Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Тайнствен кандидат иска мажоритарния дял в Общинска банка

Тайнствен кандидат иска мажоритарния дял в Общинска банка

Тайнствен кандидат иска мажоритарния дял в Общинска банка

Фонд от Лихтенщайн подаде единствената оферта за общинския дял от 67.646%

Един­с­т­вената оферта за дела на Столична община в Общин­ска банка е на регис­т­риран в Лих­тен­щайн неиз­вес­тен фонд, съз­даден от ком­пания, специализирана в съз­даването и управ­лението на фон­дове. Реално зад фонда може да стои и друг неиз­вес­тен инвес­титор. Това се раз­бра, след като във втор­ник Столич­ната общин­ска аген­ция за приватизация и инвес­тиции, през която се продават 67.646% от капитала на финан­совата инс­титуция, отвори офер­тата. Минимал­ната цена за общин­с­кия дял е 45.65 млн. лева, съобщи “Медиапул“. Един­с­т­вената пос­тъпила оферта за Общин­ска банка е на фонда “Новито опор­тюнитис“. Той е съз­даден през лятото на тази година, а негов соб­с­т­веник е ком­панията “КАИАК (CIAC) Фонд Мени­дж­мънт АГ“. И двете дружес­тва са регис­т­рирани в Лих­тен­щайн. От сайта на CIAC става ясно, че дружес­т­вото пред­лага на клиен­тите си съз­даването и управ­лението на инвес­тиционни фон­дове. Реално то не е инвес­титор в тях и е фор­мален техен соб­с­т­веник. Чрез регис­т­рирането на фонда в Лих­тен­щайн се заобикаля и заб­раната в процедурата по приватизация да учас­т­ват ком­пании от офшорни зони. Причината е, че според бъл­гар­с­кото законодател­с­тво от списъка на зони с префер­н­циален данъчен режим се изк­люч­ват тези, които са част от Европейс­кото икономическо прос­т­ран­с­тво, какъвто е случаят с Лих­тен­щайн. От аген­цията за приватизация не казаха каква е ценовата оферта на кандидат-купувача на Общин­ска банка. По неофициална инфор­мация тя била малко по-висока от минимал­ните 46.65 млн. лева. Повече под­роб­ности за офер­тата се очаква да бъдат съоб­щени, след като тя бъде проверена от комисия към приватизацион­ната аген­цията, чийто док­лад ще бъде раз­г­ледан от Столич­ния общин­ски съвет. Реално общинарите ще са тези, които ще вземат край­ното решение дали да продадат акциите си в бан­ката на неиз­вес­т­ния кан­дидат, а след това трябва да се произ­несат КЗК и БНБ. Според изис­к­ванията към финан­совия инвес­титор, какъвто се явява фон­дът “Новито опор­тюнитис“, той трябва да е регис­т­риран в страна от Европейс­кото икономическо прос­т­ран­с­тво, да е с опит и специализация в подобни инвес­тиции и да има капитал от поне 20 млн. евро. Няма и право да преп­родава дела си в бан­ката поне 3 години. Към края на сеп­тем­ври Общин­ска банка има 1.5 млрд. лв. активи и е на 15-о място в страната. Печал­бата й за деветте месеца на годината е близо 2.88 млн. лв. Това е чет­вър­тият опит на Столич­ната община да продаде дела си в Общин­ска банка. Мотивите за приватизацията са, че мес­т­ната власт няма нужда от соб­с­т­вена банка и не може да инвес­тира в нея, за да я нап­рави кон­курен­тос­пособна на пазара. В същото време общината не печели от бан­ката, тъй като от години не взима дивидент. Печал­бата на трезора се изпол­зва за увеличение на капитала му. През миналата година положител­ният финан­сов резул­тат на инс­титуцията е близо 2.4 млн. лв. Основ­ният проб­лем при продаж­бата на общин­с­кия дял в бан­ката е най-големият миноритарен акционер — около 27 на сто от соб­с­т­веността се държи от фирми около енер­гий­ния бос Христо Ковачки. Съв­сем малки дялове имат няколко общини и дружес­тва на Столична община. Дълги години фир­мите около Ковачки имаха блокираща квота при вземането на решения от общото съб­рание на бан­ката и на прак­тика София беше загубила кон­т­рол върху трезора. Освен това бан­ката отпус­каше кредити на свър­зани с миноритар­ния акционер ком­пании, които бавеха внос­ките си и съз­даваха риск за стабил­ността на бан­ката. София си върна кон­т­рола през 2011 г., благодарение на акт на БНБ, който поз­воли промяна на устава на бан­ката. След жалби от фир­мите около Ковачки по казуса има две съдебни дела — за акта на БНБ и за промяната в устава. Второто е зам­разено, докато не се реши това за акта на цен­т­рал­ната банка, което се точи от 2011 г.Не е ясно и дали миноритар­ните акционери смятат да продадат акциите си в бан­ката. Преговори с тях ще трябва да води евен­туал­ният нов соб­с­т­веник.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...