Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Синдикатите единни: Няма да позволим да отнемат класа за прослужено време

Синдикатите единни: Няма да позволим да отнемат класа за прослужено време

Синдикатите единни: Няма да позволим да отнемат класа за прослужено време

Само Албания е с по-ниски доходи от нас, а даже в Македония хората получават с 15% повече, припомни Пламен Димитров от КНСБ

Пазарът на труда в Бъл­гария е дефицитен, вече няма никакви кадри и дик­тува вдигане на доходите. Статис­тиката показва, че през миналата година има 10-процентно вдигане на зап­латите, което показва, че част от работодателите вече раз­бират тази необ­ходимост. Това комен­тира в предаването „Тази сут­рин” по бТВ президен­тът на КНСБ Пламен Димит­ров. По думите му в момента в Румъния и Сър­бия сред­ната зап­лата е с около една трета по-висока от тази в Бъл­гария, в Македония е с над 15 процента по-голяма и само Албания е зад нас по доходи на Бал­каните. Той отбеляза, че в север­ната ни съседка шивач­ките получават с 40 на сто повече от тези у нас, въп­реки че да работят за едни и същи бран­дове. Пламен Димит­ров отбеляза също, че миналата година фир­мите са спечелили 15 млрд. лв. и ако инвес­тират 20 на сто от тях в кад­рите си, служителите биха получили средно по 100 лв. отгоре. Според него лан­сираното от вицеп­ремиера Валери Симеонов премах­ване на добав­ката за стаж е „претоп­лена ман­джа”, чието евен­туално приемане е изк­лючително опасно, защото би премах­нало един­с­т­вения останал автоматичен механизъм за вдигане на доходите. Такъв тип бонуси има в големи ком­пании в ред западни страни, посочи син­дикалис­тът. В отговор на довода, че не винаги тези с повече стаж са по-добри специалисти, той зададе въп­роса: „Искате ли да ви оперира млад студент, който сега е завър­шил или професор с 2530 г. стаж? Няма как да знаеш всичко, когато си завър­шил вчера. За младите трябва да има други бонуси”. В тази връзка президен­тът на КНСБ се обяви за минимална зап­лата от 700 лв. за вис­шис­тите, работещи по специал­ността си. Той цитира данни, според които за 17 г. 906 хил. бъл­гари са заминали в чуж­бина без пер­с­пек­тива за връщане. Според него 1000 евро зап­лата извън София би вър­нала у нас много от хората, които в Гер­мания към момента получават приб­лизително двойно повече. „Като говорим за Европа нека започ­нем от зап­латите. Да ги нап­равим европейски и след това да правим всичко друго”, защити другата позиция Димитър Манолов, президент на КТ „Под­к­репа”. По думите на син­дикалиста има много страни в Европа, където има минимална работна зап­лата и клас прос­лужено време. Според Манолов син­дикатите не могат да приемат премах­ването на класа за прос­лужено време, тъй като това ще ощети стотици хиляди работещи. От тази работа нищо няма да излезе, заяви Манолов. По тази тема хората са изк­лючително чув­с­т­вителни и камък върху камък няма да остане, ако се опитат са нап­равят подобно нещо, под­черта син­дикалис­тът. Правата на работ­ниците им пречат Работодателите отдавна полагат неимоверни усилия да пос­т­роят социализма, но само за себе си: дър­жавата или ЕС да ги суб­сидира, да им пос­т­рои инф­рас­т­рук­тура, ако може без данъци, да им осигури обучени кадри и те да им служат цял живот за едни и същи мизерни пари През повечето време не е никак лесно да си пат­риот. В главите на род­ните пат­риоти, спокойно и без всякакво нап­режение, се примиряват тол­кова несъв­мес­тими неща. Как иначе да под­к­репяш Закона за кон­цесиите, когато по прин­цип си твърдо против? Да си твърдо за трето дете в семейс­т­вата, но същев­ременно категорично против чет­вър­тото. Да се бориш с баби на границата, които искат да упраж­нят правото си на глас, а в същото време да въвеж­даш задъл­жително гласуване. Да под­к­репяш закупуването на нови изт­ребители за мисиите НАТО и съюз­ниците ни зад граница, но да си против бежан­с­ките вълни, които те предиз­вик­ват. Да отговаряш за интег­рацията на хора, които смяташ за “озверели човекоподобни”. И не на пос­ледно място – да си против ГЕРБ, но и в коалиция с тях. Докато сър­цето на Валери Симеонов иначе се къса, че в името на Бъл­гария се е наложило да се откаже от увеличението на пен­сиите над прага на бед­ността, за да има управ­ляваща коалиция, той същев­ременно под­к­репя отпадането на т.нар. клас прос­лужено време. Това се раз­бра след среща на Симеонов с работодател­с­ките организации. На нея правител­с­т­вото, което само по себе си се държи като работодател­ска организация, от което логично е произ­лязъл всенароден кон­сен­сус. Наоколо не са се навър­тали никакви работ­ници, син­дикалисти и други левичари да раз­валят хар­монич­ните общес­т­вени отношения с приказки как класът прос­лужено време е един­с­т­веният същес­т­вуващ механизъм за увеличение на зап­латите, който не зависи изцяло от доб­рата воля на работодателя. Дори сега много пред­п­рием­чиви биз­нес­мени не приз­нават опита на служителите си от други ком­пании, заради който иначе са ги наели, но все пак са длъжни да им увеличават зап­латите поне с 0.6% за всяка година в тях­ната фирма. Под­к­репата от страна на пат­риотите за отмяната на това съсип­ващо биз­неса бреме, логично се пос­реща добре в ГЕРБ, които се опит­ват да нап­равят същото от съз­даването си досега, макар да пред­почитат да не се хвалят с това в предиз­бор­ните си прог­рами. Менда Стоянова вед­нага определи прос­луженото време като “отживяло понятие” и обясни, че говори като икономист. В днешно време всеки мизан­т­роп минава за икономист. Мненията му пък са основата на новата нор­мал­ност и получават широка общес­т­вена под­к­репа сред час­тите от общес­т­вото, с които икономис­тите си общуват, а именно работодателите: “Аз мисля, че ще има пълна под­к­репа от работодател­с­ките организации и това е най-нормалното нещо.” От другата страна са ненор­мал­ниците, според които на работ­ниците трябва да се дава справед­ливо зап­лащане и поне скромни пер­с­пек­тиви за бъдещето. Те обик­новено минават, ако не за меч­татели и утописти, то поне за отвеяни роман­тици. Или дежур­ното – соц-носталгици. Защото когато каз­ват, че класът прос­лужено време е отживелица, Менда Стоянова, Васил Велев и пр. имат пред­вид, че е от времето на социализма. Оттогава е и целият Кодекс на труда с досад­ните му мерки срещу екс­п­лоатацията, за нарушаването на които на биз­неса сега се налага да си плаща. Работодателите, заедно с тех­ните депутати и минис­три, иначе не смятат, че опитът и трудовият стаж са отживелица. Нап­ротив, те тър­сят именно служители с богат опит за биз­неса си, затова и младеж­ката без­работица е такъв проб­лем. Онова, което е отживелица за работодателите, е не опитът на работ­ниците, а нуж­дата да плащат за него. Те отдавна полагат неимоверни усилия да пос­т­роят изрисуваната от самите тях карикатура на социализма, но само за себе си: дър­жавата или Европейс­ката комисия да ги суб­сидира в криза или просто ей така, да им пос­т­рои инф­рас­т­рук­тура, ако може без данъци, да им осигури обучени точно за тях­ната фирма кадри и те да им служат цял живот за едни и същи мизерни пари. Или, ако пожелаят, да ги увол­нят без причина от днес за утре, а дър­жавата да поеме обез­щетенията, ако изобщо се налага да има такива. Онова, което е отживелица според общия хор на работодатели, пат­риоти и гер­бери, не е просто класът прос­лужено време, а самите права на работещите. Ивайло Атанасов От сайта „Барикада” (със сък­ращения, заг­лавието е на ЗЕМЯ)

България

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...