Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт14082018

Брой 159, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.71519 BGN1 GBP = 2.18944 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Сдружението на областните болници не одобрява новия финансов план за клиниките

Сдружението на областните болници не одобрява новия финансов план за клиниките

Сдружението на областните болници не одобрява новия финансов план за клиниките

Пред­ложеният нов единен стан­дарт за финан­сово управ­ление на дър­жав­ните бол­ници може да доведе до зак­риване на отделения и сък­ращаване на ценни лекари, предуп­реди по БНР д-р Нели Сав­чева, пред­седател на Сдружението на облас­т­ните бол­ници и управител на бол­ницата в Габ­рово.

Преди дни здрав­ният минис­тър Кирил Ананиев депозира в НС един­ния стан­дарт за финан­сово управ­ление на бол­ниците и механиз­мите за кон­т­рол на изпъл­нението му. Целта на стан­дарта е стабилизиране на финан­совото със­тояние на бол­ниците чрез общи правила за управ­ление на финан­совите и човеш­ките ресурси, въз­лагането на общес­т­вените поръчки, отчитане на дей­ността и други. Според Сав­чева огромен проб­лем могат да се окажат императивни тек­с­тове, че лечеб­ните заведения не могат да трупат дъл­гове, които над­вишават миналогодиш­ните им. Това обаче е невъз­можно при пос­тоянно увеличаващи се раз­ходи за зап­лати, елек­т­рическа енер­гия и други, смята тя. Пред­седателят на Сдружението на облас­т­ните бол­ници обясни, че в документа е записано, че бол­ниците трябва да спаз­ват финан­сова дис­цип­лина и не трябва да дават допъл­нително стимулиране на звена, които са губещи. Общин­с­ките бол­ници са тър­гов­ски дружес­тва, но все пак са бол­ници. Аз не съм срещу финан­совата дис­цип­лина, която се опит­ват да въведат от Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването. За мен не е проб­лем, че някой ще ни кон­т­ролира. Проб­лем е, ако ти като мени­джър нямаш избор, обясни д-р Сав­чева. Сдружението на облас­т­ните бол­ници ще обсъди новия финан­сов план на 12 април, след което ще внесе в пар­ламента своите пред­ложения за промени.

България

Икономика

Култура

Идрис Елба под­г­рява за Джеймс Бонд

Актьорът Идрис Елба, за когото се заговори, че ще влезе в ролята на Джеймс Бонд, написа в плат­фор­мата си: “Името ми е Елба. Идрис Елба“,…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Иртиш на Херо с нова издънка в Казах­с­тан

Отборът на Иртиш продъл­жава с ужасяващото си пред­с­тавяне във фут­бол­ното пър­вен­с­тво на Казах­с­тан. Воденият от бъл­гар­с­кия треньор Димитър Дими…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие