Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Патриарх Неофит: Любовта и мира да бъдат с всички нас

Патриарх Неофит: Любовта и мира да бъдат с всички нас

Патриарх Неофит: Любовта и мира да бъдат с всички нас

В Христовото Възкресение е основанието и силата на нашата вяра, в него е залогът и на нашата надежда, пише Негово светейшество до миряните

В поз­д­рав­лението до правос­лав­ните хрис­тияни в Бъл­гария по повод Велик­ден­с­ките праз­ници, Негово светей­шес­тво пат­риарх Неофит пише: „„Хрис­тос Вос­к­ресе! Отминаха дните на скръбта и страданията, които и тази година, заедно с цялата Божия Цър­ква, отново съп­реживяхме с нашия Гос­под и Спасител по Неговия път към Гол­гота, кръс­т­ните мъки и тъм­нината на хлад­ния гроб. Нощта се превали и в душите и сър­цата ни отново се въз­царява радостта, благовес­тена от Архан­гела в утрото на Пасха: „Няма Го тука, но въз­к­ръсна” (Лука 24:6). Въз­к­ръсна, защото „в Него имаше живот” (Иоан 1:4) и смъртта не можа да Го удържи. Въз­к­ръсна, защото силите на мрака не можаха да Го над­вият, но без­силни пред Неговото божес­т­вено всемогъщес­тво стенеха, виж­дайки Го да раз­късва древ­ните окови. Въз­к­ръсна, защото такъв беше Божият домос­т­роителен план за нашето спасение; защото Сам Той, в дните на Своето земно служение, бе казал на учениците: „Аз дой­дох, за да имат живот, и да имат в изобилие” (Иоан 10:10).

Земя и небе ликуват и въз­г­ласят: „Ден на въз­к­ресение е…, Пасха е, Гос­подня Пасха!” (Ирмос на Песен 1 от Пас­хал­ния канон). Ден на свет­лината и живота, на радостта и веселието – ден за тър­жес­тво и ликуване. Ден, който Гос­под е сът­ворил, за „да се зарад­ваме и да се раз­веселим в него” (Пс. 117:24). Ден, в който нямаме право да скър­бим, защото сме обгър­нати от всепобеж­даващата Божия любов и трябва да заб­равим за всичко онова, що ни угнетява и пом­рачава живота ни, и, като раз­т­ворим сър­цата си док­рай, на всички „да кажем: братя! и всичко да прос­тим заради Въз­к­ресението” (из Пас­хал­ните стихири).

В Хрис­товото Въз­к­ресение е основанието и силата на нашата вяра, в него е залогът и на нашата надежда. Върху свидетел­с­т­вото за него е основана Цър­к­вата, която вече две хилядолетия, непок­латима от бурите на този свят, преподава на човечес­т­вото веч­ните и спасителни истини на Божес­т­веното Отк­ровение, като „през всички дни до свър­шека на света” (Мат. 28:20), „по цял свят и… на всички твари” (Марк 16:15) светло благовести за нас­тъпилото наше освобож­дение от древ­ните окови на греха. Благовести и свидетел­с­тва за Живота, който е победил смъртта и тлението. Благовести и проповядва за Цар­с­т­вото Божие, което чрез слав­ната победа на въз­к­ръс­налия от мър­т­вите наш Гос­под и Спасител Иисус Хрис­тос отново бе щедро отворено за всички.

В свет­лото утро на слав­ната Хрис­това победа над смъртта отечески поз­д­равявам и привет­с­т­вам всички вас, обични духовни чеда в Родината и далеч от род­ния край, и молит­с­т­вам, щото радостта поради Спасовото Въз­к­ресение всякога да съпът­с­тва вас, вашите домове и семейс­тва, като съг­рява в сър­цата ви онзи мир, вяра и надежда, които Богочовекът, Гос­под наш Иисус Хрис­тос, донесе в нашия свят със Своето божес­т­вено въчовечаване, които благовести на света със Своето учение и които утвърди чрез извър­шеното на Кръста наше изкуп­ление и спасение.

Любовта и мирът на победно въз­к­ръс­налия от мър­т­вите Гос­под наш Иисус Хрис­тос, и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас! ХРИС­ТОС ВОС­К­РЕСЕ!

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие