Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Патриот предлага създаването на Културен институт за българи зад граница

Патриот предлага създаването на Културен институт за българи зад граница

Един­с­т­веният начин бъл­гар­с­кият език да бъде съх­ранен е да бъде учен и изпол­з­ван. За да бъде учен и изпол­з­ван, езикът трябва да е прив­лекателен, да има полза и причина за това, освен традицията и родолюбието. Нап­ример, да може да се кан­дидат­с­тва с него в бъл­гар­с­ките универ­ситети”. Тази идея разви вчера евродепутатът от МВРО Ангел Джам­базки. Той смята, че това е нужно, за да може един бъл­гарин от Албания, Украйна, Мол­дова, от Илинойс, от Мад­рид да положи изпит по бъл­гар­ски там, където живее, да получи сер­тификат и да може да кан­дидат­с­тва с него в бъл­гар­ски ВУЗ.

За целта трябва да има организация на езикови кур­сове по бъл­гар­ски език, на провеж­дане на изпити, на издаване на сер­тификати. Понас­тоящем в тази сфера оперират четири бъл­гар­ски дър­жавни инс­титуции. Това са минис­тер­с­т­вата на образованието, кул­турата, вън­ш­ните работи и Дър­жав­ната аген­ция за бъл­гарите в чуж­бина.

Пред­лагам да бъде съз­даден Бъл­гар­ски кул­турен инс­титут „Св. Св. Кирил и Методий“, който да провежда бъл­гар­с­ката кул­турна политика зад граница, да организира кур­сове и да провежда изпити по бъл­гар­ски език. За целта може да бъде над­г­раден същес­т­вуващия вече такъв в Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи, бъл­гар­с­ките кул­турни цен­т­рове в чуж­бина да бъдат прех­вър­лени на негово под­чинение с дип­ломатически статут, както и необ­ходимите струк­тури от минис­тер­с­тво на образованието и ДАБЧ, които да осъщес­т­вяват методичес­кото ръковод­с­тво и връз­ката с бъл­гар­с­ките неделни училища, които също да могат да провеж­дат кур­сове и изпити при определени условия. Този модел вече работи – Британ­ски съвет, Инс­титут „Сер­ван­тес“, Френ­ски инс­титут и прочее.“, смята евродепутатът.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...