Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът: Без емоции, ще работя за възраждане на българо-руските отношения

Президентът: Без емоции, ще работя за възраждане на българо-руските отношения

Президентът: Без емоции, ще работя за възраждане на българо-руските отношения

Държавният глава заяви, че проблем е преиначаването на историята и крайното говорене, което съществува и в двете страни

Пат­риарх Кирил дойде в Бъл­гария като духовен водач, но избра да си тръгне като политик. Това заяви дър­жав­ният глава Румен Радев, предаде БГНЕС изяв­ление на президента по повод упреците на пат­риарх Кирил към част от бъл­гар­с­кия елит.

Румен Радев допълни: Но аз не съм само президент, но и хрис­тиянин, затова не вяр­вам, че неговата цел е била да всее раз­кол между нашите народи, добави Радев. Според него е важен въп­росът „кой се опита да похити общия праз­ник за нашето Освобож­дение и да го превърне в повод за раз­деление, да екс­п­лоатира кризата в нашите отношения”.

Нашата приз­нател­ност към Русия е приз­нател­ност на свободни хора, които пом­нят и уважават своята история. Нашата приз­нател­ност не е за сметка на нашето дос­тойн­с­тво. Тази позиция аз по категоричен начин отс­тоях пред рус­кия и пред бъл­гар­с­кия пат­риарх и уважавани мит­рополити, които бяха на срещата.

Като президент няма да ставам залож­ник на емоциите, а ще работя за въз­раж­дането на българо-руските отношения, които други съсип­ваха в продъл­жение на години и продъл­жават да го правят. Затова пред­почитам от тази среща и от това посещение да запазя спомена за хилядите бъл­гари на Шипка и за със­лужението за нашето Освобож­дение, под­черта още Румен Радев.

Запитан кои са тези, Радев отговори: “Истерични политикани, демагози и платени анализатори има и в Русия, и в Бъл­гария. Има среди, които екс­п­лоатират кризата в нашите отношения и нямат интерес тя да бъде преодоляна и те не трябва да имат водеща роля в нашите отношения“. 

Като част от проб­лема президен­тът посочи изопачаването и преиначаването на историята и от двете страни. Аз съм президент на Репуб­лика Бъл­гария и много ясно го отс­тоях и на срещата с рус­кия пат­риарх, под­черта Румен Радев. 

На въп­роса дали под­к­репя усилията на БПЦ за приз­наване на независимостта на МПЦ – Охрид­ска архиепис­копия, Радев отговори: Това е въп­рос изцяло в прерогативите на БПЦ. Тук дър­жавата не може да се меси, но трябва да се отчита, че от двете страни на границата имаме общи имена, имаме обща история, общи праз­ници и ние сме изк­лючително близки“.

КАРЕ:

Румен Радев за ЧЕЗ: Правител­с­т­вото дължи отговори!

Правител­с­т­вото дължи на бъл­гар­с­кия народ отговори каква е схемата на финан­сиране на сдел­ката за ЧЕЗ и също така по какъв начин тази сделка получи политическа под­к­репа. Защото всички знаем, че без такава, подобна фирма не може да получи бан­ково финан­сиране.“ Това комен­тира президен­тът Румен Радев за сдел­ката за ЧЕЗ и желанието на правител­с­т­вото да учас­тва в нея.  На въп­рос как би комен­тирал промените в Закона за час­т­ната охранителна дей­ност, президен­тът комен­тира: “В Кон­с­титуцията много ясно е записано, че общес­т­веният ред и национал­ната сигур­ност са ангажимент на изпъл­нител­ната власт, а не на тър­говци, получили лиценз за час­тна охранителна дей­ност. Абдикирането на дър­жавата от това много важно задъл­жение не е в интерес на бъл­гар­с­ките граж­дани“, обясни Радев. Също така дър­жав­ният глава смята да свика КСНС, на който да бъдат раз­г­ледани въп­росите за енер­гий­ната сигур­ност на страната.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...