Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова защити традиционното семейство

Корнелия Нинова защити традиционното семейство

Корнелия Нинова защити традиционното семейство

Българското общество е традиционно, християнско и държи на семейните ценности и този натиск ще има обратен ефект. Уважаваме всички, които са различни, нека бъдат такива, но нека не натрапват това

Други европейски лидери пазят интересите на народите си, нашите пазят неут­ралитет

Искаме остав­ката на този кабинет и пред­с­рочни избори. Голяма коалиция между БСП и ГЕРБ не може да има

АЕЦ Белене трябва да се нап­рави. Не става въп­рос за строеж на как­вото и да е, а на атомна цен­т­рала, част от национал­ната сигур­ност на страната. Не може дър­жавата пос­тоянно да се изтегля от най-важните си сек­тори на сигур­ност и да иска да успее“. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в ефира на Дарик радио.  Тя под­черта, че всички инвес­титори, които са заявили интерес, искат дър­жавни гаран­ции, защото тол­кова години правител­с­т­вата си сменят позициите по този проект, което води до несигур­ност у инвес­титора. 

По въп­роса за модер­низацията на армията Нинова заяви, че левицата е под­к­репила проек­тите, които е внесъл минис­тър Каракачанов, защото са изпъл­нили двете условия на БСП – да не се дос­тига 2% от БВП и да се ангажира бъл­гар­с­ката промиш­леност. „Не каз­ваме нито от коя страна, нито кой тип самолет трябва да се купят. Нека кажат хората, които раз­бират, да пред­ложат варианти, финан­сова обос­новка, да минат през МС, да влезе в пар­ламента и тогава вече да нап­равим избор“, каза още тя.

По повод кан­дидат­с­т­ването ни за чакал­нята за Еврозоната Нинова под­черта, че  отвън мнението е, че не сме готови. “Коруп­цията в Бъл­гария е най-висока. Тази коруп­ция вече е и тран­с­г­ранична и засяга европейски сред­с­тва на европейски данъкоп­латци“, под­черта тя. По думите й трябва да се тър­сят съюзи и да се втвър­дява тонът в защита на нашите интереси. „Споделям такова мнение и за това бях на среща с лидери на пар­тии от Вишег­рад­с­ката чет­ворка. Трябва да продъл­жим да нас­тояваме за влизане в Шен­ген. Както и за единни стан­дарти при храните“, категорична е Нинова.

По пакета “Мобил­ност“ Нинова заяви: “Трябва да спасим бъл­гар­с­кия тран­с­пор­тен бранш. Пакетът „Мак­рон“ унищожава бъл­гар­с­кия тран­с­пор­тен бранш и около 12 000 тран­с­пор­тни фирми. Затова зас­танахме в под­к­репа на всички мерки този пакет да не бъде приет. По-конкурентоспособни сме в този бранш, затова искат да ни елиминират от европейс­кия пазар“, комен­тира лидерът на БСП.

Нинова обясни, че

проек­тобю­джетът на ЕС за след­ващия прог­рамен период  пред­вижда с 5% да се намалят парите за кохезия.

По думите й обаче така ще се задъл­бочат раз­личията. „Кохезион­ната политика в Европа не трябва да се намалява, а трябва поне да се запази същата“, заяви тя и поясни, че при определяне на парите за бъдещ период се вкар­ват нови критерии – демог­раф­ска катас­т­рофа и бед­ност. Тя под­черта, че въп­реки, че сме най-бързо изчез­ващата нация и най-бедната в Европа, Италия, Испания и Гър­ция, които са с по-добри показатели, ще получат повече финан­сиране. “Къде е справед­ливостта и солидар­ността? Така ние ще изос­танем още повече“, заяви тя. Пред­седателят на левицата под­черта, че в сел­с­кос­топан­с­ката политика намаляват сред­с­т­вата с 5%, а нашите земеделци взимат най-малко суб­сидии и продук­цията ни е най-неконкурентоспособна, а на Литва, Лат­вия и Естония се увеличават с 13%.  Нинова посочи, че страните от Вишег­рад­с­ката чет­ворка заедно с Хър­ват­ска, Румъния и Словения да под­писали документ, че не искат да се намалява кохезията и земедел­с­ките  суб­сидии и са поканили и Бъл­гария. „Правител­с­т­вото е отказало, защото сме пред­седатели на Съвета на ЕС и трябва да сме неут­рални. От какво си неут­рален, от национал­ния интерес на Бъл­гария ли? Кой пред­седател е бил неут­рален и не си е защитил национал­ния интерес?“, попита тя.  Като друга важна тема, по която не сме защитили национал­ния си интерес лидерът на БСП посочи и въп­роса за миг­рацията, където  други лидери са заявили ясно позиции, а у нас  минис­тър Радев казва: „Раз­г­леж­даме пред­ложението на ЕК“.

По повод Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, решението на Европейс­кия съд от онзи ден, гей браковете и осиновяванията от еднополови двойки, парада в София, Нинова заяви, че те са  част от процес, с който на бъл­гар­с­кото общес­тво се нат­рапва нещо неп­рием­ливо. „Бъл­гар­с­кото общес­тво е традиционно, хрис­тиян­ско и държи на семей­ните цен­ности и този натиск ще има обратен ефект. Уважаваме всички, които са раз­лични, нека бъдат такива, но нека не нат­рап­ват това“, призова тя. По думите и никой друг лидер не е излязъл да заяви своето кон­к­ретно мнение от страх да не раз­сърди някого, но трябва да се запази бъл­гар­с­кото семейс­тво и бъл­гар­с­ките деца.

Кор­нелия Нинова под­черта, че

БСП е внесла 31 законоп­роекта от началото на годината като алтер­натива на управ­лението на ГЕРБ

-  бит­ката за качес­т­вото на храните, в образование, здравеопаз­ването, икономиката. По повод на пар­ламен­тар­ния кон­т­рол тя обясни, че пред­седателят на НС злоупот­ребява с правата си и връща всички въп­роси, отп­равени към премиера Борисов, с аргумента, че не са от неговата ком­петен­т­ност. „Оказва се, че бъл­гар­с­кият премиер не е ком­петен­тен за нищо. Защо стои начело на дър­жавата тогава?“, попита тя и комен­тира, че това е повод той да не идва в пар­ламента и да не отговаря на въп­рос, защото знае, че има много проб­леми. По думите й той се крие от пар­ламента. „Това отдавна не се е случ­вало – премиер да дойде в НС, да говори 2 минути абсолютни небивалици и да се измъкне през странич­ния вход, за да не отговаря на жур­налис­тически въп­роси“, под­черта тя.

Искаме остав­ката на този кабинет и пред­с­рочни избори. Голяма коалиция между БСП и ГЕРБ не може да има. Ако има оставка на правител­с­т­вото, отиваме на избори. Там ще се види какво иска народът, стига да не са като тези в Галиче“, зак­лючи Кор­нелия Нинова

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...