Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) ЕСО рапортува, че енергийната мрежа е готова за зимния сезон въпреки продължаващите ремонти

ЕСО рапортува, че енергийната мрежа е готова за зимния сезон въпреки продължаващите ремонти

Енер­гий­ната мрежа на страната е под­гот­вена за зим­ния сезон, съобщи дирек­торът на Елек­т­роенер­гий­ния сис­темен оператор (ЕСО) Иван Йотов пред БНР. Той призна, че не всички пред­видени ремон­тни дей­ности и рехабилитации са извър­шени, но допълни: “Това, което сме изпъл­нили, ще гаран­тира сигур­ността на сис­темата“. Йотов припомни, че при проб­леми страната може да раз­чита на аварийна помощ от съседите си, но само ако те имат въз­мож­ност да помог­нат. В пър­вите дни на 2017 година енер­гий­ната сис­тема в целия регион беше пос­тавена под изпитание след сериозно зас­тудяване. Тогава обаче се оказа, че в нито една съседна дър­жава не могат да си поз­волят да изпъл­нят под­писани споразумения за аварийна помощ. Новият договор за аварийна помощ с Румъния, под­писан преди дни, пред­вижда зап­лащането на тази помощ, отбеляза още Йотов. Сега въг­лищ­ните цен­т­рали са нап­равили запаси за зим­ния сезон, ограничени са вод­ните ресурси, но това е в резул­тат от по-сухото лято в целия регион. Страната ни е изпол­з­вала пес­теливо мощ­нос­тите на вод­ните цен­т­рали — произ­вод­с­т­вото е с 29% по-ниско. Зим­ният сезон започва с нива на вод­ните басейни близо до тези през 2016 г. През миналия зимен сезон енер­гий­ната сис­тема беше пос­тавена на изпитание и заради незаработилите нав­реме цен­т­рали, които трябва да осигурят т.нар. “студен резерв“. Причините бяха аварии и зам­ръз­нали въг­лища. Заради неиз­пъл­нението на своите задъл­жения тези цен­т­рали бяха глобени с общо 3,5 млн. лева. И през този зимен сезон ЕСО ще раз­чита на същите цен­т­рали, тъй като няма други произ­водители. Един­с­т­вено ТЕЦ Марица Изток 2 е увеличила количес­т­вата елек­т­роенер­гия, които може да предос­тави в случай на нужда. “ЕСО няма откъде да внесе цен­т­рали, да внесе мощ­ности, след отпадането на ТЕЦ Варна“, категоричен беше Йотов.

България

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...