Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 5,4 млн. българи на ръба на бедността

5,4 млн. българи на ръба на бедността

5,4 млн. българи на ръба на бедността

575 лв. нужни на човек на месец, за да не мизерства

За нор­мален живот на четирич­ленно домакин­с­тво — двама въз­рас­тни и две деца, са необ­ходими 2301 лева на месец, според дан­ните на Инс­титута за социални и син­дикални изс­лед­вания (ИССИ) към КНСБ от наб­людението на пот­ребител­с­ките цени и изд­ръж­ката на живот в Бъл­гария през третото тримесечие. Това съоб­щиха на прес­кон­ферен­ция в син­диката президен­тът на КНСБ Пламен Димит­ров и изс­ледователят от ИССИ Виолета Иванова, предаде БТА. Тези пари са необ­ходими, за да се задоволяват основ­ните пот­реб­ности, свър­зани с храна, с условията на живот, здравеопаз­ване и образование. Средно на човек от този тип четирич­ленно домакин­с­тво изд­ръж­ката на живота е 575,28 лева. От КНСБ са изчис­лили, че брут­ната работна зап­лата за всеки от двамата работещи родители с две деца трябва да бъде не по-ниска от 1474 лева, за да се осигурят сред­с­т­вата, необ­ходими за изд­ръж­ката на живот на този тип сред­нос­татис­тическо домакин­с­тво. Официал­ните данни за зап­латите на наетите през третото тримесечие на 2017 г. отчитат средна работна зап­лата за страната от 1037 лева, която е с близо 30% по-ниска от необ­ходимите средни стой­ности за изд­ръжка. Под изд­ръж­ката на живота са 75% от домакин­с­т­вата в Бъл­гария или общо 5,4 млн. бъл­гари, каза Пламен Димит­ров. Само 25% от домакин­с­т­вата са с общ доход на човек над изд­ръж­ката на живота или около 1,8 млн. души. 30% от домакин­с­т­вата са с общ доход на човек под изд­ръж­ката за бед­ните домакин­с­тва (до 314 лева официална линия на бед­ност) или близо 2,1 млн. души. От КНСБ за първи път са изчис­лили и изд­ръж­ката на живота за София. Необ­ходимите сред­с­тва за изд­ръжка за четирич­ленно домакин­с­тво в столицата са 3003,32 лева, като средно на човек от този тип домакин­с­тво изд­ръж­ката на живот е 750,83 лева. Тя над­х­върля сред­ните за страната стой­ности с 30,5%. Следователно брут­ната работна зап­лата за двама работещи родители с две деца, живеещи в София, трябва да бъде не по-ниска от 1924 лева, за да се осигурят необ­ходимите сред­с­тва за нор­мален живот. Според официал­ните данни за зап­латите в София сред­ната в столицата е 1405 лева, която е с близо 27% по-ниска от необ­ходимата. Основ­ният принос за повишение на изд­ръж­ката на живот в страната имат хранител­ните стоки с ръст от 4,4 на сто на годишна база, а при нех­ранител­ните стоки тем­път се задържа на относително по-ниски нива от 1,6 на сто, което според КНСБ означава, че инф­лацията плавно се зав­ръща в Бъл­гария, което те изтъл­куваха като добър знак.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...