя обвинения за изтезаване на деца в Габрово

Обвинението образува производство и по друг скандален случай на насилие – в детска градина „Брезичка” в Бургас

На основание дос­татъчно данни за извър­шено прес­тъп­ление от общ харак­тер Район­ната прокуратура — Габ­рово образува досъдебно произ­вод­с­тво за това, че в Цен­търа за нас­таняване от семеен тип за деца и младежи с увреж­дания в града са били изтезавани малолетно лице и непъл­нолетно лице, намиращи се под грижите на служителите в цен­търа, като извър­шеното не пред­с­тав­лява по-тежко прес­тъп­ление. Прес­тъп­лението се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с общес­т­вено порицание, комен­тира Нюз.бг. Под ръковод­с­т­вото на прокуратурата се извър­ш­ват дейс­т­вията по раз­с­лед­ването. Дадени са указания за наз­начаване на екс­пер­тизи относно получените от децата телесни увреж­дания, както и относно тях­ното психическо със­тояние и год­ността им да бъдат свидетели. Освен това ще се раз­с­ледва в посока изяс­няване дейс­т­вията на целия пер­сонал на дома, както и на длъж­нос­т­ните лица от Община Габ­рово за установяване на евен­туално извър­шени и други прес­тъп­ления от лица, извън зас­нетите във видеоматериалите. Целта е да бъдат изяс­нени всички факти и доказател­с­тва, за да се прецени дали има извър­шено прес­тъп­ление и кой е неговия автор. Припом­няме, че почти целият пер­сонал на габ­ров­с­кия дом “Хризан­тема“ беше увол­нен, след раз­п­рос­т­ранените кадри на насилие. Също така, един младеж и две деца с увреж­дания от цен­търа бяха премес­тени в други два цен­търа в града, те са лежащо болни и имат нужда от медицин­ска грижа, която няма как да получат в “Хризан­тема“. Двама младежи и пет деца остават в дома, а за тях се грижат служители, коман­дировани от други градове на страната. В срок от един месец резул­татите от провер­ката ще бъдат ясни. По другият случай в Дет­ска градина “Брезичка“ в Бур­гас, Районна прокуратура — Бур­гас също образува досъдебно произ­вод­с­тво, заради излъчени от медиите материали, съдър­жащи упраж­нено насилие над деца в дет­с­ката градина и след прик­лючена пред­варителна проверка по случая, прокуратурата образува произ­вод­с­тво за извър­шеното прес­тъп­ление също по чл. 187 от НК. За скан­дал­ният клип, в които въз­питателка бие децата в дет­с­ката градина минис­търът на образованието комен­тира, че ако проб­лемът е бил решен на рав­нище въп­рос­ното дет­ско заведение, проб­лемът щял да остане скрит за общес­т­вото.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие