Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) В рамките на европредседателството представят шедьоври на българската живопис от ХХ век

В рамките на европредседателството представят шедьоври на българската живопис от ХХ век

В рам­ките на кул­тур­ната прог­рама на пред­седател­с­т­вото на Съвета на Европейс­кия съюз на Национален фонд „Кул­тура”, Съюзът на колек­ционерите организира изложба „Бъл­гар­с­ката живопис от пър­вата половина на ХХ век – изб­рано от час­т­ните колек­ции”. Това съоб­щиха от Съюза на колек­ционерите за ЗЕМЯ. Събитието ще се отк­рие на 1 март от 18.00 часа в излож­бената зала на Съюза на бъл­гар­с­ките худож­ници на ул. „Шипка” 6 (етаж 1), а по-рано проек­тът ще бъде пред­с­тавен на специална прес­кон­ферен­ция. Куратор и със­тавител на каталога е Галина Декова, а негов ръководител е големият бъл­гар­ски и европейски худож­ник акад. Свет­лин Русев. В излож­бата ще бъдат включени 135 произ­ведения на 50 раз­лични автори, включени в 24 лични колек­ции. За ценителите на живописта ще бъде под­гот­вен и пуб­ликуван специален каталог на излож­бата. От Съюза на колек­ционерите под­чер­тават, че бъл­гар­с­ката живопис от пър­вата половина на ХХ век е изк­лючително стой­нос­тна и в нея се пресичат раз­лични, даже взаимоиз­к­люч­ващи се тен­ден­ции – от академична нос­тал­гич­ност до най-модерните нап­рав­ления от европейс­кия аван­гард. Запаз­вайки национал­ната си чув­с­т­вител­ност бъл­гар­с­ката живопис ражда сериозни и силни произ­ведения, които като стилис­тика и пос­тижения са съиз­мерими с най-доброто от европейс­кото изкус­тво за същия период. И това е естес­т­вено, докол­кото голяма част от бъл­гар­с­ките творци са учили, специализирали и творили в Европа. От съюза на колек­ционерите съоб­щават, че уникал­ното в тази изложба е, че много от твор­бите са слабо поз­нати, а някои ще бъдат показани за пръв път благодарение на лич­ните усилия на колек­ционери, които са успели да съх­ранят и вър­нат шедьов­рите в Бъл­гария.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...