Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт14082018

Брой 159, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.71519 BGN1 GBP = 2.18944 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Започна делото срещу ексминистър Даниел Митов

Започна делото срещу ексминистър Даниел Митов

Заедно с него е обвинен и бившият му заместник Христо Ангеличин

Делото срещу бив­шия вън­шен минис­тър Даниел Митов и неговия бивш замес­т­ник Христо Ангеличин в Специализирания наказателен съд тръгва по същес­тво на 12 март, предаде БГНЕС.

Пър­воначално бив­шият минис­тър бе с мярка за неот­к­лонение „под­писка”, но по-късно съдът я отмени и двамата с Ангеличин остават без мярка за неот­к­лонение по време на съдеб­ния процес.

Даниел Митов е обвинен в това, че в периода от 15.01.2016 г. до 22.07.2016 г., като минис­тър на вън­ш­ните работи, при условията на продъл­жавано прес­тъп­ление не изпъл­нил служеб­ните си задъл­жения с цел да набави облага за тър­гов­ско дружес­тво, и от това нас­тъпили значителни вредни пос­ледици в раз­мер на 494 458,03 лв. за Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи (МВнР).

В нарушение на Закона за пуб­лич­ните финанси и Закона за общес­т­вените поръчки, сключ­вайки споразумения към договор с Минис­тер­с­тво на земеделието и храните (МЗХ), Митов задъл­жил МВнР да преведе чрез МЗХ на тър­гов­с­кото дружес­тво инк­риминираната сума и не пред­видил кон­т­рол по изпъл­нението на ценовото пред­ложение по така сключените споразумения.

Христо Ангеличин е обвинен в това, че в периода от 15.01.2016 г. до 22.07.2016 г., като длъж­нос­тно лице — заместник-министър на вън­ш­ните работи, при условията на продъл­жавано прес­тъп­ление, в нарушение на задъл­женията си да наб­людава и кон­т­ролира дей­ността на дирек­ция „Управ­ление на соб­с­т­веността и материално-техническо осигуряване” в МВнР, не упраж­нил дос­татъчен кон­т­рол върху работата на дирек­тора на тази дирек­ция. В резул­тат на това са пос­лед­вали значителни щети за Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи в раз­мер на 494 458,03 лева , изп­латени по силата на две споразумения сключени между МВнР и МЗХ, на тър­гов­ско дружес­тво, като сумата е недъл­жимо платена, поради нес­паз­ване от страна на тър­гов­с­кото дружес­тво на ценовото му пред­ложение.

Вместо да се спази закона, тъй като са налице основания за провеж­дане на процедура за въз­лагане на общес­т­вена поръчка по реда на ЗОП, МВнР сключило две споразумения (от 15.01.2016 г. и от 22.04.2016 г.) с МЗХ, по силата на които са пол­з­вали услугите на тър­гов­ско дружес­тво чрез Минис­тер­с­т­вото. С това тър­гов­ско дружес­тво МЗХ е в договорни отношения след проведена общес­т­вена поръчка за осигуряване на въз­душен тран­с­порт, хотел­ски нас­танявания и медицин­ски зас­т­раховки при служебни пътувания за служителите на МЗХ

България

Икономика

Култура

Идрис Елба под­г­рява за Джеймс Бонд

Актьорът Идрис Елба, за когото се заговори, че ще влезе в ролята на Джеймс Бонд, написа в плат­фор­мата си: “Името ми е Елба. Идрис Елба“,…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Иртиш на Херо с нова издънка в Казах­с­тан

Отборът на Иртиш продъл­жава с ужасяващото си пред­с­тавяне във фут­бол­ното пър­вен­с­тво на Казах­с­тан. Воденият от бъл­гар­с­кия треньор Димитър Дими…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие