Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт14082018

Брой 160, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.71519 BGN1 GBP = 2.18944 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Основната версия за катастрофата с Ми-17 – техническа неизправност

Основната версия за катастрофата с Ми-17 – техническа неизправност

Основната версия за катастрофата с Ми-17 – техническа неизправност

Президентът Румен Радев поиска да се потърси отговорност от политици, които с решенията си излагат на риск военнослужещи

Военно-транспортният хеликоп­тер Ми-17 с трима души екипаж падна при тренировъчен полет в района на авиобаза „Крумово“ край Плов­див в понедел­ник вечерта. Загинаха двамата опитни пилоти. Бор­довият инженер пос­т­рада при инцидента. Като голяма трагедия определи минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов катас­т­рофата с воен­ния хеликоп­тер в авиобаза Крумово. След полунощ във втор­ник минис­търът, заедно с ген. Петьо Мир­чев — зам.-командир на ВВС, генерал Борис­лав Сер­тов — дирек­тор на Военна полиция, и бригаден генерал Димитър Иванов — коман­дир на 24-та база, дадоха брифинг след близо двучасово съвещание в авиобазата. Там беше и ген. Анд­рей Боцев — начал­ник на отб­раната. Минис­търът изрази своите съболез­нования към семейс­т­вата и близ­ките на загиналите – 48-годишния капитан Пламен Пан­телеев от Бяла, Русен­ско, и 45-годишния капитан Стоян Недел­чев от Елхово. Третият член на екипажа – бор­довият инженер Алек­сей Каменов, е пос­т­радал. Той е успял да напусне сам хеликоп­тера и е вър­вял стотина метра. Мъжът е нас­танен за лечение в плов­див­с­ката универ­ситет­ска бол­ница “Св. Георги“ с фрак­тура на глезена и на реб­рата. След това той беше тран­с­пор­тиран във Военна бол­ница в София. Полетът е бил тренировъчен, на височина между 30 и 50 м. Това е бил чет­вър­тият полет на хеликоп­тера за деня с раз­лични екипажи. Пилотите са били опитни, като капитан Пан­телеев имал над 600, а капитан Недел­чев — над 500 летални часа. Машината се е завър­тяла на 180 градуса и после рязко е пад­нала, станало е тол­кова бързо, че пилотите не са успели да съоб­щят в базата, стана ясно на брифинга.

Рано е да се говори още за причината за катас­т­рофата, заяви воен­ният минис­тър, като допълни, че при тези условия най-вероятно става дума за тех­ническа неиз­п­рав­ност. Машината е 30-годишна, през 2016 година е минала основен ремонт, а до след­ващия са оставали 200 летателни часа. С излизането на пад­налия хеликоп­тер от строя авиобазата вече няма нито един дейс­т­ващ Ми-17, при положение че общият им брой е пет. 30 дни е срокът, в който екс­пер­тна комисия трябва да се произ­несе за причината на катас­т­рофата, уточни ген. Сер­тов. Машината е прекалено сложна, за да може да се каже категорично какво е причинило падането тол­кова скоро след инцидента, обясни той. Фатал­ният полет на хеликоп­тера с бор­ден номер 417 е бил чет­върти за деня, пред­с­тояли са още два. Никой от предиш­ните екипажи, летели с него същия ден, не е съоб­щил за тех­нически проб­лем, каза бригаден генерал Иванов. Упраж­нението е било рутинно, а височината, на която се изпъл­нява — от нис­ките. Трагедията за пореден път доказва, че модер­низирането на бъл­гар­с­ката армия е спешно наложително, каза минис­тър Каракачанов. Много политици се упраж­няват на тази тема и дрън­кат глупости, добави той.

По правил­ник до изяс­няване на причините за катас­т­рофата полетите в авиобаза Крумово ще бъдат спрени. Засега можем да съоб­щим, че няма данни за човешка грешка, комен­тира Румяна Арнаудова, говорител на глав­ния прокурор. Въз­ник­нал е вероятно тех­нически проб­лем и в рам­ките на 3 секунди вер­толетът е пад­нал от 20 метра височина, комен­тира тя. Хеликоп­терът е минал през основен ремонт в “ТЕРЕМ — Летец“ през 2016 г. Приет е на въоръжение през октом­ври 1989 г. “Рано е да се говори още за причината за катас­т­рофата“, каза минис­тър Каракачанов. Оказа се, че пад­налият хеликоп­тер Ми-17 е същият, който развя национал­ния флаг на воен­ния парад за Гер­гьов­ден тази година. Това е вторият инцидент с военен хеликоп­тер в рам­ките на една година. На 9 юни 2017 г. военен хеликоп­тер “Пан­тер“ катас­т­рофира в Черно море по време на так­тическо учение. При инцидента тогава загина пилотът майор Георги Анас­тасов.

Лобиз­мът убива. Крайно време е да се потърси отговор­ност от онези политици, които прес­лед­вайки корис­тни политически интереси, със своите решения излагат на риск живота и здравето на нашите воен­нос­лужещи, заяви президен­тът Румен Радев при посещението си във ВМА, където се срещна с бор­д­ния тех­ник на катас­т­рофиралия вер­толет Ми-17 офицер­ски кан­дидат Алек­сей Каменов. Дър­жав­ният глава изказа съболез­нования си на близ­ките и колегите на загиналите летци. Важ­ното е, че Алек­сей Каменов е в добро, стабилно със­тояние, той е човек със силен дух, посочи дър­жав­ният глава. Това е голяма трагедия и призовавам да няма политически спекулации по нея, защото не е морално, под­черта президен­тът. Мнозин­с­т­вото прек­рати модер­низацион­ните процеси в армията, върна ги в изходна точка, комен­тира още Радев. “Пред­видените за проек­тите стотици милиони къде изтекоха? Вместо да идат за ремонт на тех­ника и под­готовка, те пак отидоха за саниране. Отдалечаваме се от въз­мож­нос­тите които трябва да имаме, предуп­реди президен­тът Радев. Решаването на проб­лемите иска дър­жав­ническо отговорно мис­лене и адек­ватни дейс­т­вия“, заяви още той, като допълни, че би под­к­репил всичко, което ще доп­ринесе за по-бърз ремонт и под­дръжка на тех­никата, и по-добра под­готовка на със­тава. Радев отбеляза, че през годините многок­ратно е алар­мирал, че ще се стигне до положението да загиват летци. Като припомни, че за по-малко от година за втори път това се случва.

Президен­тът каза още, че е поз­навал загиналите летци.

България

Икономика

Култура

Идрис Елба под­г­рява за Джеймс Бонд

Актьорът Идрис Елба, за когото се заговори, че ще влезе в ролята на Джеймс Бонд, написа в плат­фор­мата си: “Името ми е Елба. Идрис Елба“,…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Иртиш на Херо с нова издънка в Казах­с­тан

Отборът на Иртиш продъл­жава с ужасяващото си пред­с­тавяне във фут­бол­ното пър­вен­с­тво на Казах­с­тан. Воденият от бъл­гар­с­кия треньор Димитър Дими…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие