Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Деница Златева: Европредседателството бе превърнато в ПР акция на премиера и ГЕРБ!

Деница Златева: Европредседателството бе превърнато в ПР акция на премиера и ГЕРБ!

Деница Златева: Европредседателството бе превърнато в ПР акция на премиера и ГЕРБ!

Най-големият успех на пред­седател­с­т­вото ще бъде, ако дър­жавите членки зат­ворят три теми за Бъл­гария — приемането ни в Шен­ген, влизането ни в чакал­нята на Еврозоната и премах­ването на мониторин­говия механизъм, заяви заяви зам.-председателят на НС на БСП

Политичес­ката оценка на БСП за европ­ред­седател­с­т­вото ще бъде пред­с­тавена през тази сед­мица. В края на миналата година ние бяхме един­с­т­вената пар­тия, която пред­с­тави документ, свър­зан с приоритетите за този период, заяви зам.-председателят на НС на БСП Деница Златева пред БНР вчера. Тя добави, че левицата — като политическа сила е работила изк­лючително активно по един от основ­ните приоритети – Запад­ните Бал­кани. Ролята на Крис­тиан Вигенин, като пред­седател на комисията по европейско въп­роси, бе много голяма, припомни Златева. БСП даде изк­лючително голям принос към успеш­ното пар­ламен­тар­ното измерение на европ­ред­седател­с­т­вото, въп­реки че към нас имаше много критики, че го саботираме, уточни зам.-председателят на НС на БСП. Деница Златева припомни, че на 1-ви декем­ври пар­ламен­тът е приел решение за позицията си по проекта на прог­рамата на пред­седател­с­т­вото. В това решение има една изк­лючително важна точка, която за съжаление през изминалите 6 месеца бе нег­лижирана от премиера и част от минис­т­рите. Тя казва, че минис­т­рите трябва да инфор­мират редовно пар­ламен­тар­ните комисии по нап­редъка на организацията на приоритетите, а министър-председателя — за резул­татите от заседанията на Европейс­кия съвет, уточни тя. Зам.-председателят на левицата добави, че за съжаление, за тези 6 месеца, премиерът се е появил само вед­нъж в пар­ламента и то след дек­ларация на лидера БСП. Тя заяви, че по време на пред­седател­с­т­вото пар­ламен­тът е останал игнориран. Искам да изразя поз­д­рав­ления към бъл­гар­с­ката админис­т­рация и дип­ломация за работата им през тази половин година. Пуб­лич­ният образ на европ­ред­седател­с­т­вото се кон­цен­т­рираше между дей­ността и срещите на премиера и част от минис­т­рите, но основ­ната дей­ност, този тежък труд, лежеше на плещите на професионал­ните дип­ломати, служителите в МВР, НСО, НДК. В бъл­гар­с­кото общес­тво, обаче остана усещането, че европ­ред­седател­с­т­вото бе превър­нато в ПР акция на премиера и ГЕРБ, комен­тира още Златева. Тя добави, че най-големият успех на пред­седател­с­т­вото, обаче ще бъде, ако дър­жавите членки зат­ворят три теми за Бъл­гария — приемането ни в Шен­ген, влизането ни в чакал­нята на Еврозоната и премах­ването на мониторин­говия механизъм. Очак­вам част от тези теми да бъдат пос­тавени по време на авс­т­рийс­кото пред­седател­с­тво, каза още Деница Златева.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...