Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря15082018

Брой 160, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.71474 BGN1 GBP = 2.19018 BGN1 CHF = 1.73113 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата подготвя обвинения за изтезаване на деца в Габрово

Прокуратурата подготвя обвинения за изтезаване на деца в Габрово

Прокуратурата подготвя обвинения за изтезаване на деца в Габрово

Обвинението образува производство и по друг скандален случай на насилие – в детска градина „Брезичка” в Бургас

На основание дос­татъчно данни за извър­шено прес­тъп­ление от общ харак­тер Район­ната прокуратура — Габ­рово образува досъдебно произ­вод­с­тво за това, че в Цен­търа за нас­таняване от семеен тип за деца и младежи с увреж­дания в града са били изтезавани малолетно лице и непъл­нолетно лице, намиращи се под грижите на служителите в цен­търа, като извър­шеното не пред­с­тав­лява по-тежко прес­тъп­ление. Прес­тъп­лението се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с общес­т­вено порицание, комен­тира Нюз.бг. Под ръковод­с­т­вото на прокуратурата се извър­ш­ват дейс­т­вията по раз­с­лед­ването. Дадени са указания за наз­начаване на екс­пер­тизи относно получените от децата телесни увреж­дания, както и относно тях­ното психическо със­тояние и год­ността им да бъдат свидетели. Освен това ще се раз­с­ледва в посока изяс­няване дейс­т­вията на целия пер­сонал на дома, както и на длъж­нос­т­ните лица от Община Габ­рово за установяване на евен­туално извър­шени и други прес­тъп­ления от лица, извън зас­нетите във видеоматериалите. Целта е да бъдат изяс­нени всички факти и доказател­с­тва, за да се прецени дали има извър­шено прес­тъп­ление и кой е неговия автор. Припом­няме, че почти целият пер­сонал на габ­ров­с­кия дом “Хризан­тема“ беше увол­нен, след раз­п­рос­т­ранените кадри на насилие. Също така, един младеж и две деца с увреж­дания от цен­търа бяха премес­тени в други два цен­търа в града, те са лежащо болни и имат нужда от медицин­ска грижа, която няма как да получат в “Хризан­тема“. Двама младежи и пет деца остават в дома, а за тях се грижат служители, коман­дировани от други градове на страната. В срок от един месец резул­татите от провер­ката ще бъдат ясни. По другият случай в Дет­ска градина “Брезичка“ в Бур­гас, Районна прокуратура — Бур­гас също образува досъдебно произ­вод­с­тво, заради излъчени от медиите материали, съдър­жащи упраж­нено насилие над деца в дет­с­ката градина и след прик­лючена пред­варителна проверка по случая, прокуратурата образува произ­вод­с­тво за извър­шеното прес­тъп­ление също по чл. 187 от НК. За скан­дал­ният клип, в които въз­питателка бие децата в дет­с­ката градина минис­търът на образованието комен­тира, че ако проб­лемът е бил решен на рав­нище въп­рос­ното дет­ско заведение, проб­лемът щял да остане скрит за общес­т­вото.

България

50 000 лева гаранция за Бенчо Бенчев

50 000 лева гаран­ция за Бенчо Бен­чев

Срещата с Митьо Очите беше случайна, твърди бургаският бизнесмен, обвинен за укривателство и незаконни боеприпаси

Районна прокуратура – Бурга…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Ботев (Вр) с първи точки за сезона след успех в София

Сеп­тем­ври (София) загуби у дома от Ботев (Враца) с 1:2 в пос­лед­ния мач от чет­вър­тия кръг на Първа лига. Това бе първа победа за новака т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...