Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Европейската сметна палата: Разхищавате питейната вода

Европейската сметна палата: Разхищавате питейната вода

Европейската сметна палата: Разхищавате питейната вода

Над 60 % са загубите у нас, близо двойно повече от ЕС, алармира институцията

Качес­т­вото на питей­ната вода в Бъл­гария, Унгария и Румъния се е подоб­рило през пос­лед­ните години благодарение на финан­совите сред­с­тва от ЕС, но са необ­ходими още значителни инвес­тиции, според нов док­лад на Европейс­ката сметна палата. Провер­ката обх­ваща периода от присъединяването на дър­жавите членки към ЕС до края на 2016г. Одитът зак­лючава, че дос­тъпът и снаб­дяването са се подоб­рили — главно поради значител­ните инвес­тиции на ЕС през пос­лед­ните години. От 2007 до 2020 г. финан­совата помощ от Европейс­кия фонд за регионално раз­витие и Кохезион­ния фонд, отпус­ната за управ­лението и снаб­дяването с питейна вода в Бъл­гария, Унгария и Румъния, въз­лиза на 3,7 млрд. евро, припомня Нюз.бг. У нас национал­ните органи приз­нават проб­лем с недос­татъч­ния мониторинг. Както се посочва в Национал­ния док­лад за опаз­ването и със­тоянието на окол­ната среда в Бъл­гария през 2012 г., повечето ВиК оператори не спаз­ват изис­к­ването за мониторинг на ДПВ по отношение на обема и чес­тотата за някои параметри — нап­ример бен­зоапирен, антимон, живак и полицик­лични ароматни въг­леводороди. Освен това, съг­ласно пред­варител­ните данни за 2014 г. и 2015 г. някои параметри като хром, желязо и ентерококи не са проверявани, желязото се кон­т­ролира в около 90 %, а хромът и ентерококите в около 80 % от МЗВ. Като се има пред­вид, че МЗВ в Бъл­гария обс­луж­ват около 1,7 млн. души. Също така не е бил извър­ш­ван мониторинг на всички параметри за всички големи зони на водос­наб­дяване. Според бъл­гар­с­ките органи лип­сва дос­татъчен лабораторен капацитет — пълни изс­лед­вания на пробите могат да се извър­ш­ват само в шест от лабораториите на 28-те регионални здравни инс­пек­ции, а броматите могат да се изс­лед­ват само в две от тях. Все още същес­т­вуват области, в които водата от общес­т­вената водос­наб­дителна мрежа не отговаря напълно на изис­к­ванията, посочени в Дирек­тивата на ЕС за питей­ната вода, приета през 1998 г. Същев­ременно вод­ните услуги трябва да бъдат социално поносими за пот­ребителите. Пред­варително условие 6.1 от Рег­ламент № 1303/2013 посочва до 4 % от дохода на домакин­с­тво като общоп­риет показател за степента на социална поносимост, т.е. общата сметка за вода може да пред­с­тав­лява 4 % от дохода на домакин­с­т­вото. В Бъл­гария се счита, че е налице социална поносимост, когато фак­турата за раз­ходи за водни услуги не над­вишава 2,5 % от сред­ния месечен доход на едно домакин­с­тво в съот­вет­ния район. Сред­ното ниво на загуби на вода в ЕС през 2012 г. е около 34 %. От посетените дър­жави членки само Унгария док­ладва за по-нисък процент –24 %. Румъния е док­лад­вала загуби на вода от порядъка на 40 %, а Бъл­гария — над 60 %. Същес­т­вува също така национална цел от 49 %, която трябва да бъде пос­тиг­ната до 2026 г.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...