Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Екологичният съвет одобри Източния вариант за АМ “Струма“

Екологичният съвет одобри Източния вариант за АМ “Струма“

Вис­шият екс­пер­тен екологичен съвет (ВЕЕС) при Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите одобри осъщес­т­вяването на инвес­тицион­ното пред­ложение за изг­раж­дане на трасето на Лот 3.2 от АМ “Струма“ по т. нар. Източен вариант. Припом­няме, Източ­ният вариант раз­деля движението на две самос­тоятелни и раз­далечени едно от друго пътни платна. В посока Гър­ция трасето ще преминава по същес­т­вуващия път I-1 (Е-79), през Крес­нен­с­кото дефиле, а трасето за София ще бъде по нов терен, на изток от дефилето. Пред­вид сил­ния общес­т­вен интерес решението на екосъвета е било взето след провеж­дането на екс­пер­тна дис­кусия. Съветът се е съоб­разил и с резул­татите от проведените общес­т­вени обсъж­дания и зак­люченията на независимите екс­перти от извър­шените ОВОС и Оцен­ката за съв­мес­тимост с пред­мета и целите за опаз­ването на защитените зони от мрежата Натура 2000. В процеса на вземане на решение съветът е бил под­помог­нат от пред­с­тавители на науч­ната общ­ност и други екс­перти. С взетото решение по ОВОС за одоб­ряване на Източен вариант Г 10.50 на трасе на Лот 3.2 на автомагис­т­рала “Струма“ са пред­писани задъл­жителни за изпъл­нение условия и мерки по Закона за опаз­ване на окол­ната среда при всич­ките етапи по реализацията на инвес­тицион­ното пред­ложение. Припом­няме, че жителите на Кресна се обявиха против т. нар. Източен вариант за изг­раж­дането на АМ “Струма“, защото по този начин няма да същес­т­вува алтер­нативен път, по който може да се избег­нат евен­туални такси по магис­т­ралата.

България

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...