Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Сдружението на областните болници не одобрява новия финансов план за клиниките

Сдружението на областните болници не одобрява новия финансов план за клиниките

Сдружението на областните болници не одобрява новия финансов план за клиниките

Пред­ложеният нов единен стан­дарт за финан­сово управ­ление на дър­жав­ните бол­ници може да доведе до зак­риване на отделения и сък­ращаване на ценни лекари, предуп­реди по БНР д-р Нели Сав­чева, пред­седател на Сдружението на облас­т­ните бол­ници и управител на бол­ницата в Габ­рово.

Преди дни здрав­ният минис­тър Кирил Ананиев депозира в НС един­ния стан­дарт за финан­сово управ­ление на бол­ниците и механиз­мите за кон­т­рол на изпъл­нението му. Целта на стан­дарта е стабилизиране на финан­совото със­тояние на бол­ниците чрез общи правила за управ­ление на финан­совите и човеш­ките ресурси, въз­лагането на общес­т­вените поръчки, отчитане на дей­ността и други. Според Сав­чева огромен проб­лем могат да се окажат императивни тек­с­тове, че лечеб­ните заведения не могат да трупат дъл­гове, които над­вишават миналогодиш­ните им. Това обаче е невъз­можно при пос­тоянно увеличаващи се раз­ходи за зап­лати, елек­т­рическа енер­гия и други, смята тя. Пред­седателят на Сдружението на облас­т­ните бол­ници обясни, че в документа е записано, че бол­ниците трябва да спаз­ват финан­сова дис­цип­лина и не трябва да дават допъл­нително стимулиране на звена, които са губещи. Общин­с­ките бол­ници са тър­гов­ски дружес­тва, но все пак са бол­ници. Аз не съм срещу финан­совата дис­цип­лина, която се опит­ват да въведат от Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването. За мен не е проб­лем, че някой ще ни кон­т­ролира. Проб­лем е, ако ти като мени­джър нямаш избор, обясни д-р Сав­чева. Сдружението на облас­т­ните бол­ници ще обсъди новия финан­сов план на 12 април, след което ще внесе в пар­ламента своите пред­ложения за промени.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие