Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата: Прехвърлянето на задължения на МВР на частници е риск за държавността

Прокуратурата: Прехвърлянето на задължения на МВР на частници е риск за държавността

В Кон­с­титуцията е записано, че осигуряването на общес­т­вения ред е задъл­жение на Минис­тер­ски съвет. Дър­жав­ната политика в тази област се осъщес­т­вява от МВР. Това напомни в сут­реш­ния блок на БНТ говорителят на глав­ния прокурор Румяна Арнаудова. Прех­вър­лянето на тези задъл­жения на час­тни субекти съз­дава риск да се стигне до раз­пад на дър­жав­ността. Затова глав­ният прокурор поиска част от раз­поред­бите в Закона за час­т­ната охранителна дей­ност да бъдат обявени за противокон­с­титуционни. С тези раз­поредби се съз­дава риск за нарушаване на правата на бъл­гар­с­ките граж­дани. Предос­тавят се права на час­тни лица, как­вито законът е пред­видил за служителите на МВР, заяви Арнаудова. Бъл­гар­с­ките граж­дани вече плащат за охрана чрез данъците си, недопус­тимо е втори път да трябва да плащат за същата услуга, под­черта Румяна Арнаудова.

Същината на проб­лема е, че бъл­гар­с­ките граж­дани все по-рядко се обръщат към органите на МВР за съдейс­т­вие. Нашият призив към бъл­гар­с­ките граж­дани е да подават сиг­нали и да имат куража да кажат истината, за да се справяме с прес­тъп­ността, добави говорителят на глав­ния прокурор.

Нова екс­пер­тиза извади нова вер­сия за трагедията в Хит­рино. Тя е нап­равена по поръчка на ком­панията „Бул­мар­кет”, соб­с­т­веник на взривилите се цис­терни. И доказва, че не превишена скорост, а проб­лем на рел­сите е причина за влаковата катас­т­рофа. Прокуратурата обаче не приема тези доказател­с­тва. Защо? Арнаудова обясни: „На мяс­тото на произ­шес­т­вието са извър­шени множес­тво огледи. Изгот­вени са и множес­тво екс­пер­тизи. Раз­полагаме с гласни доказател­с­т­вени сред­с­тва и с екс­пер­тни зак­лючени. Вер­сията, която вчера бе пред­с­тавена от „Бул­марекет“, е била пред­мет на нашето раз­с­лед­ване. „Категорични са екс­пер­т­ните зак­лючение, че един­с­т­вената причина за въз­ник­ването на това тран­с­пор­тно произ­шес­т­вие, е високата скорост, с която са се движили и нав­лизането в района на гарата с двойно по-високо скорост. Не е на лице, как­вото и да е съп­ричиняване, не е на лице тех­нически проб­лем по инф­рас­т­рук­турата и това е категорично установено още на досъдеб­ното произ­вод­с­тво“, под­черта тя

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...