Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Патриот предлага създаването на Културен институт за българи зад граница

Патриот предлага създаването на Културен институт за българи зад граница

Един­с­т­веният начин бъл­гар­с­кият език да бъде съх­ранен е да бъде учен и изпол­з­ван. За да бъде учен и изпол­з­ван, езикът трябва да е прив­лекателен, да има полза и причина за това, освен традицията и родолюбието. Нап­ример, да може да се кан­дидат­с­тва с него в бъл­гар­с­ките универ­ситети”. Тази идея разви вчера евродепутатът от МВРО Ангел Джам­базки. Той смята, че това е нужно, за да може един бъл­гарин от Албания, Украйна, Мол­дова, от Илинойс, от Мад­рид да положи изпит по бъл­гар­ски там, където живее, да получи сер­тификат и да може да кан­дидат­с­тва с него в бъл­гар­ски ВУЗ.

За целта трябва да има организация на езикови кур­сове по бъл­гар­ски език, на провеж­дане на изпити, на издаване на сер­тификати. Понас­тоящем в тази сфера оперират четири бъл­гар­ски дър­жавни инс­титуции. Това са минис­тер­с­т­вата на образованието, кул­турата, вън­ш­ните работи и Дър­жав­ната аген­ция за бъл­гарите в чуж­бина.

Пред­лагам да бъде съз­даден Бъл­гар­ски кул­турен инс­титут „Св. Св. Кирил и Методий“, който да провежда бъл­гар­с­ката кул­турна политика зад граница, да организира кур­сове и да провежда изпити по бъл­гар­ски език. За целта може да бъде над­г­раден същес­т­вуващия вече такъв в Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи, бъл­гар­с­ките кул­турни цен­т­рове в чуж­бина да бъдат прех­вър­лени на негово под­чинение с дип­ломатически статут, както и необ­ходимите струк­тури от минис­тер­с­тво на образованието и ДАБЧ, които да осъщес­т­вяват методичес­кото ръковод­с­тво и връз­ката с бъл­гар­с­ките неделни училища, които също да могат да провеж­дат кур­сове и изпити при определени условия. Този модел вече работи – Британ­ски съвет, Инс­титут „Сер­ван­тес“, Френ­ски инс­титут и прочее.“, смята евродепутатът.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие