Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Бедствено положение в Брегово, след като Тимок преля

Бедствено положение в Брегово, след като Тимок преля

Бедствено положение в Брегово, след като Тимок преля

Бед­с­т­вено положение е обявено в община Брегово заради пъл­новодието на река Тимок и обил­ното снеготопене. Влас­тите са свикали Кризисен щаб, на който е било взето това решение, съобщи „Нова телевизия”. Заповедта е заради провеж­дането на аварийно-възстановителни работи, за да се ограничат пос­лед­с­т­вията от скъсана дига в района на село Иново, вслед­с­т­вие на услож­нена хид­рометеорологична обс­тановка — валежи от дъжд и интен­зивно снеготопене и повишени нива на вод­ните басейни и водос­борите на реките. Големи количес­тва вода са стиг­нали до защит­ните съоръжения. По данни на мес­т­ната власт, остава още 2030 см, за да прелеят дигите. На място са прис­тиг­нали екипи на пожар­ната, а влас­тите очак­ват и тех­ника от Видин. Ако водите продъл­жат да прииж­дат най-застрашените хора ще бъдат евакуирани. Има и голяма вероят­ност от екологична катас­т­рофа, за което са сезирани РИОСВ-Монтана, МОСВ, ВиК и Басей­нова дирек­ция. Засега все още няма реална опас­ност за хората в община Брегово. Въп­реки това близо 7 хиляди дка в общината са залети. Кметът на Брегово се притес­нява, че р. Тимок, която идва от Сър­бия може да е замър­сена от тежки метали от мини „Бор” в съсед­с­ката страна, които не работят отдавна. Облас­т­ният управител на Видин Албена Геор­гиева заяви, че опас­ност по отношение на питей­ната вода и замър­сяването за населението няма. От Регионал­ната здравна инс­пек­ция във Видин ще вземат проби от водата, но според тях няма опас­ност от замър­сяване. Въп­реки това реката остава под наб­людение, защото е само на 30 см от дигите. Обявиха бед­с­т­вено положение и в села Иново, предуп­реди Аген­ция КРОСС. Район­ното управ­ление към ОДМВР — Видин, със съдейс­т­вието на сек­тор „Пътна полиция“ ще организира предос­тавяне на своев­ременна инфор­мация за със­тоянието на път­ната мрежа на територията на кмет­с­тво Иново и при необ­ходимост ще ограничи дос­тъпа на граж­дани до засег­натите от навод­нението учас­тъци.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...