Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67911 BGN1 GBP = 2.23108 BGN1 CHF = 1.69571 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Парламентът отхвърли предложения от БСП Закон за възрастните хора

Парламентът отхвърли предложения от БСП Закон за възрастните хора

Парламентът отхвърли предложения от БСП Закон за възрастните хора

Заради гласуването на властимащите не може да се създаде Национална стратегия за пълноценен и активен живот

Пар­ламен­тът отх­върли пред­ложеният от БСП Закон за въз­рас­т­ните хора, предаде Аген­ция „Фокус“. „За“ гласуваха 77 народни пред­с­тавители, “против“ — 4 и “въз­дър­жали се“ — 104, с което законът бе отх­вър­лен. Левицата пред­лага раз­работ­ването на прог­рами в сферата на социал­ното включ­ване, здравеопаз­ването и образованието, грижа за въз­рас­тни хора в приемно семейс­тво, пос­тигане на равни въз­мож­ности на въз­рас­т­ните хора в общес­т­вения живот. Законоп­роек­тът включва съз­даването на Фонд „Под­к­репа на въз­рас­т­ните хора“ към минис­търа на труда и социал­ната политика. Законоп­роек­тът пред­виж­даше и изработ­ване на Национална стратегия за пъл­ноценен и активен живот, в която да са определени основ­ните прин­ципи на политиката в под­к­репа на въз­рас­т­ните хора. Законоп­роек­тът е раз­г­ледан и отх­вър­лен от 4 пар­ламен­тарни комисии. Отрицателни са становищата и управ­ляващите в Минис­тер­с­т­вото на финан­сите, Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика и в Аген­цията за социални под­помагане.

Убеж­дението на БСП е, че под­к­репата на хората през целия им жиз­нен цикъл е една от основ­ните цели на социал­ната политика, обясни народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария” Георги Гьоков по време на дебатите по първо четене на Закона. По думите на Гьоков прин­ципите на солидар­ност, рав­нопос­тавеност и дос­тъп­ност не биха имали значимост в социал­ната политика, ако не са съпът­с­т­вани от реални мерки за под­к­репа на всички. Да си зададем въп­роса всички заедно в тази зала – дър­жава, която се грижи за своите въз­рас­тни хора, ли сме? Проявяваме ли към въз­рас­т­ните нуж­ното уважение? Дъл­жим им го, тъй като те са дали младините си в полза на дър­жавата и сега тя трябва да им се отп­лати, като им осигури спокойни старини. Тук не става въп­рос само за материал­ното със­тояние. То е ясно, че с един закон не може да се уреди това. Става въп­рос за под­к­репа на тези хора, каза още Гьоков. Затова е важно да има такъв закон, който да урежда общес­т­вените отношения и провеж­дането на дър­жав­ната политика в под­к­репа на въз­рас­т­ните хора, категоричен е той. БСП има пос­ледователна политика за осигуряване на дос­тоен живот на хората, пов­тори Гьоков.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

САРА с мрачни прогнози за житото

САРА с мрачни прог­нози за житото

Пшеницата от новата реколта може да поевтинее до 232 лв. за тон, а средните добиви да падат със 17 %

С около 18% ще намалеят през 2018 година…

Прочети още:

Loading...