Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66016 BGN1 GBP = 2.23971 BGN1 CHF = 1.66128 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Агрион организира търгове за наемане на земя за стопанската 2017-2018

Агрион организира търгове за наемане на земя за стопанската 2017-2018

Целта е да се даде възможност и на по-малки арендатори и фермери да разширят стопанствата си или да влязат в нови землища

Бъл­гар­с­кият пазар за земя преживява динамично раз­витие в пос­лед­ните години и все повече ком­пании на него въвеж­дат нови и модерни инс­т­рументи за работа. Един от тях е наемането на земя чрез тър­гове, подобни на тези на час­т­ните съдебни изпъл­нители. Именно този метод са изб­рали от водещото дружес­тво за управ­ление на позем­лени активи Агрион. От 22 март тази година в офисите на ком­панията започ­ват да събират тръжни документи за учас­тие за наемане на земя за стопан­с­ката 2017/2018 г. Така на прин­ципа на кон­курен­цията между фер­мерите и тех­ните финан­сови въз­мож­ности пазарът сам ще определи рен­т­ните нива, вместо дружес­т­вото еднолично да ги налага при пряко договаряне, как­вато е масовата прак­тика в сек­тора. За всеки от пар­целите ще се тър­сят поне по три оферти, за да се гаран­тира кон­курен­т­ният прин­цип и реално да се види какво могат да си поз­волят да отделят като рен­тно плащане учас­т­ниците на пазара. Искаме да дадем шанс и на по-дребните и средни произ­водители да останат на пазара и да учас­т­ват с атрак­тивни пред­ложения за наемане на земя, допъл­ват от Агрион. Тър­говете като тър­гов­ски инс­т­румент тепърва ще раз­к­риват потен­циала си, убедени са екс­пер­тите. За втора поредна година ком­панията избира точно този метод като твърди, че той поз­волява срав­нително бързо отдаване на пор­т­фолиото от земя при реална пазарна цена. Засега Агрион е един­с­т­вената в бранша, която изпол­зва този метод. От дружес­т­вото очак­ват интерес към пред­ложените пар­цели да има и от фер­мери от други отрасли на земеделието извън зър­ноп­роиз­вод­с­т­вото — плодове и зелен­чуци, живот­новъди, биоп­роиз­водители, които тепърва преживяват своя ренесанс. Резул­татите от миналогодиш­ната кам­пания по отдаване в дружес­т­вото показа също и влизане на по-малки арен­датори в нови зем­лища. Тър­говете поз­воляват раз­витието на мал­ките ферми, които имат шанс да преодолеят кап­сулирането между арен­даторите в някои региони. „Организирали сме така процедурата, че тя да е мак­симално улес­нена и да гаран­тира равно начало, чес­тни и проз­рачни условия. Никой няма да се пол­зва с преимущес­тво в рам­ките на търга, а ще зависи от условията, които пред­ложи кан­дидатът. Така всеки, който има интерес да се занимава със земеделие, ще може да се включи“, посочиха екс­пер­тите на Агрион. Инфор­мация за условията за провеж­дане на тър­говете и за кон­к­рет­ните земедел­ски масиви, както и тръж­ната докумен­тация, се предос­тавя без­п­латно в офисите на ком­панията.

България

Култура

Спорт

Черно море на бараж за Лига Европа

Черно море на бараж за Лига Европа

Треньорът на Бруно Акрапович остава, категоричен е собственикът на Локомотив (Пд)

Черно море измъкна 2:2 при гос­туването на Локомотив (Пл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Бунт на розопроизводителите

Бунт на розоп­роиз­водителите

Изкупната цена са срина тотално, дестилериите дават по 1,60 за килограм набран цвят

Розоп­роиз­водители блокираха в ран­ния съботен ден пътя към…

Прочети още:

Loading...