Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Сливен е 4,5 пъти по-беден от София

Сливен е 4,5 пъти по-беден от София

Сливен е 4,5 пъти по-беден от София

От 2014 г. се задълбочава голямото “отваряне на ножицата” при благосъстоянието между столицата и останалите области на страната

Раз­ликата в благосъс­тоянието между най-богатата област (столицата) и най-бедната (Сливен) в пос­лед­ните години се колебае около 4,5 пъти. Това показва изс­лед­ване на Инс­титута за пазарна икономика /ИПИ/, предаде БГНЕС. Регионал­ните профили са един­с­т­веното по рода си изс­лед­ване на социално-икономическото със­тояние и раз­витие на облас­тите в Бъл­гария и се изготвя от ИПИ за 6-а поредна година, което поз­волява отк­рояването на дъл­гос­роч­ните процеси на регионално ниво. Десис­лава Николова, главен икономист в ИПИ посочи, че по отношение на икономиката за поредна година в челото на класацията по икономичес­кото раз­витие се нареж­дат София и Габ­рово. Много близо след тях се нареж­дат Стара Загора, Варна и Русе. „Всички области, които са силни икономически са успели да прив­лекат значителни било то чужди или мес­тни или пък и чужди и мес­тни инвес­тиции, включително и част от тях усвояват успешно европейски сред­с­тва най-вече в сферата на регионал­ното раз­витие”, каза Николова. Тя посочи, че благодарение на тези инвес­тиции във всички тези области имаме много висока заетост и като цяло е висока икономическа актив­ност на населението. С най-слаба икономика тази година се нареж­дат Пазар­джик, Видин, Сливен, Силис­тра и Кър­джали, каза тя. Общото между тях е, че всички те страдат от липса на час­тни инвес­тиции. Това, от своя страна, автоматично означава висока без­работица и ограничена заетост, ниски доходи и високи нива на бед­ност. Според изс­лед­ването със засил­ването на икономичес­кия рас­теж от 2014 година насам се наб­людава нов епизод на раз­далечаване на облас­тите от гледна точка на тях­ното благосъс­тояние, се казва в изс­лед­ването. През пос­лед­ните две години (2016 и 2017 г.) се наб­людава устой­чиво покач­ване на мес­т­ните данъци — в най-голяма степен по отношение облагането на нед­вижимите имоти „Причина без­с­порно е лип­сата на ресурс”, каза Петър Ганев, старши икономист в ИПИ. Изс­лед­ването сочи, че към този момент 32 общини са официално в процедура по финан­сово озд­равяване, като 7 от тях вече получиха и без­лих­вени заеми от дър­жавата – общо на стой­ност от 20 млн. лв. Процедурата по финан­сово озд­равяване и без­лих­вените заеми могат един­с­т­вено да „погасят пожари” в мес­т­ните финанси, но не и да помог­нат за дъл­гос­роч­ното раз­витие на общините. ИПИ пред­лага преот­с­тъп­ване на 1/5 от приходите от подоход­ното облагане към общините, като това се прави автоматично по ЕГН на данъкоп­латеца – парите отиват там, където е регис­т­рирано лицето. Това е ресурс в рам­ките на 634 млн. лв. (за 2018 г.), което означава почти удвояване на соб­с­т­вените данъчни пос­тъп­ления на общините. Тази реформа би подоб­рила неимоверно със­тоянието на общин­с­ките бюджети, съз­давайки въз­мож­ности както за пок­риване на задъл­жения, така и за нови капиталови раз­ходи. Съз­дават се и стимули на мес­т­ните власти да работят за повече инвес­тиции, по-висока заетост и трудови доходи. ariia/obshchestvo/4551541/

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...