Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) БСП поиска преизчисляване на всички пенсии

БСП поиска преизчисляване на всички пенсии

БСП поиска преизчисляване на всички пенсии

Повишаването е във възможностите на българската икономика, заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов

Внасяме промени в Кодекса за социално осигуряване, пред­виж­дащи преиз­чис­ляване на всички пен­сии, обясни зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев законодател­ната инициатива на левицат, цитиран от Аген­ция „Фокус“. От бъдещата коалиция ГЕРБ-ОП обещаха да увеличат минимал­ните пен­сии на 180 лв. от 1 юли тази година и на 200 лв. от 1 октом­ври. За останалите пен­сии също се пред­виж­дало увеличение, но то щяло да бъде ясно при обсъж­дането на бюджета за 2018 г. За тази година е пред­видено увеличение на пен­сиите с 2,6 % от 1 юли. Като пос­ледователна пар­тия в момента и опозиция, това което сме обещали на тези 1 млн. бъл­гар­ски граж­дани, които гласуваха за нас, пред­лагаме кон­к­ретни стъпки как това да бъде реализирано. Става въп­рос за преиз­чис­ляването на всички пен­сии от 1 юли тази година на база сред­ния осигурителен доход за 2013 г., уточни Стой­нев. Той посочи, че по този начин ще се намалят раз­личията между пен­сиите. Пос­лед­ното подобно преиз­чис­ляване се е случило през далеч­ната 2008 г., припомни Стой­нев и заяви, че БСП иска да върне отново тази справед­ливост. Това е истин­с­ката мярка, която ще под­помогне най-възрастните хора, каза още Стой­нев. Той поясни, че БСП пред­лага и пред­варителна оценка на въз­дейс­т­вието за основание, заин­тересовани групи, анализ на раз­ходи и админис­т­ративна тежест, както и въз­дейс­т­вие върху нор­матив­ната уредба. Според него това е новият и модерен начин за пред­с­тавяне на законодателни инициативи. Зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Жельо Бой­чев пък съобщи, че внасят проек­торешение за зам­разяване на зап­латите на депутатите. Бой­чев уточни на брифинг в пар­ламента, че въз­наг­раж­денията на народ­ните пред­с­тавители трябва да бъдат зам­разени към база “декем­ври 2016 година“. Той посочи, че ГЕРБ и Обединените пат­риоти обещават евен­туално увеличение на доходите на бъл­гар­с­ките граж­дани към края на ман­дата. Смятаме за крайно неп­рием­ливо въз­наг­раж­денията на народ­ните пред­с­тавители за сметка на това да се актуализират на всеки три месеца, добави Бой­чев. 3210 лева е основ­ната зап­лата на народ­ните пред­с­тавители. Това е рекорд и е по-висока с 234 лева в срав­нение с въз­наг­раж­дението на 43-тия пар­ламент, отбеляз­ват от левицата. Най-малкото, което може да нап­равим е с личен пример са изразим съп­ричас­т­ност с граж­даните, които живеят под и около прага на бед­ността, изтъкна Бой­чев. Припом­няме, че в политичес­ката дек­ларация на коалицията в пър­вия работен ден на новото НС вчера и лидерът на БСП Кор­нелия Нинова призова зап­латите на депутатите да се зам­разят. Нинова заяви също, че всички пен­сии трябва да се преиз­чис­лят. Бъл­гар­с­ката икономика може да поеме евен­туално преиз­чис­ление на всички пен­сии от 1-ви юли, как­вото поис­каха от БСП, комен­тира за “Хоризонт“ пред­седателят на Търговско-промишлената палата Цветан Симеонов. Ако това са обек­тивни изчис­ления, аз си мисля, че нито една въз­мож­ност не бива да бъде пропус­кана. Нещата са въз­можни и се обвър­з­ват с евен­туален ръст на бъл­гар­с­ката икономика, прог­нозира Симеонов.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие